Zarządzenie nr 167/14

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 167/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16 czerwca 2014 roku


w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.


                Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 236/11 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kudowie – Zdroju zmienionego zarządzeniem nr 188/13 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28.08.2013 roku  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju  wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. W załączniku do w/w zarządzenia:
  a)  § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty :
  1. Finansowo-Budżetowy - FB
  2. Inwestycji i Funduszy Europejskich - IFE
  3. Ochrony Mienia i Straży Miejskiej - OMSM
  4. Promocji, Kultury i Sportu - PKiS
  5. Organizacyjny - O
  6. Gospodarki Mieszkaniowej - GM
  7. Samodzielne stanowiska pracy do spraw :
  6.1. Ewidencji działalności gospodarczej - DG
  6.2. Architektury i budownictwa - AiB
  6.3. Gospodarki nieruchomościami - GN
  6.4. Dzierżaw i najmu nieruchomości - DiN
  6.5. Urząd Stanu Cywilnego - USC
  6.6. Obsługi Prawnej - OP
  6.7. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - PU
  8. Pracownicy obsługi
  8.1. Sprzątaczki
  8.2. Robotnicy gospodarczy
  8.3. Kierowcy
  8.4. Elektrycy
  8.5. Rzemieślnicy specjaliści”.

  b) § 15  pkt 3  otrzymuje brzmienie:
  „3.  Do kompetencji Referatu Ochrony Mienia i Straży Miejskiej należą :
  1. zadania wynikające z regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej,
  2. sprawy obronne na rzecz bezpieczeństwa państwa,
  3. prowadzenie monitoringu miasta ,
  4. rejestracja i dochodzenie naprawienia szkód w mieniu komunalnym powstałych w wyniku  kolizji oraz innych zdarzeń ,
  5. funkcjonowanie Gminnego Centrum Reagowania,
  6. zadania związane z Obroną Cywilną,
  7. zarządzanie kryzysowe,
  8. zarządzanie lokalnym systemem osłony przeciwpowodziowej,
  9. prowadzenie magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego,
  10. współpraca z innymi podmiotami i stowarzyszeniami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa np. Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne itp.,
  11. zabezpieczenie jednostek w środki techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas działań ratowniczych,
  12. gospodarka paliwowa pojazdów będących w dyspozycji Referatu oraz pojazdów i sprzętów będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych,
  13. inne działania związane z bezpieczeństwem miasta Kudowa – Zdrój,
  14. do zadań Komendanta Straży Miejskiej należy także nadzór nad wykonywaniem pracy, rozliczaniem czasu pracy kierowców samochodów,
  15. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”
   
 2. § 1 pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju otrzymuje brzmienie: „3.Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością :
  - Zastępcy Burmistrza,
  - Skarbnika Gminy,
  - Sekretarza Gminy
  - Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich,
  - Referatu Ochrony Mienia i Straży Miejskiej,
  - stanowiska ds Obsługi Prawnej,
  - USC
  - stanowiska ds. architektury i budownictwa
  - stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami.”
   
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju otrzymuje brzmienie, które określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 167/14
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2014 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż