Zarządzenie  Nr 171/15
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 17 lipca 2015 r.

              
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
 
Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyrażam zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 620,09 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych 09/100), przysługującej od 1 z tytułu opłat za  świadczenia i czynsz za lokal mieszkalny przy ul. Kościelnej  w Kudowie – Zdroju, na 12 (dwanaście) rat miesięcznych.
2.    Ustalam następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    51,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2015r.;
2)    51,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2015r.;
3)    51,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2015r.;
4)    51,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2015r.;
5)    51,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2015r.;
6)    51,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2015r.;
7)    51,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2016r.;
8)    51,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2016r.;
9)    51,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2016r.;
10)    51,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2016r.;
11)    51,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2016r.;
12)    59,09 zł – płatne w terminie do 30.06.2016r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 171/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.07.2015 10:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.07.2015 10:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 129