Zarządzenie Nr 44/14
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia28 lutego 2014 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.

 

Na podstawie  art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2014 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                  
§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 11.590,11 zł.
3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej utworzonej na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 17.965,00 zł.
4. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2013 roku” do uchwały nr XXXVIII/271/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
                 1. dochody      36.084.706,00 zł     
                     w tym dochody majątkowe               5.335.186,00 zł
                               dochody bieżące                          30.749.520,00 zł
                 2. wydatki      37.524.706,00 zł    
                     w  tym wydatki majątkowe         7.035.966,00 zł
                                wydatki bieżące       30.488.740,00 zł
                 3. deficyt budżetu              1.440.000,00 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 44/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.03.2014 10:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.03.2014 10:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 22