Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP/271.8.2014
Kudowa Zdrój, dnia 20-03-2014r.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2014r.


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2014r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ w terminie od 01-06-2014 do 31-12-2014 roku. 1.1. ZAKRES USŁUGI - cykliczne odbieranie wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój, - transport odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych odebranych z w/w nieruchomości i przekazanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, - transport odpadów posegregowanych z ww nieruchomości i przekazanie ich do punktu doczyszczania zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Rozładunek surowców wtórnych przez Wykonawcę powinien następować w miejsca gromadzenia poszczególnych frakcji na terenie ww punktu. - cykliczne odbieranie i transport odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w gminie Kudowie-Zdrój przy ul. Fredry 8 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, - odbiór i transport odpadów zebranych podczas tzw. wystawki oraz przekazanie ich do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Kudowie Zdrój przy ul. Fredry 8 w przypadku wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon, a do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, w przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, - likwidacja dzikich wysypisk i transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej. Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21), - ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 j. t. z późn. zm.), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXV/169/12 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój oraz uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXII/222/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. ze zm. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczonymi na stronie: http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3625&idmp=6&r=r; http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=4092&idmp=6&r=r; - oraz postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2014 Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego świadczenia usługi winien dysponować: - pojazdem dostosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych (25 % dróg gminnych o stopniu nachylenia do 12 % w tym drogi o szerokości 3m) umożliwiającym manewrowanie podczas dojazdu do punktów gromadzenia odpadów oraz - pojazdem dostosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240, i 1100 litrów, którego gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50 m wysokości i 2,90 m szerokości jak również muszą umożliwiać wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m - mierzonych od posadzki do dolnego pasa kratownicy (wiązara dachowego - elementu konstrukcyjnego dachów). Zamawiający informuje, że stawia do dyspozycji Wykonawcy dwa pojazdy w tym: - 1 pojazd marki IVECO DAILY 35C15 przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym o ładowności 800 kg, o dopuszczalnej masie całkowitej 3490 kg, o nr rej. DKL 7FJ5. Rok produkcji: 2009 - 1 pojazd marki IVECO CROSS 20S przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o ładowności 11500 kg, o dopuszczalnej masie całkowitej 26000 kg o nr rej. DKL 4KF9. Rok produkcji: 2010 (Pojazd niedostosowany do odbioru odpadów z terenów górzystych i trudno dostępnych), zakupione w ramach projektu pn.: Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Dysponowanie w/w pojazdami będzie się odbywało na podstawie odrębnie spisanej umowy użyczenia (bezpłatnej), której wzór stanowi załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Ze względu na okres trwałości projektu Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania w/w pojazdów wyłącznie do realizacji przedmiotowego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III SIWZ - Opis przedmiotu. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji opisanego przedmiotu zamówienia w okresie od 01-06-2014 do 31-12-2014 wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•    Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego opisanego w niniejszej SIWZ, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co podstawowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
•    Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000 zł (siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium. 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają: - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.,o odpadach (Dz.U.2013.21)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tym wśród głównych usług Wykonawca wykaże, że wykonał i/lub wykonuje co najmniej jedną usługę (usługa mogła być realizowane w ramach jednej umowy lub kilku umów) na odbiór odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin w przypadku, gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, trwającą co najmniej 6 miesiecy, oraz załączy dowody, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 1. Bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Kudowa-Zdrój lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Kudowa-Zdrój, do którego posiada tytuł prawny - spełniającą wymogi zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Nr 122). 2. Wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Nr 122), tj: a) Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników typu 110, 120, 240, 1100 litrów umożliwiającym odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych przy uwzględnieniu faktu, że drugi z wymaganej, minimalnej liczby pojazdów do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jaką Wykonawca winien dysponować, stanowi postawiony do dyspozycji Wykonawcy przez Zamawiającego: pojazd marki IVECO CROSS 20S przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o ładowności 11500 kg, o dopuszczalnej masie całkowitej 26000 kg o nr rej. DKL 4KF9 Rok produkcji: 2010 (Pojazd niedostosowany do odbioru odpadów z terenów górzystych i trudno dostępnych) b) Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240 i 1100 litrów, którego gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50 m wysokości i 2,90 m szerokości jak również muszą umożliwiać wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m - mierzonych od posadzki do dolnego pasa kratownicy (wiązara dachowego - elementu konstrukcyjnego dachów) przy uwzględnieniu faktu, że drugi z wymaganej, minimalnej liczby pojazdów do zbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, jaką Wykonawca winien dysponować, stanowi postawiony do dyspozycji Wykonawcy przez Zamawiającego: pojazd marki IVECO DAILY 35C15 przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym, o ładowności 800 kg, o dopuszczalnej masie całkowitej 3490 kg, o nr rej. DKL 7FJ5. Rok produkcji: 2009 c) Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej. UWAGA! Powyższy wykaz pojazdów jest informacją dla wykonawców, która wynika z wymagań ukształtowania terenu i utrudnień w manewrowaniu pojazdami ze względu na szerokości dróg dojazdowych do posesji oraz rozmieszczenie miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych, wymiarów obiektów, w których następować będzie wyładunek selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz rodzaju pojazdów, które Zamawiający oddaje do dyspozycji Wykonawcy
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    -
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    -
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa wyżej i złożenia dowodów czy zostały one lub są wykonywana należycie dotyczy jedynie usług wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w pkt. 5.1.2 SIWZ. Zamawiający nie żąda informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•   
•    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji proporcjonalnie do wywołanego skutku, jest dopuszczalna w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, c) dokonania zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy nie skutkujących zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokością wynagrodzenia tj. zmiana ilości opróżnianych pojemników, zmiana ilości punktów odbioru odpadów na nieruchomościach, zmiana łącznej przewidywanej masy odpadów komunalnych w zakresie +/- 5%, wzrost liczby gospodarstw objętych systemem workowym do 10 %. d) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych w załączniku nr 2 do umowy - Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z odpowiadającym im dostosowaniem treści załączników do opisu przedmiotu zamówienia. e) Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość zmiany Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na inną, spełniającą zasady określone odrębnymi przepisami, jeżeli jej lokalizacja oraz koszty zagospodarowania transportowanych odpadów będą bardziej korzystne pod względem ekonomicznym. W takiej sytuacji, zmiana RIPOK skutkować będzie zmianą wysokości wynagrodzenia w części dotyczącej kosztów transportu odebranych odpadów do wskazanej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wg poniższych zasad uszczegółowionych w §8 niniejszej umowy: - W przypadku zmiany lokalizacji na RIPOK w Ścinawce Dolnej, podana w ofercie część wynagrodzenia dotycząca kosztów transportu odebranych odpadów ulegnie zwiększeniu o 38%. - W przypadku zmiany lokalizacji na RIPOK w Ścinawce Dolnej ze stacją przeładunkową w Polanicy-Zdroju, podana w ofercie część wynagrodzenia dotycząca kosztów transportu odebranych odpadów ulegnie zmniejszeniu o 26% przy zachowaniu wysokości stałej miesięcznej części wynagrodzenia za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój, wyliczonej, jako różnica ceny oferty pomniejszonej o koszty transportu odebranych odpadów do wskazanej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 28.03.2014 r. do godz. 12.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2014 Nie otwierać przed dniem 28.03.2014 r. do godz. 12.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 28.03.2014 r. o godz. 12.15..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-03-2014

Z-ca Burmistrza Miasta
Andrzej Kanecki

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • 1. (zip 259.27 KB)
  • 2. (pdf 750.9 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi - IFE/ZP/271.8.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:20.03.2014 13:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:20.03.2014 13:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 90