Zarządzenie  Nr 53/2014
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  28 lutego   2014 r.


               
 w sprawie:   wyrażenia zgody  na umorzenie odsetek   z tytułu czynszu i opłat za lokal użytkowy.

     
         Na podstawie § 3 ust.1 oraz  § 4  pkt.10  uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zmienionej uchwałą nr LX/412/10 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/383/10  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na umorzenie odsetek  z tytułu  czynszu  i  opłat  za lokal użytkowy przy ul. Kościuszki   w Kudowie – Zdroju, naliczonych za nieterminowe regulowanie należności czynszowych  w wysokości 389,26 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 53/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.03.2014 10:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.03.2014 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 22