Zarządzenie Nr 181/15
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

Na podstawie  art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn.zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr III/6/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 roku wsprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2015 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

 § 1

 
1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się podziału rezerwy celowej  na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000,00 zł.
3.    Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2015 roku” do uchwały nr III/6/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2do niniejszego zarządzenia.
4.    Zmienia się treść tabeli nr 2b  „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności”  do uchwały nr III/6/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
                 1. dochody            36.775.236,47 zł      
                     w tym dochody majątkowe                    5.564.295,00 zł
                               dochody bieżące                                   31.210.941,47 zł
                 2. wydatki            35.376.869,47 zł     
                     w  tym wydatki majątkowe                 4.049.763,00 zł
                                wydatki bieżące                31.327.106,47 zł
                 3. nadwyżka budżetu              1.398.367,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 181/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.08.2015 08:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.08.2015 08:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 124