ZARZĄDZENIE NR  42/14
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
Z DNIA  20 LUTEGO 2014 R.

 

w sprawie: zamiany środków trwałych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) zarządzam co następuje:

                                                            
§  1

 

1. Przekazać  nieodpłatnie  na rzecz  Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu środek trwały stanowiący własność Gminy Kudowa-Zdrój - samochód pożarniczy marki Żuk o numerze rejestracyjnym WYH 5757 model FS Lublin nr nadwozia SUL00612HV0585571 rok produkcji 1997 , będący na ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie - Brzozowiu.
2. Przyjąć nieodpłatnie od  Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu sprzęt łączności – 2 radiotelefony ręczne i 1 radiotelefon samochodowy.
3. Przekazanie środków trwałych, o którym mowa w ust.1 i 2  nastąpi na podstawie protokołu przekazania – przyjęcia, sporządzonego komisyjnie w następującym składzie osobowym ze strony przekazującej:
1) Stanisław Jakubiec - przedstawiciel Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju,
2) Marian Mrowiec - przedstawiciel OSP - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej  Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju
4. Ustala się wzór protokołu przekazania-przyjęcia jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
5. Czynności związane  z przekazaniem-przyjęciem należy wykonać w terminie do 28 lutego 2014r.


§  2

 

Przekazujący zobowiązany jest do przygotowania pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 do przekazania oraz rozliczenia zużycia stanu paliwa  na dzień przekazania, a także  przedłożenia protokołu przekazania-przyjęcia środków trwałych  do rozliczenia przedstawicielowi OSP  w Swarzędzu.

 

§  3

 

Protokół przekazania-przyjęcia  należy sporządzić w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje  strona przekazująca, 1 egzemplarz otrzymuje  strona przyjmująca pojazd oraz 1 egzemplarz podlega przekazaniu Skarbnikowi Gminy w celu wprowadzenia zmian w ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

 

§  4

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy  Kudowa-Zdrój.

 

§  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.
                                                                                        
Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 42/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.02.2014 08:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.02.2014 08:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 27