Zarządzenie Nr 195/2015
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  31 sierpnia 2015 r.

              
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 uchwały  Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyrażam się zgodę na rozłożenie na 36 (trzydzieści sześć) rat miesięcznych należności w wysokości  918,00 zł (słownie złotych: dziewięćset osiemnaście złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym należnej od 1.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.09.2015r.;
2)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.10.2015r.;
3)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.11.2015r.;
4)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.12.2015r.;
5)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.01.2016r.;
6)    25,50 zł – płatne w terminie do 29.02.2016r.;
7)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.03.2016r.;
8)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.04.2016r.;
9)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.05.2016r.;
10)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.06.2016r.;
11)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.07.2016r.;
12)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.08.2016r.;
13)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.09.2016r.;
14)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.10.2016r.;
15)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.11.2016r.;
16)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.12.2016r.;
17)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.01.2017r.;
18)    25,50 zł – płatne w terminie do 28.02.2017r.;
19)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.03.2017r.;
20)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.04.2017r.;
21)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.05.2017r.;
22)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.06.2017r.;
23)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.07.2017r.;
24)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.08.2017r.;
25)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.09.2017r.;
26)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.10.2017r.;
27)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.11.2017r.;
28)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.12.2017r.;
29)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.01.2018r.;
30)    25,50 zł – płatne w terminie do 28.02.2018r.;
31)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.03.2018r.;
32)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.04.2018r.;
33)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.05.2018r.;
34)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
35)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.07.2018r.;
36)    25,50 zł – płatne w terminie do 30.08.2018r.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 195/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.09.2015 08:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.09.2015 08:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 120