Zarządzenie Nr 18/14
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 31 stycznia 2014 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.

 

Na podstawie  art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2014 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:


                                                  
§ 1

 
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów –zwiększenie o 11.956,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 11.956,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
4. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2013 roku” do uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3do niniejszego zarządzenia.
5. Zmienia się treść tabeli nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2014 rok” do uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


 
Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
                 1. dochody      36.084.706,00 zł     
                     w tym dochody majątkowe               5.335.186,00 zł
                               dochody bieżące                          30.749.520,00 zł
                 2. wydatki      37.524.706,00 zł    
                     w  tym wydatki majątkowe         7.025.966,00 zł
                                wydatki bieżące       30.498.740,00 zł
                 3. deficyt budżetu              1.440.000,00 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 18/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.02.2014 09:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.02.2014 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 28