Protokół nr XI/15 z dnia 25 września 2015 roku

PROTOKÓŁ NR XI/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 25 września 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJIW DNIU 25.09.2015 R.  – 1807

GODZINA ROZPOCZĘCIA II CZĘŚCI SESJI W DNIU 25.11.2015 R. - 1300

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI  - 1520

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańców przybyłych na sesję oraz  przedstawicieli czterech Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszego miasta.

Przed przystąpieniem do obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta, który poinformował zebranych, że  w styczniu br. pojawiła się możliwość skorzystania z oszczędności w programie „Modernizacja integrowanego  systemu ochrony Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Schengen”. Wcześniej korzystając z tego programu doposażono Ochotnicze Straże Pożarne.  Za kwotę 57.751,00 zł  zakupiono dodatkowy sprzęt dla jednostek OSP. Burmistrz Miasta wręczył podziękowania przedstawicielom czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nowo zakupiony sprzęt.

Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu panu J.Łukasikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, który zaprosił radnych oraz wszystkich zebranych na sali do czynnego udziału w kolejnym XI już Biegu Sponsorowanym, który odbędzie się 26.09.2015 r.  w Parku Zdrojowym.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr IX/15 z dnia 25.06.2015 r. oraz nr X/15 z dnia 14.07.2015 r.  
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości,                                               
•    przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok ,
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej  Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
•    Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 – 2017,
•    uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie- Zdroju,
•    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na okres 10 lat dla gruntów zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych ludności,
•    uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego,
•    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5.    Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6.    Wolne wnioski – zapytania.

Głos zabrała I.Biernacik -  Skarbnik Gminy, która zwróciła się z prośbą, aby w pk.4 zmienić kolejność podejmowanych uchwał tj. aby jako pierwszą podjąć uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,  a następnie podjąć  uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.  
Radni przychylili się do prośby Skarbnika Gminy.
Radna M.Midor – Burak zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w formie „rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości” z jednoczesnym  wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w formie „Rada Miejska przekazuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”.  
Radna stwierdziła, że wszyscy wiedzą, iż wpłynęła skarga Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga ta  ma być  zbadana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny pod kątem zgodności z prawem, a  w szczególności stwierdzenia  jej nieważności. Skarga Stowarzyszenia musi zostać przekazana do WSA za pośrednictwem Rady Miejskiej. Rada Może jednocześnie powierzyć organowi wykonawczemu, czyli burmistrzowi  powołanie przedstawiciela gminy, jako reprezentanta przez Sądem.  Sąd nie będzie opierać się na stanowisku Rady Miejskiej. Stanowisko Rady nie będzie miało wspływu na wyrok Sądu. Jeżeli Sąd nie weźmie pod uwagę stanowiska Rady, czyli głosowania,  a przekazujemy uchwałą do Sądu tę sprawę, to jaki jest sens głosowania nad tą skargą. W sprawie tej zapadnie wyrok WSA. Rada i mieszkańcy muszą ten wyrok przyjąć i uszanować. Rada nie ma wpływu na to co zrobi Sąd. W związku z tym nie widzi sensu rozpatrywania uchwały w tej formie tzn. czy rada jest za odrzuceniem czy uwzględnieniem skargi.  Można podjąć uchwałę w sprawie przekazania skargi, upoważniając jednocześnie organ wykonawczy do powołania przedstawiciela gminy.
Głos zabrał W.Mrozek – Radca Prawny, który zwrócił się do radnej M.Midor – Burak z pytaniem, czy wniosek dotyczy  wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wprowadzenia innego projektu uchwały.
Radna M.Midor – Burak poinformowała, że proponuje, aby wycofać z pkt. 4 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ….”, który w § 1 zawiera zapis „Rada Miejska wnosi o oddalenie/uwzględnienie skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie”. Radna wnosi o konstrukcję uchwały Rady Miejskiej „w sprawie przekazania skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie”  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” z jednoczesną prośbą do Burmistrza Miasta  jako organu wykonawczego,  o powołanie  przedstawiciela do reprezentowania  Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta poinformował, że 24.09.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, na której  rozmawiano na temat tej skargi,  i na którym  obecny był Prezes Stowarzyszenia „Kudowianie” Pan K.Sadowski.  Pan Mecenas wyjaśniał pewne mechanizmy. W związku z tym, że na sesji obecni są mieszkańcy  Burmistrz Miasta zwrócił się do Radcy Prawnego z prośbą o wyjaśnienie niektórych elementów związanych z przedmiotową skargą. Jest to rzecz ważna, która pojawia się już po raz drugi w porządku obrad Rady Miejskiej.
Głos zabrał pan W.Mrozek – Radca Prawny, który od strony formalnej stwierdził, że rozumie teraz intencje radnej M.Midor-Burak. Jeżeli radna oczekuje zdjęcia projektu uchwały  z porządku to trzeba przedłożyć nowy projekt uchwały. A jeżeli radna oczekuje realizacji intencji związanej z tym, żeby uchwała ograniczała się wyłącznie do przekazania, to nie trzeba zdejmować tego projektu uchwały tylko zgłosić w trakcie procedowania zmiany jej treści  tj. poprzez wykreślenie wszystkich punktów i dodanie tej treści,  o której radna mówiła, czyli Rada Miejska przekazuje do rozpatrzenia. Pierwotnie radna oczekiwała zdjęcia z porządku obrad, jeśli zdjęcie to w zamian za to trzeba wprowadzić kolejny, nowy projekt uchwały. Radna ma do tego prawo, ponieważ on nie spełnia jej oczekiwań  i nie powinien być procedowany. Trzeba przedstawić coś w zamian. Jeżeli radna oczekuje zmiany treści to nie można zdjąć projektu uchwały z porządku obrad tylko dyskutować nad nim i w trakcie dyskusji radna może złożyć wniosek o zmianę treści projektu uchwały, proponując nowe brzmienie. Np. wykreślenie całości brzmienia i dodania § 1, który będzie brzmiał „Rada Miejska przekazuje skargę  Stowarzyszenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego .” Dlatego trzeba zdecydować, czy radna oczekuje wycofania przedłożonego projektu uchwały i zastąpienia go nowym, który Pani radna może przedłożyć,  czy też Rada będzie procedować  nad projektem uchwały, ale brzmienie tej uchwały będzie podlegało  zmianie w trakcie dyskusji. Taka zamiana będzie głosowana w pierwszej kolejności, a później cały projekt.
Radna M.Midor – Burak stwierdziła, że od początku jej intencja była taka jak przedłożyła wyżej. Miała wrażenie, że nie spotykają się w punkcie zrozumienia więc dlatego wypunktowała sobie tę sprawę. Natomiast generalnie cały czas trzymałaby się wersji -  jak Rada może w tym stanie rzeczy  rozpatrywać tę  skargę  jeżeli  nie jest w stanie jej rozpatrzeć pieczołowicie w gronie 15 osób. Są to dość  pokaźne akta. Dla niej rozpatrywanie sprawy przez Radę Miejską wiąże się z  pieczołowitym zapoznaniem się i wejrzeniem w akta. Jak radni mogą dzisiaj rozpatrywać sprawę jeżeli trzeba ją już  przekazać do Sądu.  
W.Mrozek – Radca Prawny stwierdził, że nie wie, który  już raz powtarza i informuje, iż skarga fizycznie została już przekazana do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z jednego powodu, ustawowy termin na jej przekazanie dawno upłynął. Sesja odbywa się w dniu dzisiejszym i z szacunku dla Rady Pani Przewodnicząca za jego rekomendacją  przedłożyła taki projekt uchwały. Jest to tylko projekt, nad którym radni mogą dyskutować, mogą  zmieniać tytuł czy też treść. To radni decydują o tym, skarga fizycznie jest w Sądzie. Radni zdecydują, czy chcą wycofać ten projekt uchwały, ale w zamian musi być przedłożony kolejny, nowy  projekt uchwały. Zdjęcie z porządku obrad oznacza niedyskutowanie, nieprocedowanie nad projektem uchwały. Jeżeli radni chcą precedować nad przedłożonym projektem uchwały  to w trakcie dyskusji można dokonać zmian w jego treści. Stąd też  chciałyby doprecyzować wniosek radnej M.Midor – Burak. W związku z tym zwrócił się do radnej z pytaniem, czy decyduje się na wycofanie przedłożonego projektu. Jeśli tak to trzeba złożyć nowy projekt uchwały. Radca Prawny stwierdził,  że nie widzi potrzeby wycofania tego projektu, tylko dlatego żeby zrealizować ewentualnie intencje radnej, ponieważ równie dobrze można to osiągnąć, jeśli Rada się zgodzi i potwierdzi stanowisko radnej, podczas obradowania nad projektem uchwały. Podczas dyskusji Rada może zmienić treść uchwały. Trzeba podjąć decyzję, czy  radna i radni oczekują zdjęcia z porządku obrad i dodania nowego projektu uchwały. Jeśli tak to trzeba zarządzić przerwę  i taki projekt uchwały przedłożyć. Radni muszą zdecydować, że procedują nad przedłożonym projektem uchwały, a dyskusja pozwoli na ostateczne  opracowanie treści, która będzie akceptowana przez Radę.  
Radny M.Olejarz poinformował, że posiedzenie Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej zaszczycił Prezes Stowarzyszenia „Kudowianie” pan K.Sadowski.  Na posiedzeniu Komisji była poruszana ta sama kwestia. Pan Mecenas wyjaśnił bardzo obrazowo jak proceduralnie powinna wyglądać sprawa projektu uchwały.  Jest przekonany, że wszystkim radnym zależy na tym, aby Sąd odniósł się do tego i wyraził swoją opinię, czy ta uchwała była poprawnie sporządzona, przegłosowana i później realizowana, czy też nie. W tej chwili jest tylko kwestia tego - taka jest procedura -   czy radni przyjmują  tę skargę czy też nie. Jeżeli Rada zagłosuje na „nie” to wtedy niestety gmina nie będzie miała swojego reprezentanta w Sądzie w osobie Pana Mecenasa.  Jeżeli Rada zagłosuje na „nie” to jego zdaniem będzie to wyglądało tak jakby Rada chciała coś schować pod przysłowiowy dywan i zaszkodzić Stowarzyszeniu. Po wypowiedzi Radcy Prawnego na posiedzeniu  Komisji wydaje się, że sprawa jest oczywista. Rada nie głosuje za tym czy rozpatruje skargę czy też nie, bo nie jest Sądem. Rada głosuje za tym, czy skargę przyjmuje, czy nie.  
W.Mrozek stwierdził, że jeżeli Rada przyjmie  projekt uchwały o treści którą proponuje radna M.Midor-Burak  tzn. tylko ograniczenie się do przekazania skargi to zarówno Burmistrz Miasta jak i on są w komfortowej sytuacji. Nie będzie musiał jechać na posiedzenie Sądu, a jeżeli pojedzie to będzie  stać i milczeć, ponieważ nie zna wytycznych Rady. Jeśli  Rada zdecyduje się do ograniczenia treści uchwały tylko do przekazania skargi,  nie przyjmie pełnomocnictwa, ponieważ nie będzie wiedział, czy Rada popiera skargę, zgadza się z nią,  czy  się z nią nie zgadza. Jeśli Rada zdecyduje o samym przekazaniu skargi,  nie widzi możliwości żeby dodatkowo upoważniać Burmistrza do reprezentowania gminy przed Sądem, co oznacza de facto udzielenie pełnomocnictwa jemu. Nie będzie w stanie  zrealizować tego umocowania, poza tym że fizycznie stanąłby przed Sądem i milczał, ponieważ nic więcej nie będzie  mógł zrobić. Wolą Rady jest żeby albo zmienić treść uchwały i powiedzieć – przekazujemy  - i wtedy nikt ze strony gminy nie pojawia się na sali sądowej  kto reprezentowałby organ, którego aktu dotyczy skarga.  Ta zmiana rodzi takie skutki. Radna decyduje – określenie oddalenie oznacza, że Rada nie zgadza się ze skargą, określenie uwzględnienie oznacza, że Rada zgadza się ze skargą. Radca Prawny przypomniał zebranym, że sprawa ta  była wielokrotnie omawiana. Wezwanie i treść skargi są identyczne.  Najpierw Stowarzyszenie w przyczyn formalnych wniosło skargę – była rozpatrywana, potem wniosło wezwanie – było rozpatrywane. Następnie w związku z wyrokiem Sądu powrócono do prawidłowej procedury, czyli wezwanie, które było rozpatrzone i konsekwencją tego wezwania jest skarga, która fizycznie jest w Sądzie.
Pan W.Mrozek stwierdził, że nikt a tym bardziej on  nie może  radnych zmusić do  tego, aby koniecznie podjąć projekt uchwały w tym brzmieniu. To jest propozycja, procedura przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym wymaga, aby taki projekt uchwały przedłożyć na sesji. Radni ostatecznie zdecydują, czy chcą mieć upoważnionego przedstawiciela, czy nie, czy to ma być uchwała tej treści, czy też innej.
Radny M.Olejarz poinformował zebranych, że na posiedzeniu Komisji po wyjaśnieniach złożonych przez pana W.Mrozka Prezes Stowarzyszenia pan K.Sadowski nie wnosił uwag co do treści tej uchwały.
Radny M.Kieca stwierdził, że rozumie, iż Rada może projekty  uchwał procedować, wycofywać, ale z czego wynika konieczność, obowiązek złożenia nowego projektu. Czy jest to tylko w tym przypadku. Pan mecenas we wcześniejszej wypowiedzi stwierdził, że musi być przedłożony nowy projekt uchwały.
 Pan W.Mrozek poinformował, że jeżeli radni wycofają ten projekt uchwały z porządku obrad to znaczy, że w porządku obrad w ogóle nie znajdzie się ta sprawa. Stwierdził, że odnosił się wyłącznie do wniosku radnej M.Midor-Burak. Pani radna powiedziała, że oczekuje wykowania, a w zamian za to żeby uchwała dot. przekazania skargi.
Radna M.Midor-Burak w odniesieniu do wypowiedzi radnego M.Olejarza, który stwierdził, że Rada nie rozpatruje skargi  odczytała tytuł projektu uchwały tj. w sprawie „rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości” oraz odczytała fragment § 1 projektu uchwały w brzmieniu „ Rada Miejska Kudowy – Zdroju wnosi o oddalenie / uwzględnienie skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie”. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Mecenasa, który powiedział, że nie wie jak procedować tę sprawę ponieważ nie wie czego chce Rada. Rada chce stwierdzenia prawa  przez Wojewódzki Sad Administracyjny. To Sąd będzie badał tę sprawę. Jeżeli Pan Mecenas uważa, że wraz z Burmistrzem Miasta znajdą się w niekomfortowej sytuacji,  to w jakiej sytuacji teraz znajdują się radni. Czy jest to komfortowa sytuacja dla 15 osób, które mają zdecydować w sprawie szczególnej wagi dla Kudowy. Radna uważa, że takiej sprawy  15 osób nie jest w stanie załatwić. Dlatego też w kwietniu br. wnosiła o konsultacje społeczne, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć czego oczekują. Jak wiemy stwierdzenie nieważności uchwały niesie za sobą nieodwracalne skutki. Czasami może  być to  np. przywrócenie stanu poprzedniego. Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego radni tej kadencji mają brać na siebie taki ciężar. Jeżeli Sąd stwierdzi nieważność uchwały to Rada i mieszkańcy mają to uszanować. Takiej jest jej stanowisko i nie ma żadnej innej intencji i nie widzi sensu, aby Rada rozpatrywała i nadawała kierunek tej sprawie. To Sąd ma nadać kierunek tej sprawie a nie grupa 15 osób.
Raca Prawny stwierdził, że zgadza się z tym  od strony merytorycznej, natomiast jeżeli chodzi o ewentualną reprezentację kolejny raz powtórzył jak wygląda przebieg rozprawy. Jeżeli zostanie zapytany przez Sąd  czego  w imieniu gminy oczekuje, czy jest za skargą, czy przeciw. Będzie musiał powiedzieć, że nie ma legitymacji, ponieważ nie ma uchwały i nie została ona przedłożona do akt sprawy. Sąd zwróci się również z pytaniem w jakiej roli i po co przyszedł. Trzeba wprost powiedzieć, że Rada  nie che pełnomocnika, niech ta spraw toczy się własnym życiem. Wówczas nie trzeba w ogóle uchwały o przekazaniu, ponieważ nas przepisy zobowiązują do przekazania skargi, z racji tego,  że skarga jest wnoszona za pośrednictwem Rady. Przepisy ustawy i Sąd daje możliwość wypowiedzenia się Radzie  jak odnosi się do tej skargi w kontekście tego, że dotyczy aktu Rady Miejskiej, czy Rada zgadza się z tymi argumentami czy też nie.  Nikt nie zmusi Rady do  ustosunkowania się,  ale jeśli Rada się nie ustosunkuje tylko fizycznie przekaże skargę to nie wyobraża sobie, żeby za tym szło dodatkowe upoważnienie do reprezentowania przed Sądem. Ostatecznie to Rada decyduje,  nie nalega  na to upoważnienie. Za pośrednictwem Pani Przewodniczącej rekomendował standardową uchwałę, którą zwykle się stosuje przy rozpatrywaniu tego rodzaju skarg.  Ostatecznie jest to projekt,  nad którym radni procedują i decydują o jego ostatecznym brzmieniu. Jeśli ma to być przekazanie  skargi to lepiej  skreślić ten punkt z porządku. Nie będzie dyskusji i pozostaje tylko czekanie na wynik postępowania.
Radna S.Bielawska stwierdziła, że nie czuje się kompetentna, żeby procedować nad tą uchwałą i jest za tym żeby wykreślić całkowicie ten projekt uchwały z porządku obrad skoro sprawa  została przekazana już do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Byłoby dobrze żeby zaczekać na wyrok Sądu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do Radcy Prawnego  czy  jeżeli Rada nie będzie głosowała nad tą uchwałą to skutkuje to tym, że nikt z przedstawicieli gminy nie pojedzie na rozprawę oraz jakie to niesie za sobą skutki.
Radca Prawny potwierdził, że w takim przypadku przedstawiciel gminy nie weźmie udziału w rozprawie. Nie niesie to za sobą żadnych skutków. Najprawdopodobniej gmina nie dowie się  o wyroku. Zależy to od tego jaki będzie wyrok.  Jeśli będzie oddalenie skargi to co do  zasady nie doręcza się wyroków oddalających skargę. O to musi wnieść pełnomocnik, pełnomocnika nie ma więc wyrok trzeba będzie w jakiś sposób zdobyć.  Jeśli  będzie uwzględnienie skargi i w konsekwencji tego uwzględnienia decyzja stwierdzająca to takie orzeczenie Sąd uzasadnia i przesyła z urzędu.
Jeżyli radni zgłosują za uwzględnieniem skargi to wtedy pełnomocnik Burmistrza jedzie na rozprawę i prezentuje argumentację prawną i faktyczną wspierającą Stowarzyszenie przed Sądem. Oddalenie oznacza, że radni nie zgadzają się z zarzutami skargi. Pełnomocnik wnosi o oddalenie skargi, ponieważ zarzuty są bezzasadne.
Radna M.Midor-Burak przypomniała, że podczas kwietniowych rozmów nad tą sprawą w zasadzie  nie było rozpatrywania, radni nie otrzymali dokumentacji z tym związanej i takiego wariantu pan mecenas nie przewidywał i nie przekazywał radnym. Radni  usłyszeli, że i tak nie mają wpływu na to. Teraz  natomiast mówi, że radni wytyczają gminie linię obrony bądź nie. Radna nie widzi spójności. Inny  bieg zdarzeń był w kwietniu, inne informacje były przekazywane wtedy inne warianty słyszą radni teraz.  Wcześniej były  zapewnienia, że i tak stanowisko jakiekolwiek by ono nie było nie wpłynie na stanowisko Sądu.
Pan W.Mrozek  w odniesieniu do wypowiedzi radnej stwierdził, że nigdy radnym  nie powiedział, ponieważ wykazałby się prawną  ignorancją, że  stanowisko Rady przesądzi o wyroku Sądu. Zawsze rekomenduje Przewodniczącej, aby nigdy takich skarg własną decyzją nie przekazywała do rozpoznania. Akt  dotyczy ciała kolegialnego – Rady. To Rada powinna w trakcie  obrad zapoznać się ze skargą, ocenić i  powiedzieć, czy się z nią zgadza, czy ją oddala, czy też w ogóle nie zająć stanowiska, ponieważ ma takie prawo. Rada i Burmistrz Miasta  muszą   stosować i szanować decyzje poprzedników np. prawo, które zostało uchwalone w 2007 r.  Rada musi się opowiedzieć czy broni uchwały poprzedników, czy też nie, albo Rada nie zajmuje stanowiska. Przy pewnych uchwałach należy  bronić stanowiska. We wcześniejszej wypowiedzi Pani Radna powiedziana, że  ewentualne stwierdzenie grozi  określonymi konsekwencjami finansowymi. Uchwały nie są abstrakcyjne, niosą za sobą  dalsze decyzje Burmistrza Miasta w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, mieszkańcami.  To nie jest  nadzwyczajna procedura. Skargi zawsze trafiają do Sądu i zawsze organ z szacunku dla  strony wnoszącej skargę i dla Sądu pojawiał się i miał swojego pełnomocnika.  Radni zdecydują, czy tego przedstawiciela oczekują, czy też nie. Jeśli wpływa skarga to nie  jest  skarga innej rady, to jest skarga rady miejskiej  niezależnie od tego jaki skład osobowy kształtował się  przez poszczególne lata.
Radna M.Midor – Burak stwierdziła, że jednak upierałaby się przy swojej wersji. Rozumie, że komfort Burmistrza  Miasta i Pana Mecenasa jest  ważny.
Pan W.Mrozek stwierdził, że jest radcą prawnym  i nie patrzy na komfort, ale patrzy na prawo. Potrzebuje uchwały,  która upoważni go do pójścia do Sądu.
Radna M.Midor – Burak stwierdziła, że patrzy jeszcze przez pryzmat prawa moralnego, a nie tylko czystej litery prawa.  Czasami brakuje nam naturalnego prawa moralnego.
Pan W.Mrozek stwierdził, że jeśli wracamy do punktu 1 to prosi  doprecyzowanie czego dotyczy wniosek formalny po to, aby Przewodnicząca Rady mogła otworzyć dyskusję i aby radni zdecydowali nad czym głosują – czy jest to wykreślenie punktu i zastąpienie projektem uchwały  w sprawie przekazania czy też wykreślenie uchwały.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani B.Kamińskiemu – przedstawicielowi Stowarzyszenia Kudowianie, który stwierdził, że Stowarzyszenie reprezentował na posiedzeniu Komisji przewodniczący K.Sadowski. Więcej nie mają nic do powiedzenia. To sprawa Rady. Docenia to co mówi pani M.Midor-Burak i docenia to co mówiono na  sesji, na której nie dyskutowano tak porządnie jakby należało i o to Stowarzyszenie ma pretensje. Nie do radnych poszczególnych tylko o sposób w jaki radni zostali poinformowani o tych materiałach. Teraz niech Rada podejmie decyzję. Stowarzyszenie nie zwraca uwagi na uchwały, dla Stowarzyszenia liczy się Sąd.
Głos zabrał  Burmistrz Miasta, który zwrócił się do radcy prawnego, aby ustosunkował się do sprawy skargi z kwietnia i uchybienia proceduralnego, które potwierdził Sąd. Burmistrz stwierdził, że nie chce stać w obliczu jakichkolwiek zarzutów. Na posiedzeniu Komisji obecny był Przewodniczący Stowarzyszenia „Kudowianie” pan K.Sadowski. Zostało wypracowane stanowisko, z którym się zgadzał. W nawiązaniu do wypowiedzi radnego M.Olejarza stwierdził, że intencją Rady jest uznanie skargi.
Radca prawny stwierdził, że w sprawie nad którą Rada Miejska wielokrotnie się pochylała należy odróżnić dwie kwestie. Pierwsza dotyczy tego, że Rada zajmowała się tylko raz skargą Stowarzyszenia na uchwałę z 2007 r. I ten jeden raz stanowisko Rady było następujące „wnosimy o odrzucenie skargi”.  Odrzucenie z przyczyn formalnych, tylko dlatego, że do Rady Miejskiej  w pierwszej kolejności wpłynęła skarga, a dopiero później wezwanie.  Potwierdzeniem tego jest prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który powiedział, że rzeczywiście w przypadku skargi (tej pierwszej) nie zachowano właściwej  kolejności. Najpierw się wzywa do usunięcia naruszenia prawa, a w drugim etapie jeśli Rada się nie  przychyli do wezwania,  wtedy rozpatrywana jest skarga. Przy pierwszej skardze była kolejność najpierw skarga, później wezwanie.  Dlatego skarga raz była rozpatrywana przez Sąd i została odrzucona.  Oznacza to, że  Sąd nigdy merytorycznie nie zajął się zarzutami tej skargi. Dlatego też Stowarzyszenie po tym wyroku złożyło drugie  wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,  tej samej treści.  To zawezwanie zostało rozpatrzone, na sesję  były dołączone  materiały  z tego zawezwania. Rada zajęła stanowisko. Mówił wtedy, że uwzględnienie tego wezwania nie jest  tak naprawdę zadośćuczynieniem żądaniu Stowarzyszenia. Najważniejsze czego żąda Stowarzyszenie to  stwierdzenie nieważności uchwały z 2007r. Rada Miejska  nie jest władna podejmować tego rodzaju uchwał tj. uchwał stwierdzających nieważność uchwały z 2007 r. Może  co najwyżej podjąć uchwałę w przedmiocie uchylenia. To znaczy, że w przyszłości ta uchwała nie będzie obowiązywała, ale nigdy nie może uchylić uchwały z mocą wsteczną. To może uczynić tylko Sąd.  Stwierdzenie nieważności oparte było głównie na zarzucie niezgodności z prawem tejże uchwały w zakresie w jakim upoważniała burmistrza do zawierania  umów powyżej 3 lat  - niezgodność z art. 37  ustawy gospodarce nieruchomościami. Był to kluczowy zarzut. Uchwała z 2007 r. została przez Radę Miejską uchylona.  Obowiązują nowe zasady, czyli częściowo  Rada uczyniła zadość oczekiwaniom Stowarzyszenia, ale zakres kompetencji, które daje ustawa  Radzie Miejskiej nie pozwala iść o krok dalej i powiedzieć „wyczyśćmy sytuację wstecz” .  Taką kompetencję ma tylko i wyłącznie Sąd Administracyjny i to jest sfera merytoryczna. Sfera procedowania  nad takimi skargami jest zawsze taka sama. Zawsze Rada ostatecznie decyduje jak to ma wyglądać.
Radny M.Turoń stwierdził, że radna M.Midor – Burak zgłosiła wniosek o wprowadzenie zmiany w porządku obrad. Dyskusje są  potrzebne, jednak proponuje, aby przejść do głosowania nad tym wnioskiem.
Radna S.Bielawska stwierdziła, że główny problem polega na tym, że jeżeli projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad  to radni przede wszystkim powinni być zapoznani merytorycznie z treścią tej skargi. Radni nigdy nie zostali w pełni zapoznani z jej treścią. Nie czuje się kompetentna do tego żeby głosować, czy uwzględnia skargę, czy ją oddala. Stwierdziła, że ma pretensje do Przewodniczącej Rady, ponieważ skoro wprowadziła ten  projekt uchwały do porządku obrad to należało zwołać Komisję i radnych z tym zapoznać.
 Radny M.Kieca  stwierdził, że  jeżeli chodzi o kwietniowe głosowanie to było to uzasadnione, natomiast teraz  nie jest wymagane, aby się określić, ustosunkować do tego  czy radni oddalają, czy uwzględniają skargę.  W kwietniu były to względy formalne, to było wymagane i Pan Mecenas radnych do tego przekonał. Teraz  nie czuje się władny, żeby oceniać tę skargę, ponieważ jej nie zna. Radni nigdy nie otrzymali skargi do rąk. Radny zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego, z czego wynika koniczność powołania przedstawiciela gminy do Sądu.
