UCHWAŁA NR XLVI/310/14
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 2014 roku


w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdrój uchwala, co następuje:

 

§1

 

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i  jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

 

§2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. należnościach pieniężnych – rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny oraz należności uboczne tj. odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego według stanu na dzień złożenia wniosku,
2. dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą  osobowości prawnej,
3. wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Kudowę - Zdrój lub jej jednostkę podległą,
4. uldze – należy przez to rozumieć umorzenie należności w całości albo w części, odroczenie terminu spłaty należności w całości lub w części a także rozłożenie na raty spłaty należności w całości lub części,
5. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm.

 

§3

 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kudowa – Zdrój lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przepisy uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.
3. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę od dnia złożenia wniosku o przyznanie ulgi, z zastrzeżeniem ust.5.
4. Umorzenie należności obejmuje należność główną oraz odsetki do dnia umorzenia.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie odroczonym lub rozłożonym na raty należności albo dokona wpłaty w niepełnej wysokości, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

 

§4

 

1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kudowa – Zdrój  lub jej jednostkom podległym mogą być umarzane w całości z urzędu  w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ustawy.
2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności, możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem gminy, na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w całości lub w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
3. Umorzenie należności w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza w formie zarządzenia.
4. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty należności  lub rozłożenie płatności należności na raty w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza w formie zarządzenia.
5. Przyznanie ulgi musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek wymienionych § 4 ust. 1 lub 2.
6. umorzenie należności, o których mowa w ust. 2 wymaga zaciągnięcia opinii Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w przypadku gdy kwota należności jest wyższa niż 3.000 ,00 zł.

 

§5

 

1. Wniosek o przyznanie ulgi, o którym mowa w § 4 ust. 2 winien zawierać:
1) podstawowe dane wnioskodawcy,
2) sprecyzowanie żądania,
3) uzasadnienie żądania,
4) określenie terminu spłaty (w przypadku odroczenia terminu spłaty),
5) określenie ilości rat (w przypadku rozłożenia na raty),
6) dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi.
2. W toku postępowania można zażądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

 

§6

 

1. Pomoc de minimis nie wystąpi w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy oraz w przypadku określonym w art. 56 ust.1 pkt 3 ustawy po spełnieniu testu prywatnego wierzyciela. W pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz w § 3 ust 1 i § 4 ust. 2 niniejszej uchwały  udzielane ulgi mogą stanowić pomoc de minimis.
2. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z 24 grudnia 2013 r.).
3. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.
4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.
5. Warunkiem ubiegania się o udzielenie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) ulg, o których mowa w § 4 ust. 2 jest złożenie wniosku wraz z wypełnionym formularzem informacji, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 należy również dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie podmiot prowadzący działalność ( dłużnik) otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie bądź oświadczenia o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

§7

 

1. Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia wydania zarządzenia.
2. Odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia wydania zarządzenia.
3. Okres rozłożenia na raty oraz okres odroczenia terminu płatności jest uzależniony od możliwości płatniczych dłużnika.

 

§8

 

1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawnieni są:
 a)  Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju :
 - w stosunku do wszystkich należności pieniężnych pobieranych przez jednostkę Urząd   Miasta w Kudowie-Zdroju,
- w stosunku do należności pieniężnych pobieranych przez pozostałe jednostki organizacyjne gminy Kudowa-Zdrój  przekraczające 10.000,00 zł, 
 b)  Kierownicy  ( dyrektorzy ) samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Kudowa-Zdrój w stosunku do należności pieniężnych do wysokości 10.000 zł.

 

§9

 

Kierownicy (dyrektorzy) samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Kudowa-Zdrój do dnia 31 stycznia każdego roku składają  informację  o wysokości umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg sporządzoną  na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

 

§10

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju nr LVIII/383/10
z dnia 29 września 2010 roku w sprawie:     określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

§11

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

 

§12

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą do dnia 30.06.2021 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVI/310/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.10.2014 10:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.10.2014 10:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 85