Zarządzenie  Nr 175/15
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 23 lipca 2015 r.

              
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Odmawia się wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie ustalenia sposobu spłaty zadłużenia z tytułu czynszu i opłat za świadczenia za lokal mieszkalny położony przy ul. 1 Maja w Kudowie – Zdroju, w wysokości 23.369,86 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 86/100).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 175/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.07.2015 09:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.07.2015 09:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 101