Zarządzenie Nr 179/2015
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  7 sierpnia  2015 r.

              
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 uchwały  Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), zarządzam co następuje:

§ 1.

1.    Wyrażam zgodę na rozłożenie na 10 (dziesięć) rat miesięcznych należności w wysokości  918,00 zł (słownie złotych: dziewięćset osiemnaście złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsc na cmentarzu komunalnym należnej od 1 .
2.    Ustalam następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    91,80 zł – płatne w terminie do 30.08.2015r.;
2)    91,80 zł – płatne w terminie do 30.09.2015r.;
3)    91,80 zł – płatne w terminie do 30.10.2015r.;
4)    91,80 zł – płatne w terminie do 30.11.2015r.;
5)    91,80 zł – płatne w terminie do 30.12.2015r.;
6)    91,80 zł – płatne w terminie do 30.01.2016r.;
7)    91,80 zł – płatne w terminie do 29.02.2016r.;
8)    91,80 zł – płatne w terminie do 30.03.2016r.;
9)    91,80 zł – płatne w terminie do 30.04.2016r.;
10)    91,80 zł – płatne w terminie do 30.05.2016r.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

                                                                  
Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 179/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.08.2015 10:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.08.2015 10:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 148