Zarządzenie  Nr 33/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 14 lutego 2014 r.


w sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.), w związku z Uchwałą nr  XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 2 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, część n/w nieruchomości o pow. 1 m2 każdy, przeznaczonych na umieszczenie kontenerów na odzież używaną, położonych w Kudowie-Zdroju :
1) obręb Słone (AM-7), część działki nr 698/47,
2) obręb Zakrze (AM-4), część działki nr 152/4,
3) obręb Zakrze (AM-10), część działki nr 339/68,
4) obręb Zakrze (AM-13), część działki nr 387/44.


§ 2

 

Ustala się stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę w/w gruntów określonych w § 1 w wysokości 60,00 zł + 23% VAT (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), tj. 15,00 zł + 23% VAT za jedno miejsce przeznaczone na umieszczenie kontenera na odzież używaną.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 138/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 33/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.02.2014 12:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.02.2014 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 24