Protokół nr XIV/15 z dnia 25 listopada 2015 roku

PROTOKÓŁ NR XIV/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 25 listopada 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1530

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1815

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XIV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych, gości zaproszonych,  mieszkańców,  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XII/15 z dnia 29.09.2015 r. i nr XIII/15 z dnia 30.10.2015 r.  
5.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
•    przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok ,
•    określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,                                               
•    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
•    ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla  celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,
•    opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
•    opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
•    trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych  na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz zakresu i tryby kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
5.    Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta  zgłosił wniosek o wprowadzenie  do punktu 5 proponowanego porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 – 2020.

Punkt 1 porządku obrad został zrealizowany.

Ad. 2)

Głos zabrał A. Sidorowicz-Radzikowski Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, który w pierwszej kolejności podziękował za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Poinformował, że miał przyjemność wcześniej spotkać się z Burmistrzem Miasta, a także uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Kudowy-Zdroju.  Pan Komendant przedstawił radnym informację dotyczącą zmiany struktury Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju  w ciągu najbliższych miesięcy. Główną troską Policji jest zabezpieczenie bezpieczeństwa publicznego. Oprócz tego co nakłada na funkcjonariuszy  ustawa o policji  dosyć  uważnie wsłuchują się oni w głosy mieszkańców dot. tego czego oczekują  od policji.  Odbywa się to przez różne formy m.in. prowadzone są różnego rodzaju  ankiety. Poprzez te ankiety można się dowiedzieć czego społeczeństwo oczekuje od policji. Policja uczestniczy też w wielu  debatach, spotkaniach z mieszkańcami czy też radnymi. Z tych badań  wynika, że jest dość spory niedosyt   czy  też wysokie oczekiwania w obszarze niewidoczności policji na ulicach miasta. Na spotkaniu z mieszkańcami , o którym wcześniej wspomniał  jeśli padały wnioski Z sali to zmierzały one do tego, że mieszkańcy chcą widzieć policję.  Trudno się to realizuje jeżeli zna się strukturę  funkcjonowania policji i wszystkie zadanie, które są realizowane. W strukturach policji są służby kryminalne, które są słabo widoczne z racji  na zadania realizowane bez mundurów. W marcu 2014 r. Komenda Powiatowa Policji otrzymała  zadanie od Komendanta Głównego Policji, aby przyjrzeć się strukturom komisariatów i  zastanowić się nad zasadnością  funkcjonowania służby dyżurnej w jednostkach, które mają do 40 etatów.  Zespół do tego powołany pracował ok. 9  miesięcy i taka ocena zostałA dokonana. Z analizy wynika, że jest istotna potrzeba zmiany struktury komisariatu w Kudowie-Zdroju. Zmiana będzie polegała na tym, że nominalnie będą likwidowane stanowiska dyżurnych w komisariacie policji w  Polanicy-Zdroju, Kudowie-Zdroju i Lądku-Zdroju.  Nie będą oczywiście likwidowane etaty, będą likwidowane stanowiska. W ramach potrzeb te stanowiska będą przemianowane na inne stanowiska służbowe. W ramach tej zmiany dodatkowo zostaną utworzone stanowiska detektywów, dzielnicowego i  asystentów ds. wykroczeń. Są to wszystko stanowiska wykonawcze, czyli takie stanowiska które wychodzą w miasto i wraz z tymi, którzy do tej pory pracują  na ulicach próbują poprawić efektywność, skuteczność policji. W skutek tych zmian pojawią się w komisariacie w Kudowie dwa etaty patrolowo-interwencyjne, czyli dodatkowe dwa patrole, które pojawią się na ulicach.  Czy to przyniesie jakąś realną zmianę  funkcjonowania komisariatu dla mieszkańców. Pan Komendant stwierdził, że żadną. Nadal będzie  utrzymywana 24 godzinna służba w komisariacie. To wynika  z koniczności utrzymywania stałego kontaktu Policji z mieszkańcami, ale także  z pragmatycznych przyczyn nadzoru nad obiektami, bronią, majątkiem, sprzętem. Tak naprawdę zmienione będą po prostu zadania. Na dzień dzisiejszy 5 funkcjonariuszy  wykonuje zadania stricte na stanowisku kierowania, czyli odbierają telefony. Połączeń na  telefony stacjonarne jest bardzo niewiele, wszyscy kontaktują się z policją poprzez telefony alarmowe. Te telefony nie są odbierane w komisariatach policji ani w Kudowie, ani w całym kraju. One odbierane są jeżeli chodzi o nr 997 na stanowiskach kierowania  komend powiatowych, albo miejskich  w naszym przypadku w Kłodzku, albo na stanowiskach wojewódzkiego centrum powiadamiania  ratunkowego we Wrocławiu – nr 112.  Są to decyzje centralne i trzeba je realizować. Duże obciążenie zeszło  z  dyżurnych w komisariatach na dyżurkę w Komendzie Powiatowej w Kłodzku. Natomiast jeżeli chodzi o interwencje załatwianych od ręki jest niewiele. Zakłada się, że dla mieszkańców będzie to niewidoczna zmiana. Centralizuje się dowodzenie w komendach powiatowych i miejskich po to żeby tych ludzi lepiej wykorzystać z korzyścią dla mieszkańców. Zmieniany jest zakres zadań dla policjantów, którzy są do tej pory zatrudnieni w Komisariacie w Kudowie.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem czy dwa etaty patrolowo-interwencyjne, o których mówił Pan Komendant są to dwa dodatkowe etaty. Ponadto zostaną utworzone stanowiska detektywów, dzielnicowego i  asystentów ds. wykroczeń, jak to wygląda w naszym komisariacie, jak wygląda ten stan obecnie, a jak będzie wyglądał po zmianach.
Głos zabrał A. Sidorowicz-Radzikowski, który poinformował, że istotnie na ulicy  pojawią się dwie osoby więcej.  Te dwa etaty w ogniwie patrolowo - interwencyjnym będą przesunięte  z referatu kryminalnego.  W ramach obecnej struktury dwa etaty zostaną przesunięte, a z likwidowanych stanowisk dyżurnych zostaną utworzone  dwa etaty detektywów. Na skutek zmian nie pojawiają się dwa dodatkowe etaty. Z komisariatu w Kudowie fizycznie zniknie jeden etat. Jest to nieuniknione i dotyczy to również komisariatów w Polanicy i Lądku. Jak wcześniej powiedział od 01.09.2014 r.  wszystkie telefony alarmowe odbierane są na stanowisku kierowania w Komendzie Powiatowej w Kłodzku. W związku w tym znacznie wzrosła liczba telefonów. Było to wcześniej ok. 50 – 60 telefonów dziennie. Teraz telefonów alarmowych jest  ok. 150 dziennie. W związku z tym  we wrześniu ubiegłego roku pojawiła się konieczność utworzenia trzeciego  stanowiska kierowania.
Radny W.Gucz stwierdził, że przyjmuje to z dużym niepokojem, ponieważ Kudowa jest miastem specyficznym, w którym oprócz mieszkańców przebywa kilka tysięcy kuracjuszy i turystów, szczególnie w okresie  od maja do końca września. Ponadto Kudowa leży bezpośrednio  przy granicy z Republiką Czeską. W Kudowie zlikwidowano praktycznie straż graniczną, zlikwidowano urząd celny, Kudowa nie posiada zawodowej straży pożarnej i posiłkuje się ochotniczymi strażami pożarnymi. Poinformował, że w ostatnim czasie wzrosła liczba włamani na terenie Kudowy. Sam padł ofiarą włamywacza, który wszedł do mieszkania przez okno. Radny zaniepokojony jest faktem likwidacji dyżurki, chciałby żeby to funkcjonowało tak jak do tej pory. Zaapelował, aby te etaty które funkcjonowały pozostawić.
Głos zabrał A. Sidorowicz-Radzikowski, który stwierdził, że rozumie tę opinię.  Jednakże  musi stwierdzić, że Kudowa jest najbezpieczniejszym miejscem w powiecie. Dynamika przestępczości w Kudowie wynosi 50% włącznie z włamaniami. W tym roku wydarzyło się o 50% przestępstw mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli ktoś z obecnych na sali uważa, że można uniknąć jakiegokolwiek przestępstwa w mieście  utrzymując pięć stanowisk kierowania to jest w błędzie.  Nie może też zagwarantować, że zmiany które zostały zaplanowane spowodują, że w Kudowie nie zostanie popełnione żadne przestępstwo. Może zagwarantować, że utrzymanie stanowisk kierowania nie poprawi sytuacji w mieście.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że pan Komendant obecny był na spotkaniu z mieszkańcami okręgu nr 6 i 15 i tak samo pieczołowicie jak dzisiaj  wyjaśnił mieszkańcom jak te zmiany organizacyjne będą wyglądać. Jednocześnie podziękowała Komendantowi  za udział w tym spotkaniu.   Brzmi to wszystko optymistycznie, chodzi o to,  aby skutki były pozytywne, ponieważ  nam wszystkim i mieszkańcom chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Mieszkańcy zauważają poprawę, zwiększyła się ilość patroli.
Radny M.Turoń  jako radny okręgu wyborczego nr 15 podziękował za faktyczne zwiększenie ilości patroli policji.  Zwrócił się z pytaniem, czy zabranie jednego etatu z Kudowy nie spowoduje osłabienia  jakości pracy policji oraz czy w każdym momencie dnia każdy kto dotrze do komisariatu będzie miał otwarte drzwi, czy będą tam funkcjonariusze.
Głos zabrał A. Sidorowicz-Radzikowski, który poinformował, że 24 godziny na dobę będą funkcjonariusze na terenie komisariatu.  Poinformował również, że  w ciągu miesiąca wysyła w teren,  w tym do komisariatu w Kudowie ok. 8 patroli oficerskich w celu sprawdzenia co się w nocy dzieje w komisariatach.
Radny M.Kieca stwierdził, że trudno się nie zgodzić, że wszystkim zależy na bezpieczeństwie mieszkańców. Po zmianach jedna osoba ubędzie, ale pan Komendant zapewnia, że jeżeli cztery osoby wyjdą na ulice będzie bezpieczniej. Ale rodzi się  pytanie, co będzie jeżeli ta przestępczość się zwiększy. Dynamika jest  na razie dobra. Czy pan Komendant da gwarancję, że ten etat wówczas do Kudowy wróci.  Jaka jest szansa, że w najbliższym czasie stan osobowy komisariatu w Kudowie  się powiększy. W poprzednich latach w okresie letnim kierowane były do nas dodatkowe patrole z Komendy Wojewódzkiej Policji. Dobrze byłoby, aby to utrzymać i kierować prośby w tej sprawie. Każda zmiana budzi obawy. Czy  planowane są jakieś inne działania, aby bezpieczeństwo  poprawić.              
Głos zabrał A. Sidorowicz-Radzikowski, który stwierdził, że wyjaśnił już dlaczego  jeden etat musi być przesunięty. Poinformował, że policja raz w roku z poziomu Komendy Głównej   dokonuje analizy przestępczości w całej Polsce, i tam gdzie ona wzrasta są przesuwane etaty. W ubiegłym roku na Dolnym Śląsku zabrano 100 etatów, natomiast w roku bieżącym dołożono 120. Nasze województwo na 26 powiatów,  te 120 etatów może, ale nie musi trafić  do nas. Etaty te trafiają tam gdzie wzrasta  przestępczość. Od kilku lat przestępczość w powiecie kłodzkim się zmniejsza i dlatego też  powiat tych etatów nie otrzyma. Należy stwierdzić, że nie chodzi  o to, aby dostać dodatkowe etaty przez to, że przestępczość wzrosła. Stwierdził, że jeżeli policja będzie nadal tak pracować to etaty z powiatu kłodzkiego zostaną zabrane.  W skali ostatnich 5 lat  przestępczość na terenie powiatu kłodzkiego spadła o 50%. Bardzo dobrym pomysłem jest  sezonowe   wsparcie, wzmocnienie przez oddziały prewencji. Na terenie Dolnego Śląska oddziały prewencji  liczą 160 etatów i rozlokowane są głównie we Wrocławiu. Gmina może aplikować  o takie siły wsparcie i już rozmawiał na ten temat z Burmistrzem Miasta.
Burmistrz Miasta poinformował, że tak jak mówił pan Komendant odbyło się spotkanie. Rozmawiali o kwestiach, które zostały tutaj podniesione. Pan Komendant zadeklarował swoją pomoc jeżeli chodzi o wsparcie  przez oddziały prewencji, natomiast on zadeklarował pomoc ze strony gminy. Myśli, że wspólnymi siłami uda nam się takie wsparcie dla Kudowy-Zdroju uzyskać.
Burmistrz Miasta oraz Przewodniczącą Rady podziękowali  Komendantowi Powiatowemu Policji za udział w sesji,  za współpracę z gminą mającą na celu poprawę bezpieczeństwa.

