Zarządzenie Nr  45/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28  lutego 2014 roku

 

w sprawie:  udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntuustalonej na 2014 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.); art. 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. U. poz.651 z późn. zm.) oraz wniosku strony z dnia 27-02-2014 roku, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§1

 

Udziela się 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2014 rok ustalonej w kwocie 208,62 złotych w tym 22% VAT w kwocie 37,62 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe oznaczonej jako działka nr 272 o pow. 774 m2 położonej w obrębie Czermna (AM-9) Gmina Kudowa-Zdrój w udziale 4928/10000 części.

 

§ 2

 

Opłata za użytkowanie wieczyste za 2014 rok wynosić będzie 104,31 złotych (słownie: sto cztery złote 31/100) w tym 22% VAT w kwocie 18,81 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie nr 45/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.03.2014 12:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.03.2014 12:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 23