Zarządzenie  Nr 193 / 15
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

              
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na umorzenie  należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
 
Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy –Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Odmawia się wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej w wysokości 622,07 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa złote 07/100) z tytułu opłat za świadczenia za lokal mieszkalny położony przy ul. Chopina w Kudowie – Zdroju, przysługującej gminie Kudowa – Zdrój od 1.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

  1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 193/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.09.2015 12:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.09.2015 12:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 148