Radca Prawny stwierdził, że we wcześniejszych wypowiedziach  kilkakrotnie powtarzał wątek reprezentacji gminy przed Sądem.  Nie ma żadnego obowiązku żeby ktokolwiek reprezentował organ przed  Sadem Administracyjnym. Na sali rozpraw będzie skarżący, nie będzie organu, pełnomocnika. Sąd nie zna stanowiska.  Uczula na jedną rzecz, żeby nie  było w przyszłości, a może i przy tej sprawie, że  nieobecność reprezentanta gminy bądź jego pełnomocnika zostanie  zauważona w uzasadnieniu do wyroku Sądu, który czasami pokusi się o stwierdzenie jakie  ma podejście i stosunek do sprawy organ  władzy publicznej, który nie pofatygował się na rozprawę i nie wyznaczył pełnomocnika.   To radni decydują, czy chcą się zajmować tym projektem uchwały czy nie.  Radni procedują na sesji. Porządek obrad i projekty uchwał są propozycją,  to radni ostatecznie decydują o tym jak ma wyglądać przebieg sesji.  
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że ze strony mieszkańców, niektórych radnych pada pytanie czego dotyczy  skarga. Radni rozmawiali o tym na posiedzeniu Komisji, ale obecni na sesji mieszkańcy tego nie wiedzą.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu P.Pawełczykowi, który stwierdził, że może ktoś z Urzędu wyjaśniłby zebranym co to za uchwała i wyjaśnił dlaczego na sesji połowa radnych  jest przeciwko tej uchwale, a połowa jest za. Jest to bardzo istotne.
Radny M.Kieca stwierdził, że jest to niezgodnie ze Statutem, jest to  jakieś nadużycie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jeżeli radny chce powiedzieć, że postępuje niezgodnie ze Statutem to odwołuje radnego do Statutu. To przewodniczący ma prawo  udzielania głosu. Były pytania mieszkańców, więc tego głosu udzieliła.
Radny M.Kieca zwrócił się do pana P.Pawełczyka z pytaniem skąd wie jaki będzie wynik głosowania. Dlaczego mówi, że połowa będzie za a połowa przeciw. Skąd zna wynik głosowania.
Przewodnicząca Rady przywołała zebranych na sali do porządku  i zwróciła się do radcy prawnego z prośbą o przedstawienie informacji, czego dotyczy ta uchwała.
Radca Prawny poinformował, że  uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczy zaskarżenia uchwały  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, która została uchwalona w 2007 r. i dotyczy zasad  wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości przez gminę Kudowa-Zdrój. W uchwale tej jest m.in. postanowienie, które było podstawą do tej skargi.  Postanowienie to dawało wówczas upoważnienie burmistrzowi do zawierania umów na czas powyżej  3 lat w trybie bezprzetargowym bez  konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody  rady  w indywidualnych przypadkach, w każdym przypadku kiedy taka decyzja zapadała, tzn. kiedy  umowa dzierżawy nieruchomości gminnej była  zawierana przez burmistrza na okres powyżej 3 lat.  Tego dotyczy skarga. Stowarzyszenie wniosło tę skargę na kanwie kilku spraw, które w niej podkreśla.  Kluczowa sprawa dotyczy umowy dzierżawy zawartej na działkę nr 43 , budynek na schodach.  Pan W.Mrozek zaznaczył, że jeśli ktoś jest stroną umowy dzierżawy z gminą każdy ma prawo widzieć, kto tę umowę zawiera. Jeżeli ktoś wchodzi w kooperację z gminą to nie ma już ochrony danych osobowych. Skarga dotyczyła dzierżawy działki nr 43 i na bazie tej  sprawy Stowarzyszenie „Kudowianie” stwierdziło, że uchwała z  2007 r. jest niezgodna z prawem, ponieważ burmistrz działając na podstawie tej uchwały zawarł umowę dzierżawy na 10 lat z pominięciem trybu przetargu. To spowodowało, że Stowarzyszenie „Kudowianie”  złożyło taką skargę po upływie pewnego czasu, ponieważ dopatrzyło się, że ta uchwała była podstawą do podejmowania decyzji w kilku sprawach. Ostatecznie to Sąd oceni, rozpatrując skargę Stowarzyszenia i stawiane zarzuty, czy rzeczywiście ta uchwała była zgodna z prawem, czy też nie. Ponieważ skarga dotyczy rady miejskiej, czyli uchwały podjętej w 2007 r. a została złożona w tym roku, to do  rozpatrzenia tej skargi, czy ustosunkowania się, zapoznania się  jest władna rada tej kadencji. Ma do tego prawo ale nie musi. Każdorazowo kiedy wpłynie skarga, będzie rekomendował przedstawienie skargi z projektem tej samej treści. To radni ostatecznie na sesji zdecydują jaka ma być treść uchwały. Radni mają prawo do tego, aby w drodze głosowania zmienić treść uchwały, burmistrz wraz nim będzie musiał podporządkować się treści tej uchwały.  
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że Pan Mecenas nie dokończył wypowiedzi, ponieważ trzeba by było zapoznać mieszkańców ze skutkami jakie  to za sobą niesie.
Radca Prawny poinformował, że  jeżeli skarga zostanie uwzględniona przez Sąd, to Sąd  posłuży się dwoma określeniami, albo  stwierdzi nieważność, albo z uwagi na upływ czasu stwierdzi,   że postanowienia uchwały  są  niezgodne z prawem.  W jednym i drugim przypadku będzie to oznaczało, że wszelkie umowy dzierżawy zawierane przy zastosowaniu  tej uchwały są niezgodne z prawem i są nieważne, nieobowiązują. W związku z tym osoby, które zawarły umowy dzierżawy dysponują gruntem bez tytułu prawnego, nie mają prawa do korzystania z tego gruntu. De facto  jest to sytuacja taka, że gmina będzie musiała się z tymi osobami rozliczyć. Pani radna poprosiła o przedstawienie skutków finansowych. Umowy dzierżawy  nie są wg. niego klasycznymi umowami dzierżawy. Klasyczna umowa  dzierżawy powoduje tylko i wyłącznie oddanie  do używania i czerpania korzyści, a gmina ma otrzymywać czynsz dzierżawny. W tych umowach są postanowienia, które pozwalają dzierżawcy na  szereg szerokiego rodzaju inwestycje, czyli np. budowę budynków o dużych rozmiarach. Powoduje to, w przypadku kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu, lub  będzie nieważna, że   gmina będzie musiała  nakazać właścicielowi  wyburzenie tych budynków, albo  bo tak też zostało zapisane w umowie, będzie musiała wypłacić pieniądze. Dzierżawca wyliczy np. że jego inwestycja kosztowała pół miliona złotych i będzie chciał, aby gmina taką kwotę mu zwróciła. Z uwagi na rozmiar takie to niesie konsekwencje. W tym przypadku odzyskanie  przez gminę gruntu  nie jest procesem łatwym i szybkim, ponieważ na tym gruncie są takie zabudowania, które stawiają gminę  i drugą stronę, czyli dzierżawcę w kłopotliwej sytuacji.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że wychodzi z założenia, że to mieszkańcy są głównymi decydentami tego co  się powinno stać.  15 radnych nie ma prawa głosować za oddaleniem lub przyjęciem skargi. To Sąd ma  nam powiedzieć, czy to jest dobre dla gminy, czy nie. To jest wyłączna kompetencja Sądu. Radna nie czuje się kompetentna do głosowania, nikt nie otrzymał dokumentów i całe to precodowanie  budzi jej wątpliwość.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Stolrzowi, który zwrócił się do radnych  z prośbą o powołanie reprezentanta gminy na tej sprawie sądowej. Niepowołanie reprezentanta gminy będzie tragedią, ktoś musi gminę reprezentować. Nieobecni nie mają głosu. Zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie uchwały i wyznaczenie reprezentanta gminy.
Radny M.Kieca mając przed sobą projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zwrócił się z pytaniem, skąd wynika powinność upoważnienia i wskazania  przedstawiciela gminy. Ponadto odnosząc się do słów, które padły z sali radny poprosił Przewodniczącą Rady, aby na przyszłość reagowała  na pewne wypowiedzi. Wybrali go wyborcy, ma wolną wolę i jeszcze nie głosował, a ktoś insynuuje,  steruje i wmawia rzeczy, które nie miały miejsca. Nie ma żadnego podziału, jeszcze pod głosowanie nie został poddany wniosek formalny,  a z sali padają słowa ,że są jakieś podziały itd.  Radny stwierdził, że bierze odpowiedzialność  za siebie, ma wolną wolę i głosuje tak jak uważa, że coś  jest słuszne bądź nie. Radny stwierdził, że na przyszłość  nie życzy sobie takich uwag od pana P.Pawełczyka. Głosuje tak  jak mu sumienie nakazuje.
Przewodnicząca Rady odnosząc się do wypowiedzi radnego dotyczącej udzielania głosu stwierdziła, że  udzielając mu głosu nie wiedziała jaką  tyradę przeprowadzi, jakie stanowisko przedstawi i jaką opinię wygłosi. Udzielając głosu osobie z sali, która jest gościem również  nie posiada takiej wiedzy.
Radny M.Kieca stwierdził, że nie powiedział,   żeby  Pani Przewodnicząca nie udzielała głosu każdej osobie z sali. Powiedział wyraźnie, że prosi o reakcję na takie słowa. Jeżeli ktoś się  wypowie w sposób obelżywy, obrażający prosi Przewodniczącą Rady o reakcję. Przypomniał również, że jego w pierwszym  piśmie skierowanym do Przewodniczącej Rady wyraźnie wskazywał i prosił jedynie o interwencję, w sytuacji  kiedy  radny zostanie obrażony  - na pierwszej sesji została obrażona radna  T. Żulińska. Przewodnicząca Rady stanowi policję sesyjną i tylko tego dotyczyła jego wypowiedź. Przewodnicząca Rady może udzielać głosu każdemu.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do  radcy prawnego o reakcję, jeżeli ma miejsce coś co budzi zastrzeżenia z punktu widzenia prawa.
Radny B.Buksak stwierdził, że z wypowiedzi radnej M.Midor-Burak wynika, że radni nie mają legitymacji  do działania, bo to mieszkańcy tego miasta są ciałem posiadającym taką legitymację. W ubiegłym  roku w dniu wyborów mieszkańcy zdecydowali, tak jak 25 października  zdecydujemy jako mieszkańcy Rzeczpospolitej Polskiej komu udzielamy wotum zaufania do podejmowania decyzji. Mieszkańcy, którzy siedzą na sali obrad  zadecydowali udzielając radnym legitymacji. Jeżeli radna nie czuje się kompetentna to zawsze mandat można złożyć. Za każdym razem na radnych ciąży  odpowiedzialność za każdą podejmowaną decyzję.
Przewodnicząca  Rady udzieliła głosu panu P.Pawełczykowi, który  stwierdził, że chodziło mu o jedną sprawę, która wygląda bardzo dziwnie i którą publiczność  powinna zauważyć. Otóż pewna grupa radnych cały czas jest przeciwna tej skardze, przeciwna  opinii Rady w sprawie tej skargi mimo, że od wielu miesięcy,  a w zasadzie od ponad roku większość obecnych na sesji wiedzieli o całej sprawie. Chodziło o schody i zakład fryzjerski. Wielka afera, mieszkańcy Kudowy protestowali, ponieważ budynek stoi w miejscu skandalicznym ze względu  na położenie itd. Wszyscy łącznie z radną Bielawską, która jest świeżą radną mogli się ze sprawą zapoznać. Wszyscy wiedzieli o co chodzi. Dziwne jest, że większość radnych z komitetu wyborczego pana P.Maziarza jak gdyby akceptuje całą sprawę, bo zna sprawę. Natomiast większość radnych -  nie mówi, że wszyscy, żeby nie obrazić pana Kiecy , bo jest  niezależny i bezpartyjny  - z komitetu kierowanego niegdyś przez pana Kręcichwosta, później przez pana Kaneckiego udaje, że nie zna tematu i próbuje zblokować całą sprawę. Skargę rozpatrzy  Sąd Administracyjny a nie obecni tutaj radni. Trzeba wyraźnie powiedzieć pani Burak, że to  Sąd  podejmie te straszne decyzje dla miasta, bądź straszne dla dzierżawców.  Radni muszą tylko dokonać procedur, do których zostali zobowiązani decydując się  na bycie radnym. Dlaczego spora grupa radnych z komitetu wyborczego pana Kaneckiego a tym samym pana Kręcichwosta poprzedniego burmistrza próbuje to zablokować. Konsekwencje wyroku Sądu będą nieciekawe również dla osoby pana Kręcichwosta. Będzie mu można sugerować, a w zasadzie zarzucić, że przekroczył swoje kompetencje jako burmistrz, ponieważ nie miał możliwości podpisywania umów na 10 lat, czy powyżej 3 lat, a to zrobił. Trudno powiedzieć dlaczego to zrobił, może miał złych doradców. Może wypowiedzą się radni zwłaszcza ci z poprzedniej kadencji. Radni, którzy byli w poprzedniej kadencji przypominali, upominali  wręcz protestowali tak jak pan W.Gucz, żeby zahamować dzierżawienie gruntów powyżej 3 lat.  Pan P.Pawełczyk stwierdził, że radny M.Turoń powinien się w wyłączyć z dyskusji na ten temat,  ponieważ konkubina radnego podpisała  z panem  burmistrzem wadliwą umowę, umowę której pan burmistrz nie mógł podpisać. W tym sensie pan M.Turoń jest  mocno zaniepokojony i zainteresowany całą prawą. Niektórzy zwolennicy poprzedniego burmistrza obecni na sesji starają się jak tylko mogą żeby mu nie zaszkodzić.
Radna S.Bielawska podziękowała Panu Mecenasowi za jasne wyjaśnienie całej sprawy. Ponadto  stwierdziła, że chyba pan P.Pawełczyk nie zrozumiał  niektórych radnych. Właśnie radnym, jak to podkreślił, z dawnego komitetu wyborczego pana Kaneckiego, zależy przede wszystkim na tym  żeby sprawę wyjaśnił Sąd a nie radni. Jeszcze raz powtórzyła, że nie czuje się kompetentna, zapoznana ze sprawą żeby głosować za oddaleniem bądź uwzględnieniem skargi. Dla niej wyrok Sądu jest najważniejszy. Sąd każe rozebrać budynki, będzie za tym, żeby je rozebrać, Sąd uzna skargę za bezzasadną też się pod tym podpisze.  I o to przede wszystkim jej chodzi. Chodzi o to, żeby radni dzisiaj nie musieli podejmować decyzji czy tę skargę oddalają czy uwzględniają.  Chciałaby żeby ktoś reprezentował Urząd, ale nie ma kompetencji, żeby Panu Mecenasowi, czy Panu Burmistrzowi udzielić wskazania czy jest za skargą bądź za oddaleniem. Dlatego też uważa, że należy tę uchwałę zdjąć z porządku obrad. Niech decyzję podejmie Sąd a radni tę decyzję uszanują.
 Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego z pytaniem z jakiego przepisu wynika konieczność upoważnienia i wskazania osób, które w  imieniu rady będą podejmowały czynności i reprezentowały gminę przed sądem administracyjnym. W projekcie uchwały nie ma zapisu dot. powinności do reprezentowania przed Sądem. Czy to wynika z odrębnych przepisów.
Pan W.Mrozek poinformował, że tak, ponieważ § 2 projektu  uchwały brzmi „W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój sporządzi odpowiedź na skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu”. Odpowiedź na skargę może sporządzić przy pomocy radcy prawnego dopiero wtedy, kiedy w § 1 burmistrz pozna stanowisko Rady. Tylko wtedy, ponieważ jeśli nie będzie tego stanowiska, Burmistrz nie będzie wiedział co napisać.  Burmistrz może wyznaczyć pełnomocnika, który pojedzie do Sądu i przedstawi  akta sprawy i ustosunkował się do sprawy zgodnie z wolą Rady. Na rozprawę może jechać sam  burmistrz lub  zgodnie z ustawą o postępowaniu przed sądami administracyjnymi upoważnić inną osobę. Tą inną osobą może być tylko pełnomocnik procesowy tj. radca prawny lub adwokat.
Radny M.Kieca stwierdził, że w związku z tym powinności nie ma.
Pan W.Mrozek stwierdził, że w projekcie uchwały nie jest napisane, że radca prawny ma jechać do Sądu. W projekcie zapisane jest, że  wskazuje się osobę do reprezentowania rady. To stwierdzenie odnosi się wyłącznie do § 2 projektu uchwały. Radni mogą podjąć decyzję o wykreśleniu § 2 i wtedy w wykonaniu uchwały do Sądu nie jedzie nikt, ani burmistrz, ani pełnomocnik. Kolejny raz powtórzył, że ostateczna treść uchwały należy do radnych.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  obecnej na sesji mieszkance, która  poinformowała, że  mieszkańcy Kudowy podpisywali listy, które krążyły po każdym osiedlu w mieście. Mieszkańcy nie zgadzali się na budowę. Mimo to nikt mieszkańców nie słuchał. Radni powinni zdecydować albo tak, albo tak. Jeżeli nie będzie reprezentanta gminy to Sąd nie przyjmie tego dobrze. Takie są procedury, to jest Sąd. Można tutaj dyskutować, ale to radni głosują za mieszkańców. Obecni na sesji mieszkańcy tej gminy nie zgadzają się na takie godzinne dyskusje. Trzeba podjąć uchwałę albo za, albo przeciw, wybrać jedna kompetentną osobę i zakończyć tę sprawę na dzisiaj.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Szymańskiemu, który stwierdził, że od 1.5 godz. przysłuchuje się burzliwym obradom i jest wstrząśnięty   tym co usłyszał, a usłyszał, że radni debatują nad czyś z czym się nie zapoznali.  Debatują nad skargą Stowarzyszenia „Kudowianie”, której nie znają. Jakim prawem Państwo  tak postępują. Zwrócił się do radnych z prośbą, aby decyzje podejmowali z pełną świadomością,  żeby zapoznali się z tym co napisało Stowarzyszenie „Kudowianie”. Członkowie Stowarzyszenia też są mieszkańcami tej gminy. Jeżeli radni nie zapoznali się ze skargą to znaczy, że coś nie gra. Trzeba w końcu podjąć decyzję.
Burmistrz Miasta stwierdził, że padają na sali stwierdzenia, że nie wiemy o czym rozmawiamy. Otrzymując projekty uchwał wiemy co będzie znajdowało się w porządku obrad.  Jeżeli jest np. skarga i nie wiemy co się w niej znajduje  można poprosić o przygotowanie kserokopii  lub przyjść do Pani Przewodniczącej i po prostu ją przeczytać. Nie mówimy tutaj o rzeczach z „kosmosu”. Mówimy tutaj o uchwale, którą Rada Miejska de facto zmieniła w myśl zasady o gospodarce nieruchomościami. Zmieniono uchwałę, która dawała burmistrzowi delegacje do wydzierżawiania nieruchomości na 10 lat. Zgodnie z ustawą teraz jest do 3 lat burmistrz, powyżej rada. Burmistrz stwierdził, że ma problem, ponieważ ma 4 umowy na okres 10 lat i nie wie co z tym zrobić. Rozmawiamy o uchwale z 2007 r.  skardze Stowarzyszenia „Kudowianie” właśnie na tę uchwałę.  Jeżeli ktoś nie wie czego skarga dotyczy można było przyjść i zapytać. Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji gdzie można było procedować, rozmawiać, kserować,  a nie teraz argumentować, że się nie zna skargi. Nikt nie zwrócił się z wnioskiem o kserokopię skargi w celu zapoznania się z jej treścią.
Przewodnicząca Rady   zwracając się do radnych poprzedniej kadencji przypomniała, że wszyscy brali udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej, podczas którego przedstawiane były projekty dot. budynku na schodach. Ci, którzy byli obecni nie zaprzeczą, że wszyscy poszli na schody i krokami mierzyli  wielkość budynku. Każdy z tych radnych wie o czym jest mowa i każdy wie, że konkluzja tego co się stało na schodach była taka, -  wiceburmistrz poprzedniej kadencji powiedział „no wiecie Państwo to przerosło nasze oczekiwanie i wyobrażenie”.  Stwierdziła, że nie czuje się komfortowo jeżeli ktoś zarzuca jej, że nie wie o czym rozmawia.
Radny W.Gucz stwierdził, że jeżeli chodzi o skargę Stowarzyszenia to radni otrzymywali pisma w tej sprawie m.in. od pana B.Kamińskiego. Radni wiedzieli o co chodzi. Przez 8 miesięcy   na temat skargi  radni  M.Olejarz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz i on blokowali tę sprawę. Próbowali przekonać burmistrza Kręcichwosta, że to miejsce powinno być najpiękniejszym miejscem po Parku Zdrojowym w Kudowie.  Jednak radni z ugrupowania burmistrz, którzy też są teraz na sali dzisiaj nie przyznają się do tego, że głosowali „tak”. Jak zagłosowali tak się stało.  Radny stwierdził, że Rada powinna dać zielone światło dla Stowarzyszenia  „Kudowianie”. Jedynie Stowarzyszenie w tej sprawie mocno występowało. Będzie głosował za uwzględnieniem skargi.
Radny M.Toroń zwracając się do pana P.Pawełczyka  stwierdził, że jest radnym i nie życzy sobie prezentowania, wypowiadania na forum swojego stanowiska i  swoich informacji na jego temat. Radny stwierdził, że nie wywleka na forum   jego poczynań, ani tego co teraz robi i z kim żyje.
Przewodnicząca Rady przerwała dyskusję i zwróciła się do radnej M.Midor-Burak o przedstawienie wniosku formalnego w celu jego przegłosowania.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że jest za przekazaniem skargi Stowarzyszenie do Sądu, bo to Sąd musi te sprawę zbadać.  Każdy wyrok Sądu uszanuje.
Radca Prawny  przypomniał, że wniosek radnej  był następujący, skreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  W związku w tym zwrócił się z prośbą o przedstawienie projektu uchwały.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że nie ma takiego projektu uchwały. Wcześniej mówiła, że złoży taki wniosek, a pan mecenas powinien jest umożliwić  sprecyzowanie takiego projektu uchwały. Radna poinformowała, że złożyła 18.09.2015 r. pismo do Pani Przewodniczącej , w którym wnosiła o przekazanie skargi Stowarzyszenia do WSA. Był czas i liczyła na to, że zostanie sporządzony stosowny projekt uchwały.
Radca Prawny stwierdził, że w jednej sprawie radca i Przewodniczący Rady sporządzają jeden projekt. Inicjatywa uchwałodawcza należy do radnych, radni przedstawiają projekt uchwały, który chcą złożyć.  Może radnym doradzić jak powinien brzmieć projekt uchwały.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sytuacji kiedy chciano ją odwołać z pełnionej funkcji  otrzymała gotowy projekt uchwały. Ponadto stwierdziła, że  po posiedzeniu Komisji i wysłuchaniu wyjaśnień, wydawało się, że uchwała będzie brzmiała „Rada Miejska uwzględnia skargę Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie”. Będzie to skutkowało tym, że będzie przedstawiciel, sporządzi odpowiedź w myśl tej uchwały, będzie reprezentant gminy w Sadzie. Przewodnicząca Rady zwracając się do radnej M.Midor – Burak przypomniała, że pan mecenas na początku sesji zaznaczył, że może zmienić brzmienie  paragrafu.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że jej intencją jest przekazanie sprawy do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Radca Prawny stwierdził, że proponuje, aby nie wycofywać z porządku obrad projektu uchwały, ale przejść do dyskusji nad nim. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały  radna  może zawnioskować o zmianę tytułu uchwały – nie w sprawie rozpatrzenia tylko w sprawie przekazania – i zmienić treść. Teraz należy zatwierdzić  porządek obrad. Pani Przewodnicząca przejdzie do omawiania punktu dotyczącego tej uchwały  i wówczas każdy z radnych może zgłosić propozycję dot. zmiany treści uchwały. Porządek powinien zostać taki jaki został przedłożony radnym. Stąd należy wiedzieć, czy radna podtrzymuje swój wniosek formalny, czy też  na razie go nie zgłasza  i rada przechodzi do procedowania nad porządkiem obrad.
Radna M.Midor – Burak stwierdziła, że rada powinna ustalić porządek, a wniosek formalny dot. przekazania skargi zgłosi podczas procedowania na projektem uchwały.
Radny M.Turoń zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały, który ma nadzieję pan Mecenas pomoże mu napisać, w sprawie  powołania  drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.  Na dzień 22 czerwca br. zwołana była sesja nadzwyczajna. Niestety z powodu choroby nie było ani Pani Przewodniczącej ani Pana Wiceprzewodniczącego i sesja się nie odbyła. Aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji wnosi o powołanie drugiego wiceprzewodniczącego.
Burmistrz Miasta zwrócił się do radnych z prośbą, aby zająć się sesją, zająć się pracą. Będzie okazja do wprowadzenia takiego projektu uchwały może na kolejnej sesji, można zwołać sesję nadzwyczajną. Przyszli na sesję mieszkańcy i co widzą. Widzą utarczki, które trwają już prawie 2 godziny.  Burmistrz Miasta  stwierdził, że  odnosi wrażenie, że części radnych zależy na tym, aby storpedować pewne rzeczy.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu Z.Jędrzejewskiemu, który stwierdził, że poza tym, że radni się kłócą nic się nie dzieje.  Mieszkańcy osiedla przy ul. Łąkowej przyszli na sesję, ponieważ dowiedzieli się, że ma być podobno debata na temat tego pięknego osiedla. Zwrócił się z prośbą, aby radni w końcu zaczęli realizować porządek obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego M.Turonia dot. powołania drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.  
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -       8 radnych
przeciw było            -       7 radnych
wstrzymało się        -       0 radnych

Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, M.Kieca, B.Kluka, M.Midor – Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Przeciw głosowali  radni: B.Buksak, W.Gucz, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz.
W związku z powyższym wniosek radnego M.Turonia został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po dyskusji ustalono następujący porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej , wg którego będzie obradowała w dniu 25.09.2015 r.

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr IX/15 z dnia 25.06.2015 r. i nr X/15 z dnia 14.07.2015 r.  
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku,
•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok,
•    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej  Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
•    rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości,                                               
•    Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 – 2017,
•    uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie- Zdroju,
•    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na okres 10 lat dla gruntów zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych ludności,
•    uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego,
•    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
•    wyboru  drugiego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy – Zdroju.
5.    Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6.    Wolne wnioski – zapytania.

Punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr IX/15 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25.06.2015 r.  oraz protokołu nr X/15 z dnia 14.07.2015 r.  

Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokoły z sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w protokołów głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.4

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w/w projekt uchwały został szczegółowo omówiony   na wspólnym posiedzeniu wszystkich  Komisji Rady Miejskiej.
Następnie odczytała uchwałę nr III/182/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17.09.2015 r.  w sprawie  pozytywnej opinii z uwagami o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Salę obrad opuścił radny W.Gucz na sali pozostało 14 radnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku została podjęta jednogłośnie.

