Protokół nr XV/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ NR XV/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 3 grudnia 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1525

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych, mieszkańców,  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  oraz pracowników Urzędu Miasta przybyłych na sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 12  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Marta Midor-Burak
2.    Maciej Turoń

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok ,
•    zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
•    zaliczenia ulic w Kudowie-Zdroju do kategorii dróg gminnych.
4.   Wolne wnioski – zapytania.
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która przypomniała, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej rozmawiano na temat powołania komisji statutowej w celu rozpoczęcia prac nad zmianą Statutu.  W związku z tym zgłosiła wniosek wprowadzenie do pkt. 3 porządku obrad   projektu uchwały w sprawie  powołania komisji statutowej.
Radny B.Buksak w związku ze złożoną przez radną M.Midor – Burak rezygnacją z członkostwa w Klubie Radnych „Nasza Kudowa” i cofnięciem rekomendacji Klubu dla radnej, zgłosił  wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr  II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
Radny M.Kieca stwierdził, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy osoba pełniąca funkcję wiceprzewodniczącego rady nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. W związku z tym należałoby powołać członka  Komisji na miejsce radnej J.Fabryckiej, która pełni funkcję wiceprzewodniczącej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że 25.11.2015 r. po sesji Rady Miejskiej mimo wyboru i po przemyślaniu sprawy przez radną J.Fabrycką oraz po konsultacji z radcą prawnym  radna wybrała prace w Komisji Rewizyjnej i na jej ręce złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem czy w związku z tym nie należałoby powtórzyć wyboru.
Pan W.Mrozek - radca prawny poinformował, że nie ma automatycznego, z mocy prawa usuniecia z komisji.  Dotyczy to zarówno radnej M.Midor-Burak, jak i radnej J.Fabryckiej. Jeśli jest naruszany jakiś zakaz wynikający z ustawy, a  w tym przypadku  wprost nie ma, to władną, aby odwołać kogokolwiek z  komisji rewizyjnej  jest Rada Miejska. To Rada ma wpływ na kształtowanie pierwotnego  składu jak i potem jego zmian. Decyzja należy do Rady, nie ma automatyzmu. Zakaz łączenia członkostwa w komisji rewizyjnej i pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego usuwa albo sam radny, który piastuje te dwie funkcje  łącznie,  albo interwencja następuje ze strony rady  bądź też wojewody.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały w sprawie  powołania komisji statutowej oraz projektu uchwały odwołującej radną M.Midor –Burak z Komisji Rewizyjnej i projektu uchwały powołującej radnego B.Buksaka do Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   - 7 radnych
przeciw było         - 5 radnych
wstrzymało się     - 0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosków głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, M.Kieca, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska
W związku z powyższym zmiany  w porządku  obrad zostały przyjęte większością głosów.

W związku z konicznością wyjaśnienia kwestii prawnych dot. głosowania nad zmianami porządku obrad Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min. przerwy w obradach.

W czasie ogłoszonej przerwy  salę obrad opuścił radny  T.Szełęga.
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych.
Poinformowała, że po konsultacjach z radcą prawnym ustalono, że  istnieje konieczność ponownego przegłosowania  wniosków dot. zmiany porządku obrad. Każdy wniosek będzie głosowany osobno. Wniosek dot. zmiany porządku obrad musi być przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały w sprawie  powołania komisji statutowej. Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   - 7 radnych
przeciw było           - 2 radnych
wstrzymało się       - 2 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, B.Ziemianek.
Wstrzymali się radni: M.Kieca, T.Żulińska
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały odwołującej radną M.Midor-Burak ze składu komisji rewizyjnej.  Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   - 7 radnych
przeciw było           - 4 radnych
wstrzymało się       - 0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, M.Kieca, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały powołującej radnego B.Buksaka do składu komisji rewizyjnej.  Przy obecności 11 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   - 7 radnych
przeciw było         - 4 radnych
wstrzymało się     - 0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz.
Przeciw głosowali radni: S.Bielawska, M.Kieca, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty.

Punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad. 3)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały  został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów i  wydatków o kwotę  o 9.450,00 zł
Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Dochody:
    dział 600 – zwiększa się o 35.550,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3141.136.2015.HT z 18 listopada 2015 roku.
    dział 900 –wykreśla się dochody w kwocie 25.000,00 planowane do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Kudowskie Anioły Recyklingu – gminna akcja edukacyjna dla mieszkańców Kudowy-Zdroju”. W związku ze zmniejszeniem dofinansowania do 10% odstąpiono od ubiegania się o dofinansowanie, a zakres zadania ograniczono do druku kalendarzy. Wykreśla się dochody w kwocie 20.000,00 planowane do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Nasadzenia biocenotyczne w Parku Zdrojowym” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Wydatki:
    dział 010 – zmniejsza się o 21.500,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót  publicznych przy realizacji zadania pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej w 2015 roku” w związku z uzyskaniem refundacji z Powiatowego Biura Pracy. Zmniejsza się o 7.800,00 zł wydatki związane z naprawami rowów melioracyjnych.
    dział 020 – zmniejsza się o 25.920,00 zł wydatki związane z zalesianiem lasów komunalnych w związku ze wstrzymaniem sprzedaży  materiału szkółkarskiego ze względu na suszę hydrologiczną.
    dział 600 – zmniejsza się o 5.300,00 zł wydatki związane z opracowaniem zmiany organizacji ruchu.  Zmniejsza się o 37.000,00 zł wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.
    dział 630 – zmniejsza się o 18.080,00 zł wydatki związane z utrzymaniem Parku Zdrojowego w tym zakup materiałów o 5.000,00 zł, dostawa wody do  zasilenia fontanny o 6.000,00 zł , zakup usług pozostałych o 7.080,00 zł. Zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki związane z wynajmowaniem pomieszczenia na Punkt Informacji Turystycznej. Zmniejsza się o 2.500,00 zł wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz  stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem.
    dział 700 – zmniejsza się o 25.000,00 zł wydatki związane z zamieszczaniem informacji o przetargach na nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży. Zmniejsza się o 18.000,00 zł wydatki związane z wykonaniem audytów energetycznych oraz wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
    dział 801 –zwiększa się o 121.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w szkołach podstawowych oraz o 75.000,00 zł w gimnazjum. Zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych jest wynikiem większej niż planowano liczby godzin nadliczbowych i zastępstw doraźnych, przejściem 2 nauczycieli na urlop na poratowanie zdrowia oraz niepełnym wykorzystaniem planu wydatków na nauczanie specjalne. Zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły integracyjnej w Szalejewie.
    dział 852 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż monitoringu wizyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej” o wartości 5.000,00 zł.
    dział 853 – zmniejsza się o 30.500,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w tym wynagrodzenia o 24.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 5.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 1.500,00 zł.
    dział 900 – wykreśla się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na związane z realizacją zadania  pn. „Kudowskie Anioły Recyklingu – gminna akcja edukacyjna dla mieszkańców Kudowy-Zdroju” , od którego odstąpiono w następstwie zmniejszenia dofinansowania. Zwiększa się o 110.000,00 zł wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym 15.000,00 zł na druk kalendarzy zawierających harmonogram wywozu odpadów segregowanych w 2016 roku oraz 95.000,00 zł na pokrycie wydatków unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Zawiszowie (w tym spłata zobowiązań wymagalnych z 2014 roku w kwocie 80.037,02 zł). Wykreśla się wydatki  w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone na nasadzenie biocenotyczne w Parku Zdrojowym. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. Zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w tym wydatki na konserwację o 15.000,00 zł i wydatki na zakup usług pozostałych o 25.000,00 zł. Zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki na zakup oświetlenia świątecznego. Zmniejsza się o 18.100,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w związku z otrzymaniem refundacji z Powiatowego Biura Pracy. Wprowadza się wydatki w kwocie 8.250,00 zł (w tym wynagrodzenia koordynatora, księgowej oraz pracowników merytorycznych projektu 5.450,00 zł, opracowanie strony internetowej projektu – 2.800,00 zł) na realizację projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój.
Wprowadza się również zmiany w  załączniku nr 2 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 roku”.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na głosowano następująco:

za było                      -      11 radnych
przeciw było             -       0 radnych
wstrzymała się         -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz, B.Ziemianek, T.Żulińska
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Głos zabrał pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o., który poinformował, że w/w projekt uchwały był bardzo wnikliwie i szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji.  Projekt uchwały został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz  ustawą o samorządzie gminnym. Taryfa obowiązuje  na okres od 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.  i przewiduje następujące ceny:  3,90  zł (netto) za 1m3 dostarczonej wody i 5,35 zł (netto) za 1m3 odebranych ścieków. Wysokość opłaty abonamentowej  - 4 zł, 7 zł, 10 zł, 2 zł w zależności od wyposażenia nieruchomości w ilość wodomierzy (wodomierz lokalowy: 4 zł/okres rozl., wodomierz główny: 7 zł/okres rozl, więcej niż jeden wodomierz: 10 zł/okres rozl., 2 zł/okres za urządzenie pomiarowe na ścieki). Taryfa określa również opłaty dodatkowe za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych KZWiK, uwzględniające możliwości technologiczne oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem kiedy miało miejsce ostatnie badanie wody pod względem czystości.
K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że ostatnie badanie wody wykonane przez KZWiK sp. z o.o. było wykonane w ubiegłym tygodniu. Wodę bada nie tylko sanepid, badana jest również przez inne jednostki. Woda badana jest w układzie monitorującym, są  akredytowane laboratoria, które badają  wodę na zlecenie KZWiK sp  z o.o. oraz bada ją sanepid.

Przy obecności 11 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw było          -          0 radnych
wstrzymało się      -          0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer,  M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz, B.Ziemianek,  T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia ulic w Kudowie-Zdroju do kategorii dróg gminnych

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że w/w projekt został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na głosowano następująco:

za było                    -        11 radnych
przeciw było          -         0 radnych
wstrzymało się       -        0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zaliczenia ulic w Kudowie-Zdroju do kategorii dróg została podjęta jednogłośnie.

Ad.4)
Radny W.Gucz zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniem, czy prawdą jest, że z dniem 31.12.2015 r. zostanie zlikwidowane przedszkole położone przy ul. 1 Maja.
Burmistrz Miasta poinformował  zebranych, że jest to nieprawda.
Przewodnicząca Rady udzielała głosu przedstawicielom młodzieży, która zainteresowana jest utworzeniem młodzieżowej rady miasta oraz ich opiekunowi pani. W.Biernacik. Stwierdzili, że chcieliby poprzez powołanie młodzieżowej rady miasta pokazać wszystkie potrzeby nie tylko dorosłych,  ale ludzi uczących się w Kudowie. Chcieliby  pokazać potrzeby młodzieży,  znaleźć wspólny język  z osobami starszymi w Radzie Miejskiej, poznać wzajemne  oczekiwania. Młodzieżowa rada miasta byłaby  organem doradczym dla władz miasta, które poznałyby  lepiej potrzeby kudowskiej młodzieży i mogłyby je lepiej realizować. Powstałyby lokalne grupy liderów reprezentujących młodzież, zwiększyłby się wpływ młodzieży na  pewne decyzje, byłaby większa efektywność  działań prowadzonych na rzecz młodzieży.  Radni poznaliby oczekiwania młodzieży, młodzież poznałaby oczekiwania radnych.
Przewodnicząca Rady wyraziła zadowolenie z planów dotyczących utworzenia w Kudowie-Zdroju młodzieżowej rady miasta. Ma nadzieję, że ich oczekiwania, plany, potrzeby  będą  realizować w kontakcie w Radą Miasta. Zwróciła się do młodzieży z pytaniem, czy mają uwagi do przygotowanego i przedstawionego radnym projektu statutu młodzieżowej rady miasta.
Głos zabrała pani W.Biernacik, która poinformowała, że z jej strony jako opiekuna młodzieży oraz ze strony młodzieży nie ma uwag do statutu. Wspólnie z radcą prawnym projekt statutu  od strony prawnej omawiany był punkt po punkcie. Przy tworzeniu statutu kudowskiej młodzieżowej rady miasta posiłkowano się statutami  podobnych organów w innych miastach.
W trakcie dyskusji nad projektem statutu młodzieżowej rady miasta zgłaszano wątpliwości, uwagi dot. między innymi  rozpiętości wieku przyszłych kandydatów do młodzieżowej rady miasta obejmująca zakres wieku  od 13 do 25 lat, sporządzenia spisu -  listy wyborców,  Wątpliwości radnych budziły zapisy: § 22 „Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza mandat radnego MRM pozostaje nieobsadzony.” oraz § 25 „W sytuacji braku kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów mandat radnego MRM pozostaje nieobsadzony.”
W związku z uwagami zgłoszonymi do projektu statutu młodzieżowej rady miasta ustalono, że  należy wyznaczyć termin i  zorganizować kolejne spotkanie w celu omówienia szczegółów oraz wypracowania ostatecznej treści statutu młodzieżowej rady miasta.
Radny B. Buksak z związku z zaistniałą na sesji sytuacją dotyczącą  komisji rewizyjnej poinformował, że zwróci się z pismem do nadzoru prawnego Wojewody Dolnośląskiego z prośbą o sprawdzenie zgodności zaistniałej sytuacji  z zapisami naszego prawa miejscowego.
 Przewodnicząca Rady  udzieliła głosu  mieszkance Kudowy-Zdroju, która podziękowała radnym za starania i prace na rzecz miasta, za wytrwałość. Życzyła radnym, aby mieli przed oczami wizje i cel, którym jest rozwój miasta.  
Przewodnicząca Rady zaprosiła radnych oraz mieszkańców na  posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska, które odbędzie się 9.12.2015 r. o godz. 13 w sali narad Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27. Będzie to spotkanie z  gestorami bazy hotelowej oraz właścicielami transportu osobowego.
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że  na przełomie marca i kwietnia odbędzie się szkolenie dla radnych dot. wypełniania oświadczeń majątkowych. Szkolenie przeprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Kłodzku.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XV/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2016 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż