Zarządzenie  Nr 197 / 15
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

              
w sprawie  wyrażenia zgody na umorzenie  należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny
 
Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy –Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę  na umorzenie należności pieniężnej w wysokości 677,39 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem  złotych  39/100) z tytułu opłat za świadczenia za lokal mieszkalny położony przy ul. Fabrycznej w Kudowie – Zdroju, przysługującej gminie Kudowa – Zdrój od 1.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 197/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.09.2015 12:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 113