UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2016 ROKU
 
UCHWAŁA NR XVII/88/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie: odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój
UCHWAŁA NR XVII/89/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2016
UCHWAŁA NR XVII/90/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2016
UCHWAŁA NR XVII/91/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"
UCHWAŁA NR XVII/92/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej
UCHWAŁA NR XVII/93/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: wyznaczenia radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju do składu Zespołu ds.Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju
UCHWAŁA NR XVII/94/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gruntowej
UCHWAŁA NR XVII/95/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok
UCHWAŁA NR XVII/96/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
UCHWAŁA NR XVII/97/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój
UCHWAŁA NR XVII/98/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.1635

UCHWAŁA Nr XVIII /100/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2015

UCHWAŁA Nr XVIII/101/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa – Zdrój w 2016 roku

Rozstrzygnięcie nadzorcze

UCHWAŁA Nr XVIII/102/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.2610

UCHWAŁA Nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r.w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.1636

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVIII/103/16 z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie – Zdroju

UCHWAŁA Nr  XVIII/105/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa – Zdrój

UCHWAŁA Nr XVIII/106/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
 
UCHWAŁA Nr XVIII/108/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia  2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój"

UCHWAŁA Nr XIX/110/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia  2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XIX/111/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej  obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych gminy Kudowa-Zdrój

Rozstrzygnięcie nadzorcze

UCHWAŁA Nr XIX/113/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"

UCHWAŁA Nr XIX/114/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/87/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016


UCHWAŁA Nr  XX/115/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa – Zdrój

UCHWAŁA Nr XX/116/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XX/117/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.2710

UCHWAŁA Nr XX/118/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

UCHWAŁA Nr XX/119/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru strefy A ochrony uzdrowiskowej

UCHWAŁA Nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA Nr XX/121/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów  i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.2711

UCHWAŁA Nr XX/122/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej 1 w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA Nr XX/123/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/192/2001 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.2712

UCHWAŁA Nr XX/124/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/235/98 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom

UCHWAŁA Nr XX/125/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

UCHWAŁA Nr XX/126/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego  Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Kudowskie Centrum Kultury i Sportu" i nadanie jej statutu

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.2713

Rozstrzygnięcie nadzorcze

UCHWAŁA Nr XX/128/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju w zakresie wprowadzenia rejestru zawieranych umów

UCHWAŁA Nr XX/129/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

OŚWIADCZENIE NR 1/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie objęcia rejestrem umów, umów zawartych począwszy od 1 września 2010 roku


UCHWAŁA Nr XXII/130/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Kudowa - Zdrój za 2015

UCHWAŁA Nr XXII/131/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

UCHWAŁA Nr  XXII/132/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa – Zdrój

UCHWAŁA Nr XXII/133/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXII/134/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.3684

UCHWAŁA Nr XXII/135/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia statutu dla Żłobka w Kudowie-Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.3092

Rozstrzygnięcie nadzorcze

UCHWAŁA Nr XXII/136/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania  statutu dla Przedszkola w Kudowie-Zdroju

Sygnalizacja

UCHWAŁA Nr XXII/137/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/244/05 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.3093

APEL NR 1/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/2017 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój - Kłodzko - Nysa - Katowice - Kraków


UCHWAŁA Nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.3531

UCHWAŁA Nr XXIII/139/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których  znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.3532

UCHWAŁA Nr XXIII/140/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.3533

UCHWAŁA Nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.3534

UCHWAŁA Nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.3535

UCHWAŁA Nr XXIII/143/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego


UCHWAŁA Nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury - Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.3767

UCHWAŁA Nr XXIV/145/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Kudowskie Centrum Kultury i Sportu" i nadania jej statutu

UCHWAŁA Nr XXIV/146/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój"

UCHWAŁA Nr XXIV/147/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu


UCHWAŁA Nr XXV/148/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015-2025"


UCHWAŁA Nr XXVI/149/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz  informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/150/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/151/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA Nr XXVI/152/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego  Kudowy - Zdroju na 2017 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz.4430

UCHWAŁA Nr XXVI/153/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej


UCHWAŁA Nr XXVII/154/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa – Zdrój

UCHWAŁA Nr XXVII/155/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/156/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 5203

UCHWAŁA Nr XXVII/157/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 5204

UCHWAŁA Nr XXVII/158/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 5205

UCHWAŁA Nr XXVII/159/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

OŚWIADCZENIE NR 2/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie poparcia działania Związku Gmin Śląska Opolskiego celem wstrzymania zmian w oświacie publicznej


UCHWAŁA Nr XXVIII/160/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa – Zdrój

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII/162/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia  zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 5631

UCHWAŁA Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku  leśnego oraz podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 5632

UCHWAŁA Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVIII/166/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


UCHWAŁA Nr XXIX/167/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa – Zdrój

UCHWAŁA Nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2017 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 394

UCHWAŁA Nr XXIX/169/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/170/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

UCHWAŁA Nr XXIX/171/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca  uchwałę nr XVI/84/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepubliczncyh  innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie  gminy Kudowa-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.137

UCHWAŁA Nr XXIX/172/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę XXVIII/156/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie  opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2017 r., poz.138


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej z 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.01.2016 12:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.02.2020 14:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 879