Na salę obrad wrócił rady W.Gucz. Na sali obecnych jest 15 radnych.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój dotyczy
1)    Dostosowania  wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  dla roku 2015 do aktualnej korekty budżetu;
2)    zmniejszenia kwoty odsetek podlegających w 2015 roku wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy  o finansach publicznych
3)    zmiany poszczególnych wartości budżetowych związanych z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju”
4)    w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie ulegają limity wydatków oraz zobowiązań w związku z odstąpieniem od  realizacji  zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju”
Pani Skarbnik  poinformowała, że jeżeli chodzi o budowę budynku z lokalami socjalnymi to  umowa na dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego została zawarta w lutym 2013r.  Zostały tam ustalone następujące terminy  rozpoczęcie  inwestycji nastąpi do 10.10.2015 r.  zakończenie realizacji  nie później niż w terminie 24 miesięcy  od faktycznej daty rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.  W kwietniu br. wpłynął protest mieszkańców osiedla przy ul.  Łąkowej dot. budowy tego budynku, dlatego też zostały wstrzymane procedury związane z wyłonieniem wykonawcy  i realizacji tej inwestycji.
Radny M.Turoń stwierdził, że zadanie o budowie budynku socjalnego zostało z budżetu wykreślone. Jakiś  czas temu mówiono o  ewentualnym przejęciu lub odkupieniu od Starostwa Powiatowego budynku przy ul. Słowackiego. Czy coś już wiadomo i w jakim kierunku idą rozmowy.
Burmistrz Miasta poinformował, że  budynek tzw. internat położony przy ul. Słowackiego jest własnością Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Rozmawiał ze Starostą na temat przejęcia lub odkupienia budynku. Pan Starosta byłby skłonny go sprzedać. Natomiast jest zapis planu zagospodarowania przestrzennego  mówiący o tym, że w 25% możliwe jest zagospodarowanie tego budynku na mieszkania komunalne. Pozostała część to budownictwo  sanatoryjne i pensjonatowe. Czyli konieczna byłaby zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        7 radnych
przeciw była          -         0 radnych
wstrzymało się      -         8  radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz
Wstrzymali się radni: S.Bielawska, M.Kieca, B.Kluka, M.Midor – Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta 7 głosami.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały  został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów i  wydatków o kwotę  565.680,00 zł. Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dochody:
    dział 600 – zmniejsza się o 1,00 zł  dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju” ( różnica z zaokrągleń) . Wykreśla się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w związku z odstąpieniem w 2015 roku od realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju”.
    dział 700 – zwiększa się o 117.000,00 zł dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za straty poniesione podczas pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Słone 33. Wykreśla się dochody w kwocie 417.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. Wprowadza się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych. Wprowadza się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy wykonania drogi tymczasowej na tzw. 17 ha w części przypadającej do zapłaty w  2015 roku.
    dział 750 – wprowadza się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu sponsoringu podczas imprez organizowanych przez gminę.  Wykreśla się dochody w kwocie 108.460,00  zł z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod" w tym 61.540,00 zł dochody bieżące i 46.920,00 zł dochody majątkowe w związku z otrzymaniem refundacji w grudniu 2014 roku. Wykreśla się dochody w kwocie 84.422,00  zł z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024" w związku z otrzymaniem refundacji w grudniu 2014 roku. Wprowadza się dochody w kwocie 21.687,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z realizacją w 2014 roku w/w projektów w tym 11.800,00 zł dotyczy projektu pn. "Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod" a 9.887,00 zł projektu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod na lata 2014-2024".
    dział 900 – wprowadza się dochody w kwocie 25.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Kudowskie Anioły Recyklingu – gminna akcja edukacyjna dla mieszkańców Kudowy-Zdroju”.
Wydatki:
    dział 600 – zmniejsza się o 298.000,00 zł wydatki inwestycyjne w związku z odstąpieniem w 2015 roku od realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju”. Zwiększa się o 40.000,00 zł wydatki na utrzymanie drogi wojewódzkiej w związku z większymi niż planowano wydatkami na zimowe i letnie utrzymanie oraz wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na remonty dróg gminnych w związku z podjęciem decyzji o naprawie drogi ul. Kościuszki i ul. Pstrążnej.   Zwiększa się o 33.823,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
    Dział 700 – zwiększa  się o 10.000,00 zł wydatki na zakup materiałów oraz o 20.000,00 zł na zakup usług remontowych w związku z większymi niż planowano wydatkami na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego. Zmniejsza się o 20.000,00 zł  wydatki na zakup energii oraz o 40.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w związku z rozliczeniem rocznym wspólnot mieszkaniowych. Wykreśla się wydatki inwestycyjne w kwocie 650.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi”. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych” w związku z koniecznością zmiany systemu ogrzewania w lokalach gminnych w budynku przy  ul. Zdrojowej 33a. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Prace modernizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 115.000,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Słone 33”
    dział 750 – zwiększa się o 13.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu). Zwiększa się 80.000,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w tym 20.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe ( przesunięcia pracowników między referatami), 30.000,00 zł na zakup materiałów, 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 10.000,00 zł na odpis na ZFŚS w związku z większymi niż planowano wydatkami.
    dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. . „Kudowskie Anioły Recyklingu – gminna akcja edukacyjna dla mieszkańców Kudowy-Zdroju”. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie  gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Radna M.Midor-Burak stwardziała, że zgadza się z zapisem dot. działu 600 i zmniejszenia o 298.000,00 zł wydatków inwestycyjnych w związku z odstąpieniem w 2015 roku od realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju”. Natomiast mniej rozumie i budzi jej wątpliwości zapis dot. działu 750 „zwiększa się o 13.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej              (zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu). Zwiększa się 80.000,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta”. Ponadto stwierdziła, że jest stanowczo przeciwna jeżeli chodzi o zapis  dot. działu 801 „…Wykreśla wydatki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. Zdrojowej 22a na potrzeby przedszkola”. Budynek ten jest naszym dziedzictwem, związane są z nim pewne tradycje. Część z radnych kończyła tę szkolę,  miała nadzieję, że również nasze dzieci będą do tej szkoły chodziły.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że  niedobory środków, szczególnie w dziale 750 wynikają z tego, że  rok 2015 jest rokiem, w którym w stosunku do lat poprzednich mamy o 1.600.000 zł mniej dochodów bieżących. Zmniejszenie to wynika z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to przeprowadzona przez Sąd w 2013 r.  upadłość   firmy Centrum zlokalizowanej na terenie byłego KZPB. Spowodowało to, że gmina musiała z urzędu  na podstawie orzeczenia umorzyć ponad 2 mln zł niezapłaconego przez tę firmę podatku od nieruchomości.  Umorzenie to wpłynęło na podstawę wyliczenia subwencji wyrównawczej, której gmina otrzymywała co roku w kwocie ok. 1 mln zł, natomiast w roku bieżącym otrzymała ok. 300.000 zł. Druga rzecz to wydanie przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej w sprawie pobierania opłaty w szpitalach  uzdrowiskowych, z której wynika, że nie można pobierać opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych. Z tego tytułu w roku bieżącym dochód gminy jest  o 400.000 zł mniejszy . Ponadto pani Skarbnik poinformowała radnych jak wyglądała konstrukcja budżetu gminy.  Ten rok jest rokiem szczególnym, jeżeli brakuje środków, to nie dlatego, że urząd „poszalał”. Oszczędzamy na czym tylko się da. Natomiast są rzeczy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i na to środki finansowe muszą być. Jeżeli chodzi o budowę przedszkola jeszcze w poprzedniej kadencji zastanawiano się nad tą kwestią. Poprzedni burmistrz i radni poprzedniej kadencji  chcieli przedszkole budować. Jednak brakuje zewnętrznych środków finansowania na budowę przedszkola. Nie ma  możliwości zdobycia środków unijnych, ani środków z budżetu państwa. Natomiast są duże możliwości jeżeli jest to modernizacja, adaptacja.  Poinformowała, że budowa nowego przedszkola będzie kosztowała ok. 6 mln zł. Natomiast jest możliwość przeznaczenia kwoty  ok. 2 mln zł  i  osiągnięcia celu.  Wchodzi tu zasada ustawy o finansach publicznych, która mówi celowe, efektywne itd. Gmina nie będzie  budować kolejnego budynku oświatowego jeżeli nie będzie miała w pełni wykorzystanej istniejącej bazy.  Jest to czysta i bardzo twarda ekonomia.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła,  że to rozumie. Jednak dla mieszkańców to dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważne. Zwróciła się z pytaniem, czy przedszkole przy ul. 1 Maja zostanie.
Pani Skarbnik poinformowała, że nie.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że  rozumie , że ono ma być zlikwidowane, żeby można było  przeprowadzić adaptację budynku przy ul. Zdrojowej. Czy w takim razie niemożna  zmodernizować budynku przy ul. 1 Maja i czy akurat budynek przy ul. Zdrojowej musi  być  przeznaczony na ten cel.
Pani Skarbnik poinformowała, że dyskusja trwa od pół roku. Jest to konsensus wypracowany po półrocznej pracy z pracownikami, dyrektorami placówek oświatowych.  Rozmawiano z projektantami, którzy oglądali gminne budynki. Pierwsza koncepcja  dot. przeznaczenia na przedszkole budynku położonego przy ul. Buczka 9. Po wizycie i opinii Państwowej Straży Pożarnej jest to po prostu niemożliwe. Są zupełnie inne wymagania dotyczące dzieci  przedszkolnych i inne wymagania dotyczące dzieci szkolnych.  Modernizowanie tamtego budynku jest nieekonomiczne .
Radny M.Kieca  stwierdził, że nie wyobraża sobie przeniesienia liceum z tego budynku i stworzenia tam przedszkola. Wierzy, że zostanie wypracowane  inne rozwiązanie, chociażby adaptacja byłego domu kultury na cele przedszkolne. Koncepcje się zmieniają. Jak Pani Skarbnik powiedziała rozmowy trwały pół roku. Radnym trzy miesiące temu, przed wakacjami przedstawiono zupełnie  inną koncepcję tj. koncepcję przeniesienia przedszkola na ul. Buczka. Dzisiaj wiemy, że jest to niemożliwe. O nowej koncepcji radni dowiedzieli się  teraz po wakacjach.  Brakuje pieniędzy, więc w trosce o budżet zwrócił uwagę na zmiany w dziale 630 – gmina nie otrzymała  dofinansowania w kwocie  124.100,00 zł w ramach projektu pn. ” „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”.  Radny zwrócił się z pytaniem, czy gmina nie otrzymała tego dofinansowania ze względu na to, że ktoś popełnił błąd, czy wina leży po stronie jakiegoś urzędnika czy wynika to z przyczyn niezależnych. Ponadto stwierdził, że struktury funkcjonowania urzędu należą do kompetencji Pana Burmistrza. Jednak czy w dobie  brakujących środków powołanie przez Pana Burmistrza doradcy powoduje oszczędności, czy generuje koszty.
Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o nieprzyznanie gminie przez instytucję zarządzającą   dofinansowania w ramach projektu pn. ” „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” na nasadzenia na Górze Parkowej, wynika to z tzw. proporcjonalności ponoszonych wydatków w ramach projektu głównego i w ramach  projektu, który realizowano w ramach oszczędności. W ramach projektu głównego modernizowano  altanę, schody, dokonywane  były również nasadzenia.  Udział procentowy zieleni był mały w stosunku do reszty tych zadań. W takim samym udziale procentowym zostało gminie przyznane dofinansowanie w II etapie, czyli etapie oszczędności. Zieleń stanowiła 80% wydatków w stosunku do innych wydatków,  w związku z tym taka była  decyzja instytucji zarządzającej.
Radna S.Bielawska jako pracownik liceum, jako absolwent liceum chciałaby zaprotestować przeciwko urządzeniu przedszkola w budynku na ul. Zdrojowej 22a. Radna uważa, że jeżeli szkoła ponadgimnazjalna zostanie przeniesiona na ul. Szkolną to będzie wymieranie tej szkoły.  Podejrzewa, że uczniowie po prostu zrezygnują z takiego liceum. Mają  potrzeby  zmiany otoczenia, środowiska, a przynajmniej  budynku. Stwierdziła, że nie wyobraża sobie  uczniów ze szkoły podstawowej z 18, 19- latkami.  Radna apeluje  o rozwagę w tej sprawie. Rozumie, że nie ma pieniędzy na budowę przedszkola, ale prosi aby pomyśleć o innym budynku. Pomysł z byłym domem kultury przy ul. Głównej jest jak najbardziej trafny.
Odnosząc się do pytania radnego M.Kiecy Burmistrz Miasta poinformował, że nie posiada doradcy. Posiadał i generowało to koszty.  Odpowiadając  na wypowiedź radnej S.Bielawskiej Burmistrz stwierdził, że zwróci się do mieszkańców z pytaniem, czy budynek przy ul, Głównej ma być  zaadaptowany na potrzeby przedszkola. Miał być dom kultury. Burmistrz poinformował, że prowadzone są rozmowy, w szkołach prowadzone są ankiety  na temat zajęć, które mają odbywać się w budynku przy ul. Głównej. Jest to pomysł, który się pojawiał w poprzedniej kadencji. Stwierdził, że chce by tam był dom kultury, ponieważ tego chcą mieszkańcy. Jeżeli radni tego nie chcą to niech radzą, gdzie dom kultury będzie. Chce aby ten budynek został zmodernizowany, chce aby była pełnowymiarowa hala sportowa, bo tego chcą mieszkańcy.  Jeżeli chodzi budynek przy ul. 1 Maja poinformował, że tylko i wyłącznie  dzięki przychylności pewnych organów nie jest zamknięty. Gmina podchodzi do tematu przedszkola z wielką troską. Jeżeli radni mówią, że nie potrzeba domu kultury to zróbmy przedszkole w budynku przy ul. Głównej, ale mieszkańcy będą protestować, ponieważ nie chcą tam przedszkola.
Burmistrz Miasta poinformował, że prowadzi rozmowy z klubami sportowymi, które chcą, aby była hala sportowa. Rozmawia ze środowiskami kudowskimi takimi jak Stowarzyszenie Fundusz Glacensis, Stowarzyszenie  Młodzież dla Kudowy, z Fundacją Kudowa, z harcerzami. Oni wszyscy chcą, aby w Kudowie był dom kultury. Chętnie budowałby przedszkole przy ul. Szkolnej. Wymogi przebudowy obiektu przy ul. Buczka są takie, że inwestycja jest nieopłacalna. Są to olbrzymie koszty. Burmistrz Miasta stwierdził, że przecież nikt nie powiedział, że zostanie zamknięta szkoła ponadgimnazjalna, że liceum zostanie zamknięte. Trzeba popatrzeć  jakimi środkami dysponuje gmina. Burmistrz stwierdził, że słucha tego co mówi społeczeństwo. Społeczeństwo nie chce budowy budynku socjalnego i powiedziało to wprost i nie będzie budował, ponieważ tak chcą mieszkańcy, którzy go wybrali. Jeżeli  mieszkańcy chcą, aby był dom kultury to dom kultury będzie. Wybrali go mieszkańcy i che służyć tylko i wyłącznie mieszkańcom, a rozgrywkom politycznym mówi zdecydowane nie.     
Ponadto  Burmistrz Miasta przedstawił informację dot. podziału środków finansowych w ramach  zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
Radna S.Bielawska stwierdziła, że szanuje zdanie Burmistrza Miasta. Jako pojedynczy mieszkaniec Kudowy-Zdroju błaga o to, aby nie robić przedszkola w budynku szkoły. Przykład budynku domu kultury, jest po prostu przykładem. Radna zwróciła się z prośbą, aby sprawę rozważyć i znaleźć inny budynek. Ponadto słuchając wcześniejszych wypowiedzi stwierdziła, że  wszyscy, którzy wystartowali z nią z jednego  komitetu wyborczego, będą mieli do końca życia przyklejoną  karteczkę, że są z komitetu pana Kręcichwosta, czy pana Kaneckiego. Pozostali nie przyjmują do wiadomości, że radni z tego komitetu myślą i głosują sami  w zgodzie z własnym  sumieniem. To nie są rozgrywki polityczne. Uważa, że  liceum, o które wszyscy walczyli, które mamy w Kudowie, zostało w Kudowie  utrzymane ciężką pracą. Pani Wiceburmistrz też walczy o to żeby był coraz wyższy poziom. Jeżeli ta szkoła zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Szkolnej, to przestanie istnieć. Stwierdziła również, że nie jest przeciwna  domu kultury. Jeżeli  jest taka potrzeba to powinien być dom kultury. Uważa, że powinien być jeden klub sportowy. Jest to świetny pomysł radnego B.Buksaka. Radna poinformowała zebranych, że przez pana Helińskiego przeprowadzana jest ankieta z pytaniem, ile rodzice są w stanie wydać na zajęcia w domu kultury. Ponadto kolejny raz zwróciła się do Burmistrza Miasta z prośbą, żeby rozważyć tę sprawę jeszcze raz i zastanowić się, czy zasadnym jest przenoszenie  przedszkola do budynku przy ul. Zdrojowej 22a.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                     -      7 radnych
przeciw było           -      7 radnych
wstrzymał się         -       1 radny

Za podjęciem uchwały głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz,
Przeciw byli radni: S.Bielawska, M.Kieca, M.Midor – Burak T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Wstrzymał się radny: B.Kluka
W związku z powyższym uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok nie została podjęta.
Burmistrz Miasta stwierdził, że zmiany w budżecie to jest życie naszego miasta. To są rzeczy, o które musimy walczyć.  Korzystając z tego, że są media Burmistrz Miasta zwrócił się z pytaniem do  radnych  B.Ziemianka, T.Szełęgi, S.Bielawskiej, T.Żulińskiej  M.Kiecy, M.Turonia dlaczego głosowali przeciwko podjęciu w/w uchwały. Zwrócił się z pytaniem do radnego T.Szełęgi, dlaczego głosował przeciwko Klubowi Honorowych Dawców Krwi.
Radni mówią, że to nie jest polityczne. Wie, że niektórym nie podoba się to, że jest burmistrzem. Może należałoby przeprowadzić referendum, aby sprawdzić jakie jest zdanie mieszkańców.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do pani Skarbnik o przedstawienie informacji, jakie będą konsekwencje niepodjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że w związku z niepodjęciem uchwały będzie musiała przygotować zarządzenie Burmistrza i zabezpieczyć pieniądze tam, gdzie ich brakuje. W związku z brakiem środków finansowych gmina nie będzie realizować remontu ul. Kościuszki, kolejnych nasadzeń, wstrzymane zostanie kolejne pozyskiwanie a tym samym sprzedaż drewna z lasów komunalnych (cięcia przygodne), wstrzymana zostanie  naprawa domu przedpogrzebowego, nie będzie wykonywany remont dwóch mieszkań w budynku socjalnym przy ul. Słone 33, które uległy zniszczeniu podczas pożaru, trzeba znaleźć środki finansowe na zmienię systemu ogrzewania w lokalach gminnych w budynku przy  ul. Zdrojowej 33a – wspólnota podjęła uchwałę i inwestycja musi być zrealizowana.
Stwierdziła, że jest zdziwiona taką postawą, ponieważ przyjęcie w budżecie gminy kwoty 80.000,00 zł nie oznacza jeszcze, że te środki  są już wydane. Jeżeli radni uważają, że należy się zastanowić nad tą sprawą, to można to zrobić. Uchwalenie tego nie skutkuje tym , że  gmina musi przystąpić do realizacji zadania. Skoro radni zgłosili takie uwagi to na pewno odbyłyby się spotkania i rozmowy na ten temat. To nie są  rozpoczęte inwestycje. Są to propozycje zmian. Nie  można później wydawać pieniędzy, jeżeli nie będzie takiego tytułu.
Burmistrz Miasta stwierdził,  że odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Analizowano materiały na sesję Rady Miejskiej. Nikt nie zgłaszał takich uwag. Kolejny raz spytał radnych jakie są powody, że głosowali przeciw. Zwrócił się do radnego B.Ziemienka i radnego T.Szełęgi  o odpowiedź na pytanie.
Radna S.Bielawska stwierdziła, że czuje się bardzo winna i jest jej bardzo przykro. Jednakże jest zaskoczona, że o konsekwencjach niepodjęcia tej uchwały Burmistrz mówi teraz. Zwróciła się do Burmistrza Miasta z pytaniem dlaczego nie powiedział o tym na posiedzeniu Komisji. Dlaczego nie powiedział, że jeżeli radni nie uchwalą zmian w budżecie to nie będą realizowane pewne zadania. Na wspólnym posiedzeniu Komisji była mowa o  zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków.  Zabrała wtedy głos i powiedziała, że nie zgadza się na przedszkole na ul. Zdrojowej. Pani Wiceburmistrz powiedziała wtedy, że z takim argumentem  może dyskutować. Na tym się skończyło i nie było mowy o tym kto nie dostanie pieniędzy jeżeli zagłosuje przeciw.  Radna stwierdziła, że prosi  tylko o zmianę zapisu w dziale  801 i będzie za.
Burmistrz Miasta stwierdził, że pani Skarbnik  omawiała budżet punkt po punkcie.  Projekt zmian w budżecie, który radni odrzucili można było jeszcze zmienić. Na dzień dzisiejszy tak radni zdecydowali i muszą być świadomi co zrobili.  
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że rada jest organem uchwałodawczym. Wydawało jej się, że radni będą pracować na uchwałach, że będzie komisja uchwałodawcza, że radni będą mieli moc sprawczą,  a Burmistrz będzie organem wykonawczym uchwał. Tak nie jest, radni mają gotowe uchwały do przegłosowania, które są uchwałami Burmistrza, a nie uchwałami radnych.  Radna stwierdziła, że nie pracuje na tych uchwałach, te wszystkie  uchwały nie są jej uchwałami. Radni otrzymują projekty pod dyskusję, ale czy  radni mają udział własny w tworzeniu, czy radni mają komisję uchwałodawczą. Radni mają prawo mieć taką komisję.  Miał być zmieniony Statut Gminy i Pani Przewodnicząca miała zainicjować te działania, ale nic się w tym kierunku nie dzieje. Rozumie, że Burmistrz Miasta ma teraz dylematy i współczuje Burmistrzowi i wszystkim, ale  czy Burmistrz brał pod uwagę stanowisko radnych.  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że większość radnych obecnych na sesji uczestniczyła w posiedzeniu Komisji, na którym omawiane były materiały na sesję. Radni nie są bezwolnymi dziećmi, którym ktoś daje gotowca. Projekty uchwał są do tego, żeby radni  na nich pracowali. Radni mają  prawo i jest to ich obowiązek powiedzieć co im się nie podoba w projektach. Zaapelowała  do radnych o czytanie projektów uchwał ze zrozumieniem.
Radny M.Kieca, stwierdził, że zdaje sobie sprawę z konsekwencji głosowania. Głosowanie takie wynika z bezradności, bezsilności. Często zabiera głos na posiedzeniach Komisji, często poddaje pod dyskusję wątpliwości jeżeli takie ma. Radny uważa, że jeżeli jego głos nic nie wnosi to jest to strata czasu. Głosował tak specjalnie, ponieważ jego głos się po prostu nie liczy, Burmistrz nie liczy się z jego głosem oraz z głosem reszty radnych. Burmistrz Miasta ma swoich radnych, oni zapraszani są do gabinetu, decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami. Pozostali radni są tylko gośćmi na posiedzeniach Komisji i nikt nie bierze ich pod uwagę.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który zaprotestował wobec stwierdzeniom dotyczącym zapraszania swoich radnych i podejmowania decyzji za zamkniętymi drzwiami.  Wszyscy radni są radnymi Kudowy-Zdroju. To radny M.Kieca wprowadził teraz taki podział. Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do radcy prawnego o ustosunkowanie się do wypowiedzi dotyczącej projektów uchwał.
Radca Prawny stwierdził, że  ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych nie pozwala, aby rada miejska sama z siebie była inicjatorem projektów uchwał. 90% uchwał, które podejmuje się w skali roku  budżetowego, to są projekty uchwał, które muszą być zainicjowane przez burmistrza miasta. Zgadza się z wypowiedzią radnej dotyczącą powołania komisji uchwałodawczej. Ponadto stwierdził, że może na posiedzeniach komisji radni nie mają bezpośredniego przełożenia na kształt projektu. Radni mogą nad nim dyskutować, sugerować zmiany, ale  na sesji, jeśli wyjaśnienia  Skarbnika, czyli wnioskodawcy radnym się nie podobają, to radni zgłaszają wniosek. Każdy radny może powiedzieć „wnioskodawco ja to zaakceptuję pod warunkiem, że  skreślimy zapis mówiący o.., dodamy zapis mówiący o…”. Nie jest prawdą, że Rada nie ma mocy sprawczej głosowania i ingerowania w projekty uchwał. Przykładem może być to co miało miejsce na dzisiejszej sesji. Głosowaniem  8 do 7 radni zmienili  porządek dodając projekt uchwały, który w ogóle nie był przewidywany. Jest to wola radnych, która narzuciła konieczność przygotowania projektu uchwały, urny, kart do głosowania.  Radni tu i teraz mają moc sprawczą nad głosowaniem uchwały  i powiedzenia,  co  się nie podoba w projekcie. Radni mogą wszystko pokreślić, a on powie czy mieści się to w granicach prawa, a pani Skarbnik  w odniesieniu do  zmian w budżecie, czy to się mieści w zakresie ustawy o finansach publicznych. Można zarządzić przerwę i przedyskutować zmiany brzmienia uchwały. Wszystko zależy od woli Rady.   


•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej  Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarna lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada w drodze uchwały. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.
Mając na uwadze duże zaangażowanie i poświęcenie w działaniach ratowniczych naszych strażaków ochotników czterech jednostek OSP w Kudowie-Zdroju, Zarząd Miejsko-Gminny zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój o podwyższenie do 15,00 PLN ekwiwalentu dla członków OSP za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych oraz do 7,00 PLN za każdą godzinę udziału w szkoleniach pożarniczych. Burmistrz przychylił się do wniosku i wystąpił do Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmiany ekwiwalentu.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem jak się ma podjęcie w/w uchwały do tego, że nie została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
Pani Skarbnik poinformowała, że  jeżeli zabraknie pieniędzy to dopiero w grudniu. Zastanie przygotowany nowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, który ma nadzieję w październiku  zostanie przez radnych przyjęty.
Radny M.Turoń  w nawiązaniu do tego co powiedziała Pni Skarbnik stwierdził, że część z tych rzeczy,  które nie zostały przyjęte jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, zostaną przyjęte na następnej sesji.
Pani Skarbnik stwierdziła, że tak, jednakże zarządzeniem burmistrza może  zmienić budżet gminy tylko w obrębie działów.  Jeżeli gdzieś będzie przekroczenie i nie będzie mogła  przesunąć środków będzie miała dyscyplinę budżetową
Radny M.Turoń stwierdził, że w związku z tym powinna jak najszybciej przygotować niezbędne materiały i na najbliższej sesji radni podejmą uchwałę.
Pani Skarbnik poinformowała, że niestety   okres sprawozdawczy jest do 30 września.
Radny M.Turoń stwierdził, że  w związku z tym można na 30 wrześnie zwołać sesję nadzwyczajną.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        15 radnych
przeciw była          -         0 radnych
wstrzymało się      -         0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej  Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę została podjęta jednogłośnie.


•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości  

Radna M.Midor-Burak zgłosiła wniosek aby była to uchwała w sprawie przekazania skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przewodnicząca Rady spytała, czy  ta zmiana dotyczy § 1 i tytułu uchwały.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że zmiana dotyczy pierwszego członu, czyli „uchwała nr w sprawie przekazania” oraz § 1 „wnosi o przekazanie”.
Pan W.Mrozek poinformował zebranych, że  w takiej sytuacji  nie będzie można sporządzić odpowiedzi na skargę, ponieważ nie wiadomo co w tej odpowiedzi napisać. Odpowiedź na skargę jest to pismo procesowe w toku postępowania przed Sądem Administracyjnym, w który reprezentujący gminę burmistrz lub jego pełnomocnik musi powiedzieć „zgadzam się ze skargą lub nie zgadzam się ze skargą”.  Jeśli nie użyje jednego z tych dwóch sformułowań nie ma co napisać. Radni w takiej sytuacji zobowiązują burmistrza do czegoś czego nie jest w stanie wykonać. Zmiany, o które wnioskowała radna należy przegłosować.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z pytaniem, czy stoi coś na przeszkodzie, aby  napisać odpowiedź, że Rada w tym składzie stwierdziła, że chce oddać sprawę do rozpatrzenia przez Sąd.
Pan W.Mrozek  stwierdził, że jedyne co Burmistrz będzie mógł napisać  w przypadku takiego stanowiska to, to że przekazuje do wiadomości uchwałę Rady Miejskiej. I to wszystko.
Dlatego też zwrócił się z prośbą o rozważenie  utrzymania  § 2, ponieważ  w kontekście tej propozycji nie ma to sensu.
Radny M.Olejarz z szacunku dla wszystkich obecnych zwrócił się z prośbą o przegłosowanie wniosku radnej  i wtedy zostaną ucięte jakiekolwiek dyskusje. Okaże się czy radni są za wnioskiem radnej M.Midor-Burak, czy też nie. Jeżeli będą przeciw wnioskowi to  radni będą głosować nad projektem uchwały jaki został im przedstawiony.  
Pan W.Mrozek jeszcze raz zwrócił uwagę na fakt, że jeżeli uchwała będzie dotyczyła przekazania skargi to należy wyeliminować  § 2 projektu uchwały.  Wtedy treść  § 3 staje się § 2 i nie zostanie sporządzona odpowiedź na skargę.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że Pani Przewodnicząca stanowisko Rady Miejskiej oczywiście sporządzi.
Pan W.Mrozek poinformował, że pismo jest jedno – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju przekazuje uchwałę Rady Miejskiej – i to jest wszystko. To nie jest odpowiedź na skargę. Odpowiedź na skargę jest pismem procesowym.
Zwrócił się z prośbą o ewentualne rozszerzenie zmiany przedstawionego projektu uchwały. Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni głosują nad takim brzmieniem projektu uchwały, który w sentencji brzmi „w sprawie przekazania skargi  Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości”. Ponadto § 1 otrzymuje brzmienie „Rada Miejska Kudowy – Zdroju wnosi o przekazanie skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” z dnia 26 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 302, poz. 4103).”. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że rozumie, że z pierwotnego projektu uchwały usunięty zostaje § 2.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, co Rada ma do przekazania skoro skarga została już przekazana.
Pan W.Mrozek stwierdził, że nic, ale Rada taką uchwalę może zawsze podjąć. Przy takiej propozycji § 2 musi być usunięty, ponieważ nikt nie sporządzi odpowiedzi, bo nikt nie ma do tego upoważnienia.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że Sąd będzie sprawę rozpatrywał i zajmie  stanowisko.
Pan W.Mrozek w związku z tym zwrócił się  z prośbą, aby radni zgłosili wniosek o wykreślenie z treści uchwały § 2, ponieważ nikt nie pojedzie do Sądu. Burmistrz nie sporządzi odpowiedzi na skargę, ponieważ nie będzie miał jak jej sporządzić. Ponadto stwierdził, że Rada Miejska nie może wnosić o przekazanie skargi. § 1 powinien brzmieć „Rada Miejska Kudowy – Zdroju przekazuje skargę Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” z dnia 26 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 302, poz. 4103).”
Radna M.Midor- Burak zgłosiła wniosek o  wycofanie z projektu uchwały § 2.
Przewodnicząca Rady  w związku ze zgłoszonym  wnioskiem odczytała brzmienie uchwały: „ § 1. Rada Miejska Kudowy – Zdroju przekazuje skargę Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” z dnia 26 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 302, poz. 4103). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszonej poprawki.
Przy obecności 15 radnych głosowano następująco:

za było                    -         7 radnych
przeciw było          -         7 radnych
wstrzymał  się        -         1 radny

Za przyjęciem zgłoszonej poprawki głosowali radni: S.Bielawska, M.Kieca, M.Midor – Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska
Przeciw  głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz
Wstrzymał się radny: B.Kluka.
W związku z powyższym zgłoszona poprawka nie została przyjęta.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.
Przy obecności 15 radnych na sali za uwzględnieniem skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości głosowano następująco:

za było                    -        9 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się      -         6 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  B.Kluka,  E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz, M.Midor – Burak,
Wstrzymali się  radni: S.Bielawska, M.Kieca, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości została podjęta większością głosów.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że ze względu na konieczność przygotowania projektu uchwały w sprawie wyboru drugiego wiceprzewodniczącego będzie musiała ogłosić przerwę w obradach.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie jest przygotowany. Urząd Miasta jest zamknięty. Wymagane jest tajne głosowanie więc trzeba przygotować urnę, karty do głosowania itd. Musi ściągnąć pracowników, ktoś musi protokołować obrady.
W trakcie dyskusji ustalono, że można ogłosić przerwę i dalszą część  sesji kontynuować w określonym przez radnych terminie.
Głos zabrała mieszkanka osiedla przy ul. Tkackiej. Stwierdziła, że radni chcą przełożyć obrady na inny dzień i nie wie czy będzie mogła być.  Poruszyła  kwestię  cen za wykupienie grobów. Wykupienie miejsca pod grób w Krakowie na okres 20 lat kosztuje 400 zł. W Kudowie-Zdroju kosztuje to 1.200,00 zł.  Nie wie skąd wzięły się takie ceny, Kudowa jest małą gminą. Mieszkańców nie stać na takie ceny. Zwróciła się z prośbą, aby zastanowić się nad obniżeniem tych cen. Ponadto poinformowała, że mieszka w bloku, który wybudowano w 1940 r. i nie ma wykupionego mieszkania, ponieważ zrobiła remont i ogrzewanie. Za  mieszkanie komunalne o pow. 56,7 m2 płaci 415,00 zł. Takich cen  nie ma np. w Katowicach, w Krakowie czy w Warszawie gdzie ma rodzinę. Wg niej należałoby to zweryfikować. Wszystkie remonty mieszkania wykonuje na własny koszt. Osiedle przy ul. Tkackiej jest przepiękne i za to w imieniu mieszkańców dziękuje.  Jest dumna, że jest Kudowianką.

W związku z propozycją dotyczącą przerwania sesji i konturowania jej w innym terminie Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę w celu ustalenia terminu rozpoczęcia  II części sesji.
Salę obrad opuścili radni M.Olejarz i T.Szełęga.

Po wznowieniu obrad  na sali obecnych  jest 13 radnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że proponuje się, aby:
    30.09.2015 r. o godz. 1400 odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej
    6.10.2015 r. o godz. 1400 odbyła się II część sesji Rady Miejskiej.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  do 06.10.2015 r. do godz. 1400.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -        12 radnych
przeciw była          -         0 radnych
wstrzymał się        -         1 radny

Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz,  M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak, A.Mróz,  M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.
W związku z powyższym wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  do 06.10.2015 r. do godz. 1400 został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady o godz. 1807 ogłosiła przerwę w obradach  Rady Miejskiej do 06.10.2015 r. do godz. 1400.

06.10.2015 r. o godz. 1400 z uwagi na nieobecność Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej nie wznowiono obrad Rady Miejskiej.

Dalsza część posiedzenia w ramach XI sesji Rady Miejskiej rozpoczęła się 25.11.2015 r. o godz. 1300.
W obradach udział wzięło 14 radnych.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 – 2017
Głos zabrała pani M.Kryczka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m. in. opracowanie i realizacja 3- letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Ustawa ta wskazuje na konieczność stworzenia systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, w sytuacjach kiedy ma ona trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji. Pomoc ma być kierowana w szczególności do rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 dla gminy Kudowa – Zdrój zawiera działania, jakie będą kierowane do rodzin nie tylko przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju, ale również podmioty działające na rzecz wspierania rodziny na terenie gminy Kudowa – Zdrój. Działania w ramach Programu koncentrują się przede wszystkim na zapobieganiu umieszczaniu dzieci poza domem, a jeżeli okaże się to nieuniknione, wówczas oddziaływać w tym kierunku, aby pozostawały w opiece zastępczej przez możliwie najkrótszy okres, z zachowaniem stałych kontaktów z rodziną. Projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radna S.Bielawska zwróciła się z pytaniem ile rodzin znajduje się obecnie pod opieką asystenta – opiekuna rodziny.
Pani M.Kryczka poinformowała, że pod opieką asystenta jest obecnie 8 rodzin.
Przewodnicząca Rady zwróciła z pytaniem, czy funkcja tej osoby spełnia oczekiwania pracowników OPS i osób znajdujących się pod opieką tej osoby.
Pani M.Kryczka poinformowała, że oczekiwania niektórych rodzin sprowadzają się do tego, że asystent rodziny powinien za nich załatwić wszystkie sprawy np. pójść do Urzędu, czy też innej instytucji. Asystent jest od tego żeby doradzić, pomóc napisać pismo urzędowe,  a nie od tego żeby załatwiał  za nich różnego rodzaju sprawy. Jednakże w większości przypadków współpraca asystenta z rodzinami  układa się bardzo dobrze.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem czy  jedna osoba wystarcza na 8 rodzin.
Pani M.Kryczka poinformowała, że zgodnie z ustawą asystent przypada na 15 rodzin.  
Radny M.Turoń z zapisów uchwały wynika, że finansowanie programu jest  budżetu gminy oraz ewentualnie z środków zewnętrznych. Czy jest szansa, że program będzie finansowany ze środków zewnętrznych.
Pani M.Kryczka poinformowała, że  od czerwca stanowisko to jest współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem jakie wymagania powinien spełniać kandydat na stanowisko asystenta rodziny.
Pani M.Kryczka poinformowała, że osoba ta powinna posiadać wyższe wykształcenie lub udokumentowany staż pracy z dziećmi.  
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     13 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 – 2017 została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie- Zdroju
Głos zabrał  pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o., który poinformował że zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 2015r., poz.139)  KZWiK Sp. z o.o. przedłożyła do zatwierdzenia „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdroju”. Jest on zgodny z   kierunkami rozwoju Gminy Kudowa Zdrój określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Prezes KZWiK sp. z o.o. szczegółowo omówił  zadania, które zostały ujęte w w/w planie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie- Zdroju  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na okres 10 lat dla gruntów zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych ludności  
Głos zabrała   pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała że uchwała ma na celu umożliwienie zawarcia 10 letnich umów dzierżawy z dzierżawcami, którzy z własnych środków zabudowali za zezwoleniem na budowę grunty gminne oddane im w dzierżawę z przeznaczeniem na grunty zabudowane garażami. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat wymaga zgody Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na okres 10 lat dla gruntów zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych ludności  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego
Głos zabrała   pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała że w związku ze zmianą sposobu korzystania z Parku Zdrojowego w zakresie korzystania z niego przez rowerzystów oraz osoby poruszające się na rolkach, organizowaniem zawodów wędkarskich na Stawie Zdrojowym, jak również pojawiającymi się nowymi negatywnymi zjawiskami np. biwakowania na jego terenie   koniecznym jest przyjęcie nowego regulaminu Parku Zdrojowego.
Projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony i przedyskutowany  na wspólnym posiedzeniu Komisji. W trakcie dyskusji  zgłoszono różne propozycje zmiany poszczególnych punktów regulaminu, jednakże żadna z nich nie została przegłosowana i wpisana do protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji.
Po dyskusji nad projektem regulaminu Parku Zdrojowego  ustalono:  punkt 7 regulaminu  otrzyma brzmienie „7. wprowadzania psów bez  pakietu  higienicznego  na psie odchody”, pkt. 10 otrzyma brzmienie „10. organizowania występów artystycznych bez zgody administratora”, pkt. 13 otrzyma brzmienie „13. wchodzenia podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.”
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poprawkę dot.  zmiany treści  pkt. 7, który otrzyma brzmienie: „7. wprowadzania psów bez  pakietu  higienicznego  na psie odchody”.
Przy obecności 14 radnych w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w poprawki głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poprawkę dot.  wykreślenia pkt. 10 w brzmieniu „10. zakłócania spokoju i odpoczynku innych użytkowników”
Przy obecności 14 radnych w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w poprawki głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga,  M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poprawkę dot. punktu 10 regulaminu, który otrzymuje brzmienie: „10. organizowania występów artystycznych bez zgody administratora”.
Przy obecności 14 radnych w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poprawkę dot.  zmiany treści  pkt. 13, który otrzyma brzmienie: „13. wchodzenia podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.”
Przy obecności 14 radnych w/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w poprawki głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Salę obrad opuściła radna S.Bielawska. Na sali obrad pozostało 13 radnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali  głosowano następująco:

za było                    -     13 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego  została podjęta jednogłośnie.
Na salę obrad wróciła radna S.Bielawska. Na sali obrad obecnych jest 14 radnych.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   
Głos zabrał radny D.Kandefer – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, który   przedstawił zebranym opinię Komisji dot. skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta w sprawie braku punktu pomocy doraźnej, nocnej i świątecznej w ramach pogotowia ratunkowego, brak lekarza pogotowia ratunkowego na terenie miasta Kudowa-Zdrój oraz zamieszczenie na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój nieprawdziwej informacji w tym zakresie.  Komisja po  rozpoznaniu  skargi w dniach 18.06.2015 r. i 09.09.2015 r. wnosi o jej oddalenie.   
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga,  M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru  wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy – Zdroju
Przewodnicząca Rady Radny  zwróciła się do radnych z prośbą o przedstawienie kandydatur do składu  Komisji Skrutacyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia tajnego głosowania.  
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:
-    radna A.Mróz zgłosiła kandydaturę radnego M.Olejarza,
-    radny M.Turoń zgłosił kandydaturę radnego M.Kiecy ,
-    radny W.Gucz zgłosił kandydaturę B.Buksaka.
Radni M.Olejarz, M.Kieca i B.Buksak wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -     13 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       1 radny

Za w/w składem Komisji Skrutacyjnej głosowali radni: S.Bielawska,  J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: B.Buksak.
Komisja Skrutacyjna wyłoniła ze swojego składu na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej –radnego M.Olejarza.
 Przed przystąpieniem do realizacji punktu obrad sesji dot. wyboru drugiego wiceprzewodniczącego  radny M.Olejarz zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem, czy nie jest to sprzeczne z zapisami Statutu Gminy.
Głos zabrał W.Mrozek, który  stwierdził, że  dla radnych najważniejsza jest ustawa  o samorządzie gminnym, która mówi, że wiceprzewodniczący  można wybrać w liczbie od 1 do 3. Należy zwrócić uwagę na zapisy § 8, 11, 12, 15, 16, 20, 28 statutu.    Statut gminy Kudowa-Zdrój nie przewiduje reguł, który z wiceprzewodniczących jest ważniejszy i który  z nich miałby np. prowadzić obrady sesji pod nieobecność przewodniczącej rady. Nie ma również żadnej reguły  kto podpisuje dokumenty jeżeli chodzi o zwołanie sesji. W sytuacji kiedy przewodniczący jest nieobecny nie ma żadnych dyrektyw. Można wnioskować, że w  § 8 Statut gminy Kudowa-Zdrój mógł zmierzać do ograniczenia ustawowego, że jest  od 1 do 3 wiceprzewodniczących, ale  rada chciała mieć tylko jednego wiceprzewodniczącego. Tak naprawdę Rada zdecyduje w dzisiejszym głosowaniu. Nie będzie to istotne naruszenie prawa, ale może rodzić  w przyszłości kłopoty, jeżeli  tego Statutu  w zakresie kilku postanowień Rada szybko  nie zmieni.
Radna M.Midor-Burak  stwierdziła, że nie była wnioskodawcą powołania drugiego wiceprzewodniczącego. Zamysł inicjatorów był taki, żeby na wypadek sytuacji nieprzewidywalnych jakie miały miejsce dwukrotnie tj. nieobecność Pani Przewodniczącej i Pana Wiceprzewodniczącego prace Rady nie były blokowane. Część radnych przyszła, część nie przyszła i nastąpił całkowity paraliż. Zasadnym jest  w obliczu tych sytuacji powołanie drugiego wiceprzewodniczącego. Nie jest istotą sprawy, który  z nich będzie prowadził obrady. Istotą jest to, żeby sesja w ogóle się  odbyła.  Radna przypomniała, że na sesji Rady w maju br.  zwróciła się do Przewodniczącej Rady z wnioskiem o zainicjowanie prac nad zmianą Statutu Gminy, ponieważ zawiera on liczne niedociągnięcia. Trzeba powołać komisjeęstatutową i rozpocząć prace nad zmianą Statutu.
Radny M.Kieca stwierdził, że cele wyboru drugiego wiceprzewodniczącego wyjaśniła radna M.Midor-Burak. Dwukrotnie  doszło do sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Dwa razy  był przypadek, że cześć radnych chciała pracować. W pierwszym przypadku było to 13 radnych,  w drugim  8. Radni chcieli pracować, ale te prace nie były możliwe, ponieważ nie było Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego.  Statut mówi wiceprzewodniczący, w odmianie w deklinacji jest to liczba pojedyncza i liczba mnoga. Jest również nadrzędna ustawa o samorządzie gminnym, która mówi, że może być trzech wiceprzewodniczących.  Wątpliwości pana mecenasa rozwiewa art. 19 ustawy, który  mówi jednoznacznie – jeżeli przewodniczący nie wyznaczy wiceprzewodniczącego to tę funkcję wykonuje  wiceprzewodniczący  najstarszy wiekiem.  Radny odczytał zebranym art. 19 ust. 2 ustawy.
Radna S.Bielawska zwróciła się z prośbą, aby dokonać wyboru drugiego wiceprzewodniczącego.  Przybycie na sesję wiąże się dla niej z koniecznością zapewnienia m.in. opieki dla dzieci. Nie chciałaby, aby kolejny raz doszło do sytuacji, że przychodzi na sesję, która się nie odbywa.
Radna T. Żulińska odczytała  pismo skierowane do Przewodniczącej Rady  dot. nieobecności przewodniczącej i wiceprzewodniczącego na sesji Rady Miejskiej oraz  powołania drugiego wiceprzewodniczącego rady. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uwagi zawarte w w/w piśmie są daleko nie na miejscu, ponieważ radna zarzuca jej celowe działanie. Nie wyobraża sobie, aby  mogła sobie pozwolić na tego typu uwagi w stosunku do kogokolwiek, bo nie żyje niczyim życiem i nie wie co  się w jego życiu dzieje. Jest to działanie nie na miejscu.
Radny W.Gucz w odniesieniu do w/w pisma stwierdził, że nie udzielono konkretnej odpowiedzi, nie powiedziano  co Pani Przewodnicząca zaniedbała. Podpisywanie przez grupę radnych pisma, że się nie zgadzają, że Przewodnicząca im nie odpowiada merytorycznie nic nie znaczy.  Nie można w ten sposób kogoś  oskarżać. Jeżeli chce się kogoś oskarżać to trzeba mieć konkretne dowody.
Radna S.Bielawska jeżeli chodzi o nieobecność na sesji w czerwcu,  Pani Przewodnicząca i Pan Wiceprzewodniczący wyjaśnili, że chodziło o zdarzenie losowe.  Natomiast nie wie dlaczego Pani Przewodnicząca nie była na sesji 6 października br.  jeżeli było to kolejne zdarzenie losowe to dlaczego radni, chociażby w ostatniej chwili nie zostali o tym poinformowani.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zdarzenie losowe ma to do siebie, że nie zdarza się na życzenie w określonym czasie i nie wie się o tym z wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi o kwestię odwołania jej z funkcji przewodniczącej rady stwierdziła, że nie zamierza więcej do tego wracać, zdecyduje o tym Rada.
Radna M.Midor-Burak w oświadczeniu części radnych zamieszczonym w Gazecie Gmin napisane było, że powodem nieobecności na sesji jest m.in. paraliżowanie pracy Rady Miejskiej. Radna zwróciła się z  prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób, ci radni którzy przyszli na sesję sparaliżowali te prace.  Inicjatywa paraliżu wypłynęła od grupy radnych, która napisała oświadczenie i zamieściła w Gazecie Gmin, zz którą nasza gmina płaci.
Przewodnicząca Rady  przypomniała o sytuacji, kiedy z powodu działania części radnych i nie podjęciu  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  konieczne było zwołanie sesji nadzwyczajnej. Korzystając z praw, które ma Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i przeszła do realizacji porządku obrad.
Radny B.Buksak poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się i wyłoniła ze swojego składu na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – radnego M.Olejarza.
 Radny M.Kieca zgłosił kandydaturę radnej T.Żulińskiej na stanowisko wiceprzewodniczącego rady, ponieważ  w poprzedniej kadencji tę funkcję pełniła.
Radna T. Żulińska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę radnej J.Fabryckiej na stanowisko wiceprzewodniczącego rady.
Radna J.M. Fabrycka wyraziła zgodę na kandydowanie.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów Przewodnicząca Rady  zamknęła  listę kandydatów.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.
Radny M.Kieca przedstawił informację dot. sposobu głosowania. Na karcie do głosowania  znajdują się dwa nazwiska.  Głos oddaje się przez postawienie  znaku „x” w kratce  przy nazwisku kandydata, którego chce się wybrać na wiceprzewodniczącego rady.
Następnie przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego rady.  
Radni zgodnie z listą obecności otrzymywali karty do głosowania,   podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.

Przewodnicząca Rady  ogłosiła  przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny M.Olejarz  odczytał protokół nr 1/15 Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 listopada 2015 r.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Kudowy-Zdroju wybrano radną J.Fabrycką.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania sporządzony na sesji w dniu 25 listopada 2015 r. stanowi załącznik do uchwały nr XI/64/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Ad.5)

Przewodnicząca Rady poddała pod obrady  projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz w związku z informacją dot. spotkania z firmą opracowującą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszego miasta w sprawie  podmiotów, które będą mogły ubiegać się o pozyskanie środków na termomodernizację, zwrócił się z  pytaniem co dzieje się w tej sprawie.
Burmistrz Miasta  poinformował, że w/w Plan jest na ukończeniu. Na wspólnym posiedzeniu  Komisji informację na ten temat przedstawił pan W.Zimoch. Po zakończeniu prac nad Planem radni zostaną z nim zapoznani.
Radny M.Kieca zwrócił się z prośbą o zamieszczanie w sprawozdaniu z prac Burmistrza numerów zarządzeń. Ponadto poinformował zebranych, że w sprawozdaniu tym znajdują się zarządzenia, którymi powołuje się członków  dwóch Rad Nadzorczych. Do Rad Nadzorczych  spółek gminnych powołano  małżeństwa, osoby spoza Kudowy, z czym nie może się zgodzić. W jego odczuciu jest to niemoralne.
Radna M.Midor-Burak,  poinformowała, że przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Burmistrza, natomiast co do zarządzeń, o których  mówił radny M.Kieca stwierdziła, że się z nimi nie zgadza  co wyrazi w głosowaniu nad sprawozdaniem.  
Burmistrz Miasta stwierdził, że zgodnie z prośbą radnego numery zarządzeń będą podawane w sprawozdaniu z prac Burmistrza Miasta. Natomiast jeżeli chodzi o obsadzenie  Rad Nadzorczych spółek Basen Wodny Świat – 100% udziałów gminy i KZWiK sp. z o.o. – 70% udziałów gminy to uważa, że należy do jego kompetencji. Osoby powoływane to rad nadzorczych muszą spełniać pewne wymogi. Osoby przez niego powołane  wymogi te spełniają. Stwierdził, że dba o interes miasta i spółek.  
Radna M.Midor-Burak  stwierdziła,  że  do tego o czym powiedział Burmistrz Miasta nie ma zastrzeżeń. Radna zwróciła się z pytaniem, czy w Kudowie nie ma takich osób, które mogłyby spełniać wymogi formalne, żeby w być w radach nadzorczych spółek gminnych.  
Burmistrz Miasta  stwierdził, że o tym decyduje burmistrz i to on zdecydował, kto będzie jego przedstawicielem w spółkach gminnych.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -      7 radnych
przeciw było         -      1 radny
wstrzymało się     -      6 radnych.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.   

Ad.6)
Radny M.Kieca poruszył sprawę dot. sesji Rady Miejskiej z dnia 6.10.2015 r. , która się nie odbyła i apelu części radnych, który ukazał się w lokalnym czasopiśmie. Radni, którzy podpisali ten apel zarzucają pozostałym radnym, że paraliżują prace Rady, że nie pracują. Poinformował, że radni, którzy byli na ostatniej sesji, a właściwie w dniu  zwołania sesji, która się nie obyła, stawiają się i stawili się  do tej pory na wszystkich sesjach.  To radni, którzy podpisali ten apel nie przyszli.  Zwrócił się w związku z tym z pytaniem, w jaki sposób paraliżują prace Rady.  
Następnie radny zacytował fragment apelu dot. blisko dwugodzinnego ustalania porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 25.09.2015 r.
Radny stwierdził, że, jeżeli część radnych ma wątpliwości, to chce je rozwiać. Nie jesteśmy jedyną Radą, gdzie ustala się porządek obrad dwie godziny. Są Rady Miasta, które obradują po 10, 16 a nawet 20 godzin i to nie jest nic zdrożnego. Rada jest ciałem, które jest wybrane przez mieszkańców i w ich imieniu działa. Jeżeli są wątpliwości to należy pytać i je rozwiewać.  
Następnie radny zacytował fragment apelu dot. wykreślenia przez grupę radnych z budżetu szeregu potrzebnych zmian. Radny poinformował, że radni nie godzili się na jedną zmianę, zmianę dot. przeniesienia przedszkola do  budynku, w którym jest liceum ogólnokształcące. Grupa radnych zagłosowała przeciwko tej uchwale, ponieważ ten zapis tam był. Ustalono, że zostanie zwołana sesja nadzwyczajna, aby ten paragraf z którym nie zgadzała się część radnych  został wykreślony.  
Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości to należy pytać i je wyjaśniać. Jest to normalna praca. Grupa radnych, która podpisała w/w apel zarzuca pozostałym radnym, że nie pracują. Radny stwierdził, że nie może się z tym zgodzić. Poinformował, że był obecny na wszystkich sesjach i na wszystkich Komisjach,  poza jednym posiedzeniem Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej kiedy miał ważne zajęcia w szkole, w której pracuje. Pracuje rzetelnie, na każdej Komisji zabiera głos, stara się swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać pracę i Komisji i Rady.
Ponadto zarzuca się części radnych prowadzenie swojej rozgrywki politycznej. To nie są polityczne rozgrywki, to właśnie ci radni stawiają się na  każdej sesji.  Polityka jest właśnie po stronie radnych, którzy ten apel podpisali. To Ci radni nazywają pozostałych radnych radnymi opozycyjnymi. Radny stwierdził, że nie wywodzi się z  żadnej  partii, ale z Komitetu Wyborczego. Został wybrany przez mieszkańców i przyszedł żeby  pracować i działać w interesie mieszkańców.
Radni napisali w apelu, że nie akceptują takich działań, że nie chcą dopuścić do eskalacji i destrukcji - radny uważa, że to właśnie  Ci radni dopuszczają się tego. Radni piszą że chcą pracować w spokoju , rzetelnie i uczciwie – pozostali radni też tego chcą i uważają, że tak pracują. Kolejna rzecz, którą poruszył radny  dot. kwestii  oczekiwania na wyjaśnienia  przez nadzór Prawny Wojewody kwestii zwianych z naruszeniem przez niektórych radnych ustawy o samorządzie gminnym. Radny zwrócił się więc z pytaniem, których radnych to dotyczy. Wie, że jeden z radnych oddał mandat. Chciałby wiedzieć jaka jest odpowiedź Wojewody, czy radny musiał oddać mandat, czy też nie. Ponadto poinformował, że mieszkańcy pytają go wprost, czy prawdą jest, że jeden z radnych został zatrzymany przez policję prowadząc samochód po spożyciu alkoholu. Jeżeli jest to prawda, jeżeli zapadnie wyrok radny ten będzie musiał oddać mandat.  
Radny W.Gucz stwierdził, że sprawy dot. porządku obrad uzgadniane są na posiedzeniu Komisji. W związku z tym uważa, że dyskusja, która nastąpiła na sesji w dniu 25.09.2015 r., i która zabrała dwie godziny była zupełnie niepotrzebna.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 1520 zamknęła obrady XI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XI/15 z dnia 25 września 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2016 12:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż