Zarządzenie   191/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 234 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Określa się założenia do projektu budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok:
a)    wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi - 2,00 %,
b)    wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz.U z 2014 roku poz. 191 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych, przyjmując dla okresu styczeń –sierpień 2016 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień – grudzień 2016 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2016/2017,
c)    podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.093,93 zł, a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 182,32 zł,
d)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 2.879,91 zł,
e)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 950,00 zł na osobę,
f)    narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym,
g)    przyjmuje się wskaźnik planowanej inflacji na poziomie 1,7 %,
h)    stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 30,00 zł na jednego ucznia niezależnie od rodzaju szkoły,
i)    stawki podatkowe w wysokościach zgodnych z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,
j)    minimalne wynagrodzenie w kwocie – 1.850 zł.

§ 2.

Założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione w przypadku zmiany warunków makro i mikro ekonomicznych, w tym między innymi wynikających z uchwalonych ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, kierownicy instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Miasta Kudowa – Zdrój oraz samodzielni pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kudowa – Zdrój opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminie do 30 września 2015 roku plany rzeczowe zadań oraz wstępne plany finansowe.

§ 4.

Wstępne plany rzeczowe oraz finansowe, o których mowa w § 3, należy opracować z uwzględnieniem:
1)    Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2)    Nowej Strategii Finansowej gminy Kudowa – Zdrój na lata 2013-2030,
3)    wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa – Zdrój,
4)    stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
5)    prognozy wskaźnika inflacji w roku budżetowym,
6)    przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu w roku budżetowym,
7)    wniosków komisji Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju.

§ 5.

W terminie do 30 września 2015 roku wnioski i uwagi do projektu budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok mogą składać do Burmistrza Miasta w szczególności radni Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju, mieszkańcy Kudowy – Zdroju, organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze gminy Kudowa – Zdrój. Wnioski winny zawierać:
1)    określenie rodzaju zadania,
2)    uzasadnienie jego celowości,
3)    określenie wysokości nakładów finansowych na zadanie,
4)    określenie źródła finansowania zadania.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 191/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.09.2015 12:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.09.2015 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 112