Ad.3)

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie  do punktu 5 proponowanego porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 – 2020.  
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -       14 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się      -         0 radnych

Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Gucz, J.M. Fabrycka, D.Kandefer M.Kieca,  E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska

W związku z powyższym wniosek Burmistrza Miasta  został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XII/15 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29.09.2015 r.  oraz protokołu nr XIII/15 z dnia 30.10.2015 r.  

Przy obecności 14 radnych na sali protokół nr XII/15 z sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przy obecności 14 radnych na sali protokół nr XIII/15 z sesji Rady Miejskiej został przyjęty większością głosów.

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymała się radna: M.Midor – Burak.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z prośbą, aby przychylić się do wniosku radnego M.Turonia o to, aby na kolejnymi punktami porządku obrad procedować  sprawnie. Materiały zostały dogłębnie omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Ad.5)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok
Głos zabrała K.Oczkowska, która poinformowała, że w/w projekt uchwały został szczegółowo omówiony   na wspólnym posiedzeniu wszystkich  Komisji Rady Miejskiej. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój uchwalany jest co roku. Zobowiązują do tego dwie ustawy tj.  ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Przywołane ustawy wskazują jako środki finansowe, z których zadania te powinny być realizowane, dochody gminy uzyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zaplanowana na 2016 r. kwota wynosi  340.000 zł.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016  
Głos zabrała pani H.Jędrzejewska, która poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  
Program współpracy Gminy Kudowa – Zdrój z organizacjami pozarządowymi został opracowany z godnie z wymogami art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Program ma na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określa czytelne reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.
Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kudowa – Zdrój jest elementem spinającym i aktywizującym społeczność lokalną i opracowany program współpracy pozwoli na włączenie organizacji pozarządowych w tworzenie polityki rozwojowej gminy z poszanowaniem zasad demokracji. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony będzie na: intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, aktywizację osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -       14 radnych
przeciw była          -         0 radnych
wstrzymało się      -         0  radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016   została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały  został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Przedstawiła również zmiany, które zostały wprowadzone do pierwotnego projektu w/w uchwały. Projekt uchwały zakłada zwiększenie planu dochodów i  wydatków o kwotę  o 8.555,00 zł. Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Dochody:
    dział 801 – zwiększa się o 13.392,00 zł dochody uzyskane przez Zespół Szkół Publicznych w tym 4.900,00 zł z tytułu dofinansowania uzyskanego z Fundacji mBanku na realizację projektu „Zrozumieć przestrzeń”, 4.251,00 zł z tytułu świadczonych usług, 3.945,00 zł z tytułu dzierżawy gruntu na terenie Liceum Ogólnokształcącego oraz 296,00 zł z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
    dział 852 – wprowadza się dochody w kwocie 2.163,00 zł uzyskane z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w Ośrodku Pomocy Społecznej
    dział 900 – wprowadza się dochody w kwocie 8.000,00 zł uzyskane z tytułu dotacji celowej od Ministra Gospodarki na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kudowa-Zdrój”. Wykreśla się dochody w kwocie 15.000,00 planowane do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławie na dofinansowanie programu likwidacji azbestu w związku  z koniecznością opracowania dokumentacji w tym zakresie.

Wydatki:
    dział 801 – o 3.300,00 zł zwiększa się plan wydatków w zakresie funkcjonowania szkoły podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w tym o 900,00 zł na zakup materiałów, o 2.400,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Zwiększa się o 10.092,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia w Gimnazjum w związku z większymi niż planowano wydatkami na zastępstwa doraźne
    dział 852 – zwiększa się o 2.163,00 zł wydatki na zakup materiałów w związku z koniecznością wymiany zniszczonych drzwi do kasy w Ośrodku Pomocy Społecznej
    dział 900 – zmniejsza się o 7.000,00 zł wydatki na likwidację azbestu na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                      -      13 radnych
przeciw było             -       0 radnych
wstrzymała się         -        1 radna

