Zarządzenie Nr 162/2015
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  9 lipca  2015r

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kudowa – Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały nr V/21/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015r. w sprawie bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową,  położoną w obrębie Słone, gmina Kudowa – Zdrój, powiat kłodzki, województwo  dolnośląskie,  oznaczoną  geodezyjnie  jako  działka  nr  669/3, 199/3 (AM-9) o pow.1211m2, księga wieczysta kw. nr 91270/6 wszystkim właścicielom lokali Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kościelnej 8.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 156/14 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 26 maja 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 162/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.07.2015 09:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.07.2015 09:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 114