Zarządzenie Nr 189/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz §4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa –Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 5,94zł netto + 23% VAT za dzierżawę 1 m2 gruntu położonego w Kudowie – Zdroju, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 43/3 obręb Stary Zdrój (AM-2) o pow. 293,0 m2 przeznaczonego na prowadzenie działalności usługowej (fryzjer).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 276/14 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 13 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 189/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.09.2015 12:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.09.2015 12:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 112