Zarządzenie  Nr  40 /14
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 20 lutego 2014 r.

 

w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

 

 Na podstawie § 8 ust. w związku z § 6 ust. 1 uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Odmawia się wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie ustalenia sposobu spłaty zadłużenia z tytułu czynszu i opłat za  świadczenia za lokal mieszkalny przy Al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju, w wysokości  6 559,34 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 34/100).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 40/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.02.2014 13:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.02.2014 13:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 21