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska
Wstrzymała się radna:  M.Midor – Burak
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok  została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że w/w projekt uchwały był bardzo wnikliwie i szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zaproponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości w większości są stawkami maksymalnymi.
W przedstawionej uchwale w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zaproponowane zostały stawki podatkowe, zwaloryzowane o ww. wskaźnik tj. - 1,2 % w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2015 r.
W uchwale przewidziane są podobnie jak w ubiegłym roku, zwolnienia od:
    nieruchomości zajętych na potrzeby straży pożarnych,
    nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
    nieruchomości zajętych na działalność kulturalną.
    Zastosowano preferencyjną stawkę podatku od:
    gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe,
    budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych.
Od 2016 roku wprowadza się również preferencyjną stawkę od budynków lub ich części:
    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów włókienniczych,
    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów metalowych,
    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”,
    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie magazynowania
i przechowywania wszystkich rodzajów towarów (z wyłączeniem paliw gazowych).
Wprowadza się obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. nową stawkę podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przesłał projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W piśmie z dnia 14 października 2015 roku Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów złożył zastrzeżenia do projektu uchwały, które w całości zostały uwzględnione w przedmiotowej uchwale.
Radny D.Kandefer w nawiązaniu do preferencyjnych stawek przewidzianych w w/w uchwale wyraził nadzieję, że ci którzy będą z nich korzystać będą opłacać podatek i nie będą korzystać z umorzeń.
Burmistrz Miasta oraz pani Skarbnik również wyrazili taką nadzieję. Życzą sobie, żeby przypadków losowych było jak najmniej i żeby firmy podatki płaciły.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jakie są losy hali wybudowanej przez firmę Fenelon. Kto jest obecnie właścicielem, kto płaci podatek.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że w/w hala jest przedmiotem licytacji komorniczej.
Pani R.Okopińska poinformowała, że egzekucja dotycząca firmy Fenelon  jest na etapie przygotowywania dokumentacji i  ogłoszenia  do publicznej wiadomości informacji o sprzedaży tej nieruchomości.  Trwa wycena nieruchomości, po jej zakończeniu będzie ogłoszona licytacja.  Jest zarządca, który  zamontował w hali zamki i zabezpieczył nieruchomość przed działaniem osób trzecich. Gmina  zabezpiecza sukcesywnie hipotekami te należności, które wynikają z decyzji podatkowych.  W momencie sprzedaży gmina odzyska swoje należności. Wycenę nieruchomości wykona rzeczoznawca majątkowy powołany przez Urząd Skarbowy.  
Radna S.Bielawska wyraziła opinię,  że zmniejszenie stawki podatku dla niektórych przedsiębiorstw z kwoty 23 zł na 15 zł nie jest do końca sprawiedliwe. Zdaje sobie sprawę , że prawo jest tak skonstruowane, że promuje się tych, którzy nie płacą podatków, a nie promuje się tych, którzy ten podatek płacą. Nie obniża się podatku lokalnym przedsiębiorcom.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że to nie jest tak, że te wszystkie branże nie płacą i dlatego podatek jest obniżany.  Ci przedsiębiorcy inwestują, rozwijają się, chcą zwiększać zatrudnienie. Proszą gminę o pomoc, proszą aby mniejsze obciążenia z tytułu podatków spowodowały możliwość rozwoju.   
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie orientacyjnej kwoty zaległości w tytułu podatku od nieruchomości od rożnego rodzaju firm.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że zgodnie z otrzymaną informacją, że na dzień 10.11.2015 r.  kwota ta wynosiła  507.057,28 zł.  
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        12 radnych
przeciw była          -         1 radna
wstrzymał się        -         1 radny

Za podjęciem uchwały głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Przeciw głosowała radna: S.Bielawska
Wstrzymał się radny: D.Kandefer
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju  w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku  została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że w/w projekt uchwały został podyktowany zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W art. 9 ust 9 wyżej cytowanej ustawy wprowadzono nowe brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  w brzmieniu: „Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1918,50 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2425,51 zł.”
W związku z powyższym, poza zmianą wskazaną powyżej, proponuje się pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na dotychczasowym poziomie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        14 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla  celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
Głos zabrała pani R.Okopińska , która poinformowała do kompetencji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Wśród tych spraw mieszczą się sprawy dotyczące określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości. Upoważnienie do określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości wynika z następujących przepisów:
1)    art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
2)    art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;
3)    art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
W związku z określeniem nowych wzorów formularzy zachodzi konieczność uchylenia dotychczasowej uchwały regulującej tę sprawę, tj. uchwały Nr XLVII/325/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 października 2014 roku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla  celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój  

Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że proponowany projekt uchwały został podyktowany zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
W art. 9 ust 11 lit. b cytowanej ustawy wprowadzono nowe brzmienie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:
„Rada Gminy może wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – za każdą rozpoczętą dobę pobytu.”
Z powyższego wynika, że z dniem 1 stycznia 2016 r. powstał fakultatywny obowiązek wprowadzenia ta terenie miasta Kudowa – Zdrój opłaty uzdrowiskowej. Niepodjęcie nowej uchwały spowodowałoby brak możliwości poboru opłaty uzdrowiskowej w 2016 r.
Proponuje się pozostawienie stawek opłaty uzdrowiskowej na dotychczasowym poziomie. Na wspólnym posiedzeniu Komisji ustalono, że  wprowadzona zostanie dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,00 zł od dzieci i młodzieży do lat 15. Zamiana ta została  wprowadzona do treści w/w uchwały.
Pani R.Okopińska odczytała treść zmienionego § 2 w/w uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój   
Głos zabrała   pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała że proponowany projekt uchwały został podyktowany zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W art. 9 ust 10 wyżej cytowanej ustawy wprowadzono nowe brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:
„Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.”
Z powyższego wynika, że z dniem 1 stycznia 2016 r. powstanie fakultatywny obowiązek wprowadzenia ta terenie miasta Kudowa – Zdrój opłaty targowej. Niepodjęcie nowej uchwały spowodowałoby brak możliwości poboru opłaty targowej w 2016 r.
Proponuje się pozostawienie stawek opłaty targowej na dotychczasowym poziomie.
Projekt w/w uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych  na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz zakresu i tryby kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania  
Głos zabrała   pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała że ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty jest kluczową regulacją dla funkcjonowania polskiego systemu oświaty, który reguluje również zakładanie szkół i placówek przez różne podmioty, w tym dotowanie ze środków publicznych szkół , placówek i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne.  Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji  oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej dla określonych typów i rodzajów przedszkoli (i form wychowania przedszkolnego) a także szkół podstawowych i gimnazjów jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego. W związku z nowelizacją ustawy, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jst, podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 o systemie oświaty w brzemieniu obowiązującym przed dniem 31.03.2015 roku utracą moc po dniu 31.12.2015 roku. Dotychczasowe przepisy dotyczące kontroli wykorzystania dotacji rozszerzone zostały o kontrolę pobrania dotacji. Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań do aktualnych przepisów prawa.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali  głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych  na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz zakresu i tryby kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 – 2020   
Głos zabrał Pan W.Zimoch, który poinformował, że  przede wszystkim uchwała ta nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych dla gminy.  Jest to potwierdzenie dla  Zarządu Województwa w Urzędzie Marszałkowskim, że gmina Kudowa-Zdrój podejmuje wyzwania  związane z rewitalizacją i  przystępuje do tego procesu.
Nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2015-2020 oraz Krajowa Polityka Miejska, Narodowy Program Rewitalizacji otwierają możliwości wsparcia nowych działań rewitalizacyjnych w gminie Kudowa – Zdrój. Dokument strategiczny, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) stanowi podstawę do prowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie Kudowy-Zdroju. Wdrożenie kompleksowych rozwiązań rewitalizacyjnych prowadzonych w skali całego kraju, oddolnie realizowanych przez samorząd lokalny wymaga w pierwszej kolejności opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Najważniejszym aspektem działań rewitalizacyjnych będzie realizacja projektów ukierunkowanych na zwalczanie negatywnych zjawisk  społecznych, działania inwestycyjne w infrastrukturę będą miały charakter powiązany i uzupełniający. Uchwała nie gwarantuje przyznania gminie pieniędzy, natomiast gwarantuje kilka punktów więcej  przy ocenie strategicznej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój na lata 2015 – 2020 została podjęta jednogłośnie.

Ad.6)

