Zarządzenie Nr 41/2014
Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju
z dnia 20 lutego 2014 r.

 

w sprawie: ustalania składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie  „ Mój dom na medal.”


Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  z  2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 199/13 Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju  z dnia 12 września 2013 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Konkursową ds. oceny zgłoszonych kandydatur oraz przyznania nagród za osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy- Zdroju w następującym składzie:

1. Przewodniczący : Czesław Kręcichwost – Burmistrz Miasta;
2. Zastępca przewodniczącego: Andrzej Kanecki – Zastępca Burmistrza Miasta;
3. Członek: Łucja Rachuba – Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju;
4. Członek: Mariusz Oleśko – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej;
5. Członek: Urszula Karpowicz – inspektor miejski ds. architektury i budownictwa;
6. Członek: Aneta Potoczna – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich.

 

§2

 

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie regulaminu określonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju Nr 199/2013 z dnia 12 września 2013 r. i przyzna nagrody właścicielom, współwłaścicielom lub wspólnotom mieszkaniowym, biorąc pod uwagę szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne  o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, stanowiące cenny obiekt kultury materialnej Miasta Kudowy- Zdroju wart podkreślenia, upowszechniania i ochrony.

 

§3

 

Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 41/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.02.2014 13:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.02.2014 13:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 19