Zarządzenie nr  43/14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  28 lutego  2014 roku


w sprawie : udzielenia pożyczki Basenowi „Wodny Świat” Sp. z o.o.

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594  z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 30 grudnia 2013 roku z późn. zm. w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok zarządza się co następuje:

 


§ 1

 

Udzielić oprocentowanej pożyczki dla Basenu „Wodny Świat” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 2a, 57-350 Kudowa-Zdrój NIP:  883-17-19-175 w kwocie 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Plaża, woda, zielona energia – modernizacja Aquaparku w Kudowie-Zdroju w celu podniesienia atrakcyjności uzdrowiska” planowanego do realizacji  przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

§ 2

 

Warunki udzielenia i rozliczenia pożyczki zostaną uregulowane w umowie pożyczki.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.


§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 43/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.03.2014 12:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.03.2014 12:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 29