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że radni otrzymali zawiadomienie i materiały  na sesję poza Rady Miejskiej zwołanej na dzień 03.12.2015 r. Poza projektami uchwał ujętymi w programie sesji radni otrzymają  dodatkowe materiały dot. komisji statutowej oraz statut Młodzieżowej Rady Miasta.  Będą to materiały nad, którymi będą pracowali radni i nad którymi radni będą głosowali  na tej sesji.
Przewodnicząca Rady  przedstawiła  zebranym sprawozdanie dotyczące z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, burmistrza, z-cę burmistrza, sekretarza, skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrała pani B.Kopeć, która  zaproponowała zorganizowanie szkolenia  dla radnych związanego w wypełnianiem oświadczeń majątkowych, które przeprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego.
Radni wyrazili chęć, aby szkolenie z pracownikami Urzędu Skarbowego zorganizować w styczniu 2016 r.
Radna M.Midor-Burak wracając do sesji Rady Miejskiej w dniu 30.10.2015 r. zwołanej w trybie pilnym  przypomniała, że została wtedy podjęta uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój. Konkretnie chodziło o wprowadzenie do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” z okresem realizacji na lata 2015-2021. Stwierdziła, że radni  lakoniczne zostali poinformowani o tym przedsięwzięciu Wszyscy wiedzą co to jest rekultywacja – przywrócenie do  stanu właściwego. Cieszy się, że Burmistrz Miasta pozyskał firmę GeoTrans, która wykona to zadanie za kwotę 147.000 zł.  Komisja Rewizyjna w składzie trzyosobowym analizowała kwestię  jak to się ma w innych gminach.  Za rekultywację trzeba zapłacić, natomiast środki za przywóz  śmieci  na teren otrzymuje gmina.  W gminie Radków proces rekultywacji sumarycznie szacuje zysk w graniach 1,5 mln zł.  Zwróciła się z  pytaniami: kto pokryje koszty dowiezienia tych dodatkowych śmieci i materiałów oraz na czym ma  polegać zysk gminy – czy gmina otrzyma jakąś kwotę za ten przywóz, jak to jest ujęte w umowie z firmą Geotrans. Czy planowany do dowiezienia materiał spoza Kudowy nie będzie szkodliwy dla środowiska, ile ton planuje się dowieść dodatkowo do Kudowy. Jest możliwość pozyskania dotacji do końca grudnia -  50% dotacji  do rekultywacji + 50% do pozyskania kosztów na preferencyjnych warunkach. Czy gmina bierze udział w takich projektach. Radna zwróciła się również z pytaniem na czym polegałby  proces rekultywacji w naszej gminie.  Wniosek  radnych M.Midor-Burak. M.Kiecy i M.Turonia dot. rekultywacji  składowiska odpadów stanowi załącznik di niniejszego protokołu.
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, gmina Radków jest właścicielem wysypiska. Ponadto poinformowała,  że 2 lata temu została zmieniona ustawa  o gospodarowania odpadami  komunalnymi.  Została wprowadzona tzw. opłata rekultywacyjna, czyli w cenie  każdej przyjmowanej tonie odpadów komunalnych właściciel wysypiska wprowadza tzw. opłatę rekultywacyjną.  Opłata ta została wprowadzona żeby uniknąć takich sytuacji w jakiej znalazła się m.in. gmina  Kudowa – została wydana decyzja o zamknięciu wysypiska i nie ma  w ogóle pieniędzy na rekultywację  wysypiska. Ustawa wprowadziła tę  opłatę, która ma być pobierana, kumulowana i później mają być środki na zrekultywowanie wysypiska. Być może  radna mówiąc o gminie Radków, mówiła o tej opłacie. Gmina Kudowa-Zdrój tej opłaty  nie ma, nasze wysypisko jest zamknięte i żadne śmieci nie są przyjmowane. Odpady z terenu gminy wywożone są na inne wysypiska i gmina również ponosi opłatę rekultywacyjną.
Na wysypisko w Brzozowiu nie są przywożone żadne odpady komunalne, ponieważ wysypisko jest zamknięte. Jeżeli chodzi  o technologię rekultywacji, to mają być wykorzystane odpady, które zostały dopuszczone do obrotu, czyli taki które mają certyfikaty, że nie są szkodliwe, że można je wykorzystywać rolniczo.  Takie materiały zostaną wykorzystane do  ukształtowania czaszy wysypiska.  Duża część tego materiału będzie pochodziła z oczyszczalni ścieków, natomiast część materiału zostanie przywieziona  z zewnątrz.
Radna w związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy za materiał przywieziony z zewnątrz gmina otrzyma jakieś środki. Ile ton materiałów ma być przywiezione na wysypisko.
Pani Skarbnik poinformowała, że gmina nie otrzyma środków  za materiał przywieziony z zewnątrz. Wszystko będzie wynikać z dokumentacji, która jest złożona u Pana Marszałka.  Nie umie  powiedzieć w chwili obecnej, ile ton może być docelowo wykorzystane. Po uzyskaniu takiej  informacji przedstawi ją radnym.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z  prośbą o zapoznanie członków Komisji Rewizyjnej z treścią umowy z firmą Geotrans.  Radna zwróciła się z pytaniem jak została rozwiązana kwestia szkodliwości  dla środowiska.
Pani Skarbnik poinformowała, że  materiały przywożone na wysypisko muszą mieć certyfikat dopuszczania do użytkowania.  Ponadto poinformowała, że jeżeli chodzi o  pozyskanie dotacji to dotyczy dużych wysypisk. Dwa lata temu gmina starała się  pozyskać środki na rekultywację, jednakże program był bardzo rygorystyczny i gmina nie była w stanie wywiązać się ze wszystkich  założeń. Zobowiązała się , że sprawdzi  czy istnieje możliwość pozyskania środków w wysokości i 50% o której mówiła radna M.Midor-Burak.
