UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2015 ROKU
 

UCHWAŁA NR IV/9/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

UCHWAŁA NR IV/10/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2015 r., poz.436

UCHWAŁA NR IV/11/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego  lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2015 r., poz.437

UCHWAŁA NR IV/12/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

UCHWAŁA NR IV/13/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych

UCHWAŁA NR IV/14/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/15/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/16/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR V/17/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/18/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 1094

UCHWAŁA NR V/19/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdój w 2015 roku

UCHWAŁA NR V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 1095

UCHWAŁA NR V/21/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie: bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 1096

UCHWAŁA NR V/22/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie: utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 1097

UCHWAŁA NR V/23/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie: powołania członków Rady Muzeum

UCHWAŁA NR V/24/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 


UCHWAŁA NR VI/25/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2014

UCHWAŁA NR VI/26/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/140/12 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz.1718

UCHWAŁA NR VI/27/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/28/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego "Kudowianie" do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości


UCHWAŁA NR VII/29/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

UCHWAŁA NR VII/30/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/217/13 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2011

UCHWAŁA NR VII/31/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

UCHWAŁA NR VII/32/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR VII/33/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Obywatelskiego "Kudowianie" do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/34/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/252/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposoby jej poboru
Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2012

UCHWAŁA NR VII/35/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/36/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 UCHWAŁA NR VIII/37/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2516

Roztrzygnięcie nadzorcze

UCHWAŁA NR VIII/38/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2517

Postanowienie nr 15/15 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Postanowienie nr 23/15 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 6 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/39/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 2518

Postanowienie nr 16/15 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Postanowienie nr 24/15 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/40/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

UCHWAŁA NR VIII/41/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/42/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR IX/43/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2014 rok

UCHWAŁA NR IX/44/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

UCHWAŁA NR IX/45/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/46/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021

UCHWAŁA NR IX/47/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu Brzozowie

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 4217

UCHWAŁA NR IX/48/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR X/49/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XI/50/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  września 2015 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

UCHWAŁA NR XI/51/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  września 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XI/52/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  września 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie-Zdroju, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 4238

UCHWAŁA NR XI/53/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  września 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego "Kudowianie" do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/59/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  listopada 2015 r. w sprawie: Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 - 2017

UCHWAŁA NR XI/60/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  listopada 2015 r. w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych  na lata 2016 - 2018 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XI/61/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  listopada 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierzawy na okres 10 lat dla gruntów zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych ludności

UCHWAŁA NR XI/62/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 5322

UCHWAŁA NR XI/63/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  listopada 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XI/64/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25  listopada 2015 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR XI/65/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XII/54/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok


UCHWAŁA NR XIII/55/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 - 2019

UCHWAŁA NR XIII/56/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 - 2019

UCHWAŁA NR XIII/57/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XIII/58/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok


UCHWAŁA NR XIV/66/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdój na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/67/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/68/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/69/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 5323

UCHWAŁA NR XIV/70/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 5324

UCHWAŁA NR XIV/71/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 5756

UCHWAŁA NR XIV/72/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 5325

UCHWAŁA NR XIV/73/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 5326

UCHWAŁA NR XIV/74/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz zakresu i tryby kontroli prawodłowości ich pobierania i wykorzystywania

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 5327

Uchylono uchwałą nr  XVI/84/15 z dnia 30.12.2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/75/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 - 2020


UCHWAŁA NR XV/76/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

UCHWAŁA NR XV/77/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XV/78/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: zaliczenia ulic w Kudowie-Zdroju do kategorii  dróg gminnych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 5802


UCHWAŁA NR XVI/79/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/81/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XVI/82/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVI/83/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:  zmiany uchwały  nr XIV/70/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 144

UCHWAŁA NR XVI/84/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:   ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykrzostywania

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 158

UCHWAŁA NR XVI/85/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:   wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

UCHWAŁA NR XVI/86/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:   zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 159

UCHWAŁA NR XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:   planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej z 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:18.02.2015 13:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.02.2020 14:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 534