Zarządzenie Nr 96/13
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 30 kwietnia 2013 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok.  


Na podstawie art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust.1 uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                    
§ 1

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów - zwiększenie o 44.994,72 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 44.994,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Zmienia się treść tabeli nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2013 rok” do uchwały nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:

  1.  dochody                          35.356.221,72 zł
      w tym dochody majątkowe                               6.453.829,00 zł
                  dochody bieżące                                  28.902.392,72 zł
   2. wydatki                              36.314.532,72 zł
       w tym wydatki majątkowe                               7.918.932,00 zł
                  wydatki bieżące                                   28.395.600,72 zł
   3. deficyt budżetu                     958.311,00 zł                                      


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 96/13
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.05.2013 08:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.05.2013 08:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 79