Radny M.Turoń w imieniu swoim, radnej M.Midor-Burak i mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu w dniu 18.11.2015 r. zwrócił się  do Burmistrza Miasta z pytaniami dot.  opinii nadzoru prawnego wojewody dot. mandatu radnego B.Kluki, zastrzeżeń wojewody dot. mandatów innych radnych, spraw sądowych ze zwolnionymi pracownikami, sytuacji związanej z posykiwaniem funduszy  Unii Europejskiej. Ponadto mieszkańcy wnoszą o przygotowanie strategii rozwoju gminy na najbliższe lata.  Pismo zawierające oświadczenie radnych M.Midor-Burak. M.Kiecy i M.Turonia oraz pytania skierowane w imieniu mieszkańców do Burmistrza Miasta stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radna S.Bielawska  złożyła pisemny wniosek  dot. zwiększenia etatu  pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna A.Mróz - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że Komisja może ewentualnie zasygnalizować  taką potrzebę. O ilości osób zatrudnionych decyduje  dyrektor placówki. Jeżeli dyrektor nie zgłasza takiej potrzeby więc nie będzie uprzedzać kompetencji pana dyrektora.
Radny D.Kandefer zwrócił się z  wnioskiem o przeprowadzenie powtórnego szkolenia, przynajmniej dla członków Komisji Rewizyjnej dot. kompetencji komisji, jak komisja ma działać. Współpraca między członkami Komisji nie układa się najlepiej. Część radnych pisze wnioski do Burmistrza Miasta i twierdzi że tę korespondencję między radnymi a Burmistrzem on też powinien otrzymywać.  
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego z pytaniem, czy  jeżeli trójka radnych np. członków Komisji Rewizyjnej pisze wniosek w pewnej sprawie do Burmistrza Miasta i powołuje się na Komisję Rewizyjną, czy Przewodniczący Komisji nie powinien otrzymać taki wniosek lub odpowiedzi na taki wniosek.  Z przeprowadzonych rozmów wynika, że Przewodniczący Komisji nie otrzymał żadnego wniosku złożonego przez członków Komisji Rewizyjnej.
W.Mrozek stwierdził, że nie widzi powodu dla którego Przewodniczący Komisji maiłby otrzymywać korespondencję  kierowaną od Burmistrza do  radnych. Funkcja kontrolna rady realizuje się poprzez działania rady, która mówi w danym roku kontrole będą następujące. Drugi obszar,  w  którym realizuje się  funkcja organu stanowiącego to jest działanie komisji rewizyjnej jako ciała kolegialnego, a nie radnych komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna jako ciało kolegialne realizuje kontrole w oparciu o ustawę a zwłaszcza o Statut. Statut Kudowy-Zdroju  określa, że przede wszystkim  kontrole przeprowadzane przez komisję rewizyjną realizowane są zgodnie z planem kontroli uchwalanym przez Radę i ewentualne inne działania kontrolne mogą być podejmowane przez komisję rewizyjną o ile sobie tego zażyczy Rada. To przewodniczący komisji rewizyjnej informuje Burmistrza Miasta, że komisja przystępuje do kontroli zgodnie z planem kontroli lub kontroli doraźnej,  i wskazuje którzy radni będą dokonywać kontroli.
To, że radni jako członkowie komisji rewizyjnej piszą do Burmistrza nie wzmacnia rangi tego pisma.  Stanowisko komisji powinno być  wspólnie ustalone i wtedy przewodniczący redaguje pismo do Burmistrza, ale  w ramach kontroli, którą albo planowo, albo doraźnie przeprowadza.  Dlatego też   te odpowiedzi były kierowane bezpośrednio do radnych, którzy zadawali pytania, a przewodniczący nie otrzymywał tej korespondencji.
Radny W.Gucz  poinformował, że w posiedzeniu komisji rewizyjnej może uczestniczyć, każdy radny chyba, że sprawa dotyczy  tematów tajnych. Każdy radny ma prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski tylko nie może brać udziału w głosowaniu.
Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy i przy założeniu, że sesja budżetowa odbędzie się 30 grudnia,  do 14 grudnia radni powinni zakończyć procedowanie nad projektem budżetu gminy na 2016 r. Zwróciła się z prośbą o zaplanowanie Komisji.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu G.Gąsce  mieszkańcowi gminy, który  poruszył sprawę dofinansowania  klubu piłkarskiego w Czermnej. W 2015 r. wnioskowano o przyznanie klubowi kwoty 6.700,00 zł. Komisja, która zajmowała się podziałem środków przyznała klubowi 4.000 zł. Na klub sportowy Włókniarz (trzy drużyny)   ta sama komisja przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 48.500,00 zł.  Ostatecznie klub z Czermnej uzyskał dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł. Trudno się utrzymać skoro  dofinansowanie nie pokrywa kosztów stałych, faktycznych, nie mówiąc o kosztach dodatkowych (wapno, woda mineralna, dojazdy na mecze itd.). W tym roku klub będzie składał wniosek o dofinansowanie  w  kwocie 12.000,00 zł. Zwrócił się z prośbą, aby wnioski do dofinansowanie były inaczej rozpatrywane. Ponadto zwrócił się z prośbą, aby pamiętać o  ul. Chrobrego i jej modernizacji na dwóch odcinkach. Cieszy się, że zaplanowano w budżecie gminy na 2016 r. wykonanie dokumentacji. Podziękował również za montaż lustra, które usprawniło komunikację.
Radna S.Bielawska  nawiązując do wypowiedzi pana G.Gąsiki zwróciła uwagę, że  pieniądze  dla organizacji pozarządowych przyznaje komisja konkursowa i radni nie uczestniczą w pracach tej komisji. Radni mogą brać udział w komisji jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub jako osoby wyznaczone przez  burmistrza. Ponadto zwróciła się z pytaniem, czy została udzielona odpowiedź na pismo, które otrzymali wszyscy radny od pani Z.Murańskiej- Łężnej.
Przewodnicząca Rady  poinformowała, że udzieliła odpowiedzi na w/w pismo. Po uzyskaniu opinii  od  zarządcy drogi i policji zostanie zorganizowane spotkanie z panią Z.Murańską-Łężną.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIV/15 z dnia 25 listopada 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2016 13:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż