Protokół nr XVI/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ NR XVI/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 grudnia 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1300

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1715

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XVI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych,  mieszkańców oraz gości przybyłych na sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
-    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
-    budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok
a)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
b)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,  
d)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
-    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok,
-    zmiany  uchwały nr XIV/70/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
-    ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych  przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,     
-    wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015,
-    zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Gminy Kudowa - Zdrój na 2016 rok,
-    zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,
-    zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,
-    planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
4.    Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
5.    Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6.    Wolne wnioski – zapytania.
7.    Zamknięcie obrad.

I.Biernacik – Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt.3 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  w/w wniosek.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   - 14 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymało się     -   0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek został przyjęty  jednogłośnie.

Radny M.Olejarz zgłosił wniosek, aby sprawozdania z prac Komisji za rok 2015 nie były odczytywane, tylko złożone na ręce Przewodniczącej Rady w celu załączenia ich do protokołu z sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rad poddała po głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   - 14 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymało się     -   0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek został przyjęty  jednogłośnie.

Radny  M.Turoń zgłosił wniosek o wycofanie z pkt.3  porządku dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Miejskiej. Radny uważa, że radna M.Midor-Burak nie powinna być odwołana ze składu Komisji Rewizyjnej.  Jest jedną z najbardziej kompetentnych radnych jeżeli chodzi o Komisję Rewizyjną.
Radny M.Kieca przychylił się do wniosku  radnego M.Turonia o wycofanie projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Miejskiej. Radny uważa, że radna M.Midor-Burak wnosi bardzo wiele, jeżeli nie najwięcej do  pracy Komisji. Jest jedną z najbardziej aktywnie działających radnych.
Radny M.Olejarz  odnosząc się do w/w wypowiedzi stwierdził, że nikt nie kwestionuje  kompetencji radnej M.Midor-Burak. Wprowadzenie projektów w/w uchwał wynika z zapisów Statutu Gminy. W związku z tym, że radna na własne życzenie wystąpiła z Klubu Radych rodzi pytanie, czy fakt ten  pozwala Jej na pracę w Komisji Rewizyjnej. Statut  mówi, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele poszczególnych klubów radnych. Są cztery Kluby i to jest 4 radnych plus jeden radny niezależny.  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Statut Gminy  wyraźnie  mówi kto uzyskuje prawo do  członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Radna M.Midor-Burak w lipcu br. złożyła rezygnację z członkowstwa w Klubie Radnych.  Klub Radnych stwierdził, że nie będzie udzielał mandatu radnej i stąd projekty uchwał w porządku obrad.  Cały czas powołujemy się na prawo, radna M.Midor-Burak często używa określenia prawo moralne. Wydaje się, że Rada w tym przypadku działa na pograniczu łamania prawa. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wg. niej jak najbardziej zasadne jest przychylić się do wniosku radnego B.Buksaka.,  który jest przewodniczącym tego Klubu. Niemniej jednak decyzja należy do radnych, ponieważ to radni będą głosować.
Radny  M.Kieca w nawiązaniu do dwóch  projektów uchwał dot. powołania i odwołania  z z Komisji Rewizyjnej  stwierdził, że sytuacja dotyczy nie tylko radnej M.Midro-Burak,  ale również radnej J.Farbryckiej - jeszcze Wiceprzewodniczącej Rady.  25 listopada br.  w wyborach tajnych radna J.Fabrycka została wybrana drugą Wiceprzewodniczącą, na kolejnej sesji w dniu 3 grudnia br. Przewodnicząca Rady oświadczyła, że  Wiceprzewodnicząca J.Fabrycka złożyła rezygnację w pełnienia tej funkcji. Po tym oświadczeniu Rada przeszła do dalszych obrad, pan mecenas nie reagował.  Ustawa o samorządzie gminnym reguluje  tego typu sytuacje. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zgodnie z art. 19 ust. 5  następuje na mocy uchwały.  W  związku z tym, że Rada takiej uchwały nie podjęła przez miesiąc, a ten miesiąc upłynął  25 grudnia to obowiązuje art. 19 ust. 6, który wyraźnie mówi, że ustąpienie z funkcji nastąpi z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.  W zaistniałej sytuacji nastąpi to z dniem 31 grudnia br. Zatem radna J.Fabrycka jest nadal Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej.  Dodatkowo radny poinformował, że składa skargę, ponieważ radna J.Fabrycka  łamie na ten czas właśnie zapisy art. 18a ust. 2 ustawy  o samorządzie gminnym  łącząc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady z  funkcją członka Komisji Rewizyjnej. Radna uczestniczyła w tym okresie w obradach  Komisji Rewizyjnej będąc Wiceprzewodniczącą łamiąc zapisy cytowanego art. 18a ustawy. Radny M.Kieca złożył na ręce przewodniczącej Rady pismo podpisane przez  członków Klubu Radnych Teraz Mieszkańcy Kudowy-Zdrój oraz Klubu Radnych Rozwój Kudowy-Zdrój. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że każdy radny ma prawo wziąć udział w posiedzeniu  każdej z komisji stałych Rady Miejskiej.  Stwierdziła, że ustosunkuje się do pisma złożonego przez radnego M.Kiecę. Stwierdziła również, że dla niej  była to rezygnacja radnej J.Fabryckiej z funkcji wiceprzewodniczącej w ten sam dzień, w którym została wybrana.
Radny M.Kieca zgodził się z tym, że każdy radny ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu komisji nie będąc jej członkiem, jednakże nie  będąc jej członkiem  jego głos nie jest brany pod uwagę. W dniu 30 listopada br. podczas obrad Komisji Rewizyjnej tworzono plan pracy na 2016 r. i radna  J.Fabrycka brała czynny udział w tym posiedzeniu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że z uzyskanych informacji wynika, że nikt z radnych, członków Komisji Rewizyjnej nie złożył wniosków do planu pracy komisji na 2016 r. Trudno więc mówić, że radna J.Fabrycka brała czynny udział w tworzeniu planu pracy komisji.  
Radny W.Gucz stwierdził, że każdy radny może brać udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zgłaszać wnioski. Nie może jedynie głosować.

Przewodnicząca Rad poddała po głosowanie wniosek radnego M.Turonia o wycofanie z pkt.3  porządku dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   -   7 radnych
przeciw było         -   7 radnych
wstrzymało się     -   0 radnych

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, M.Kieca, M.Midor - Burak , T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek nie  został przyjęty.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XVI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 30.12.2015 r. oraz, że punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została  na lata 2016 – 2025.  Wykaz realizowanych przedsięwzięć  obejmuje lata 2016 – 2021. W wykazanych w WPF przedsięwzięciach dwa z nich są przedsięwzięciami, na które zobowiązania zostały podjęte w poprzednich latach. Są to zadania: leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej oraz rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku. Pojawiły się również trzy nowe zadania, tj.: badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego,  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A uzdrowiska i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Fabrycznej, Głównej i Łąkowej. Do budowy wieloletniej prognozy Gminy Kudowa-Zdrój  przyjęto prognozy dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych  zgodne z wielkościami określonymi w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, której ostatnia aktualizacja nastąpiła w październiku 2015 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków o   1,7  %, a w przypadku podatków zmniejszenie  o 1,2 %   natomiast w latach 2017 – 2025  wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków przyjęto z zastosowaniem  przewidywanych wskaźników inflacji wynikających z założeń makroekonomicznych.
Pani Skarbnik odczytała uchwałę nr III/299/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 roku  w sprawie pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Kudowa-Zdrój przedstawionej wraz z  projektem  uchwały budżetowej na 2016 rok.
W/w uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna M.Midro-Burak odczytała stanowisko dot. czterech uchwał (w tym uchwała budżetowa), które znalazły się  z porządku obrad w dniu 30.12.2015 r.  jako uzasadnienie głosu przeciwnego. Uchwały te w odczuciu radnej i części mieszkańców mogą być obciążone ryzykiem naruszenia ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych. Dotyczy to zadania – rekultywacja odpadów w Kudowie-Zdroju.  Stanowisko radnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Burmistrz Miasta stwierdził, że zostały przez radną M.Midor-Burak  poruszone aspekty dotyczące łamania ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych. Dotyczy to podpisanej przez niego umowy na rekultywację wysypiska śmieci. Umowa ta została podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i akceptacji radcy prawnego.  Na rekultywację wysypiska odpadów  kosztorys wynosił  ok. 6 mln zł. Wydano na dzień dzisiejszy ok. 2 mln zł. Udało się podpisać umowę na kwotę 120.000 zł + VAT podzielone na 5 lat. Burmistrz Miasta stwierdził, że nie wie gdzie łamana jest ustawa o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych. Wydaje się, że umowa ta jest korzystna dla gminy.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że nie ma zastrzeżeń do firmy. Umowa jest świetna, natomiast tak jak powiedział pan Burmistrz kosztorys 6 mln zł,  wydano  2 mln zł.  Na przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla gminy powinien  być podjęty tryb przetargowy w celu wyłonienia wykonawcy.
Głos zabrała  pani Skarbnik, która poinformowała, że procedura jeżeli chodzi o ustawę o finansach publicznych i ustawę o zamówieniach  została zachowana. Zgodnie z obowiązującym regulaminem zamówienia, które nie przekraczają 30.000 euro są rozpatrywane, realizowane w ramach wewnętrznych przepisów Burmistrza Miasta. Zapytanie było rozesłane do kilku firm, które wykonują tego typu prace. Wpłynęła m.in. oferta firmy, o której mówił Burmistrz Miasta  i została wybrana.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że wysypisko w Kudowie-Zdroju jest zamknięte, ono jest  rekultywowane. Nie ma tam dowożonych odpadów zmieszanych.
Pani Skarbnik przedstawiła zebranym wykaz materiałów  przeznaczonych do  wykorzystania w rekultywacji. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny B.Buksak zwrócił się z pytaniem, czy materiały, które mają być użyte do rekultywacji   wysypiska są akceptowane prze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Skarbnik Gminy poinformowała, że  dokumentacja jest w trakcie zatwierdzania przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Materiały muszą być sprawdzane i dopuszczane do obrotu, nie mogą zagrażać środowisku.  Ponadto zaproponowała, aby w styczniu zaprosić przedstawicieli firmy Gotrans na posiedzenie Komisji, którzy  odpowiedzą na pytania radnych i rozwieją wszelkie wątpliwości.
Ilość – kubatura niezbędnych do rekultywacji materiałów wyniesie ok. 160.000 m3. czyli ok. 260.000 ton.
Radna  M.Midor-Burak stwierdziła, że z tego co jej wiadomo od tony pobrana jest opłata w wysokości 100/150 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, że składowisko odpadów w Kudowie-Zdroju  nie jest składowiskiem otwartym żeby  gmina  mogła   pobierać  opłaty.  Materiały te nie są traktowane jako odpady, ale jako materiały do rekultywacji.  Pierwsza dokumentacja, która była przygotowywana zakładała, że gmina za ten materiał będzie musiała zapłacić.  W naszym przypadku  koszt zakupu został przerzucony na wytwórcę tego odpadu. Za materiał nie płaci gmina tylko wytwórca odpadów. Z tego tytułu nie ma żadnych dodatkowych opłat tj. opłat ze składowania opłat rekultywacyjnych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     13 radnych
przeciw była          -       1 radna
wstrzymało się      -       0 radnych

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowała radna: M.Midor – Burak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok
a)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że procedura uchwalania budżetu gminy oraz zasady szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zostały określone w uchwale Rady Miejskiej  nr III/7/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku. Zgodnie z tą uchwałą do 15 listopada każdego roku  przed rozpoczęciem roku budżetowego Burmistrz Miasta  przedkłada radnym projekt uchwały budżetowej. Radni w Komisjach pracują nad projektem uchwały budżetowej. Komisją właściwą do zaopiniowania projektu budżetu jest Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna. Na  zakończenie prac na projektem budżetu odbywa się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej z udziałem przewodniczących poszczególnych Komisji, na którym wypracowywane są wnioski dotyczące  projektu budżetu.
Pani Skarbik poinformowała, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 191/15 z dnia 31.08.2015 r. przyjęto następujące  założenia do projektu budżetu na 2016 rok:
a)    wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi - 2,00 %,
b)    wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych, przyjmując dla okresu styczeń –sierpień 2016 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień – grudzień 2016 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2016/2017,
c)    podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.093,93 zł, a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 182,32 zł,
d)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 2.879,91 zł,
e)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 950,00 zł na osobę,
f)    narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym,
g)    przyjmuje się wskaźnik planowanej inflacji na poziomie 1,7 %,
h)    stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 30,00 zł na jednego ucznia niezależnie od rodzaju szkoły,
i)    stawki podatkowe w wysokościach zgodnych z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,
j)    minimalne wynagrodzenie w kwocie – 1.850 zł.

b)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
Skarbnik Gminy  odczytała projekt uchwały budżetowej na 2016 rok,

c)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,  
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr III/298/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 roku  w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
W/w uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
Radny M.Olejarz - Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej  odczytał opinię Komisji Gospodarczo -  Ekonomicznej  dot. przedłożonego projektu budżetu gminy na 2016 r.  – opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
Skarbnik Gminy  odczytała stanowisko Burmistrza Miasta  w sprawie opinii Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 – stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
Radny  M.Turoń stwierdził, że jeżeli chodzi o projekt budżetu gminy na 2016 r. jest sceptyczny co do wykonania planu sprzedaży.  Wykonanie planu sprzedaży w roku bieżącym było na poziomie 55%.
Pani  Skarbnik poinformowała, że obecnie plan sprzedaży zrealizowany jest w ok.80%. Radny M.Turoń stwierdził, że nie wierzy w to, żeby udało się zrealizować sprzedaż na zaplanowanym  w projekcie budżetu  poziomie.
Burmistrz Miasta poinformował,  że  rozumie obawy radnego jednakże zrobi wszystko żeby zrealizować te założenia. Jeżeli się to nie uda to budżet będzie korygowany.  Burmistrz Miasta poruszył ponadto kwestie związane z budową budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi.

g)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej na 2015rok zgłoszono następujące poprawki i  autopoprawki:
1)    wprowadzenie zadania pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kudowa Zdrój” po stronie dochodów w kwocie 120.636,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 125.790,00 zł,
2)    zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie ul. Moniuszki – koncepcja i dokumentacja techniczna” o 10.000,00 zł,
3)    wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Kudowie-Zdroju –dokumentacja projektowa”,
4)    zmniejszenie wydatków w § 4430 w rozdziale 92605 o 154,00 zł,
5)    zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” na „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku”.
6)    wykreślenie w uzasadnieniu do uchwały na stronie 17 w pkt 6  tiret 1 słów „ lokalnej i”.

h)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następujące poprawki i  autopoprawki do projektu uchwały budżetowej:
1.    Wprowadzenie zadania pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kudowa Zdrój” po stronie dochodów w kwocie 120.636,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 125.790,00 zł.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

2.    Zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie ul. Moniuszki – koncepcja i dokumentacja techniczna” o 10.000,00 zł
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
       W/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

3.    Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Kudowie-Zdroju –dokumentacja projektowa”.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

4.    Zmniejszenie wydatków w § 4430 w rozdziale 92605 o 154,00 zł .
Przy obecności 14 radnych na sali   głosowano następująco:

za było                 -      14radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

5.    Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” na „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku”.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   -      12 radnych
przeciw było         -        0 radnych
wstrzymało się     -        2 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radny: M.Midor-Burak, M.Turoń.
W/w autopoprawka została przyjęta większością głosów.

6.    Wykreślenie w uzasadnieniu do uchwały na stronie 17 w pkt 6  tiret 1 słów „ lokalnej i”.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      12 radnych
przeciw było        -       2 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: A.Mróz, M.Olejarz,  
W/w autopoprawka została przyjęta większością głosów.

i)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
I.Biernacik - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Pan K.Baldy zwrócił uwagę na fakt, że jest nieścisłość między uzasadnieniem a załącznikami do uchwały budżetowej dot.  działu 70004. W uzasadnieniu do uchwały  jest kwota 2.974.675,00 zł, natomiast w załączniku to uchwały w dziale tym jest kwota 2.537.264 zł.
       Pani Skarbnik poinformowała, że w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na stronie 15 jest zdanie „Wydatki w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na 2.974.675,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 2.247.264,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 290.000,00 zł.” a powinno być „Wydatki w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na 2.537.264,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 2.247.264,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 290.000,00 zł.”
Przewodnicząca Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      14radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

j)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                  -      12 radnych
przeciw był           -       1 radny
wstrzymał się        -      1 radny

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowała radna: M.Midor – Burak
Wstrzymał się radny: M.Turoń.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok została podjęta większością głosów.  

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.

Skarbnik Gminy  poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w którym zmienia się nazwę przedsięwzięcia z  „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” na „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    13 radnych
przeciw była        -       1 radna
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowała radna: M.Midor – Burak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok  
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i  wydatków o kwotę  o 4.234,00 zł
Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Dochody:
    dział 756 – zmniejsza się o 183.435,00 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
    dział 758 –wprowadza się dochody w kwocie 183.435,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.137(6).2015 z 04 grudnia 2015 roku,
    dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 4.234,00 zł z tytułu środków uzyskanych przez Zespół Szkół Publicznych z funduszu prewencyjnego PZU.

Wydatki:
    dział 801 –zwiększa się o 4.234,00 zł wydatki na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup rolet w ramach wykorzystania środków z funduszu prewencyjnego PZU. Zmniejsza się o 5.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Buczka 9”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. „Audyt efektywności energetycznej budynku przy ul. Zdrojowej 22a - przygotowanie dokumentacji termomodernizacyjnej”
    dział 900 – zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” o 24.600,00 zł. Wprowadza się wydatki inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” w kwocie 24.600,00 zł.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    13 radnych
przeciw była        -       1 radna
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowała radna: M.Midor – Burak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok  została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany  uchwały nr XIV/70/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że z uwagi na przekroczenie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. , w uchwale Nr XIV/70/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, zachodzi konieczność wprowadzenia następujących zmian:
1)    od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton, dwie osie, inne systemy zawieszenia osi jezdnych – 1.895,00 zł  (w zmienianej uchwale wprowadzono kwotę 2.000,00 zł)
2)    od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton, trzy osie, oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym – 1.750,00 zł  (w zmienianej uchwale wprowadzono kwotę 1.900,00 zł)
3)    od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton, trzy osie, inne systemy zawieszenia osi jezdnych – 1.895,00 zł  (w zmienianej uchwale wprowadzono kwotę 2.000,00 zł)

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany  uchwały nr XIV/70/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych  przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania     

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że  uwagi i zastrzeżenia nadzoru prawnego Wojewody dotyczyły powielania  w uchwale zapisów ustawy o systemie oświaty  oraz zbyt  rygorystycznego rozpisania co się dzieje w przypadku kiedy nastąpiła nadpłata dotacji z budżetu dla jednostek prowadzących niepubliczne przedszkole lub przypadku kiedy ma nastąpić zwrot dotacji.  Niniejszy projekt nie powoduje dodatkowych skutków finansowych, stanowi jedynie dostosowanie zapisów uchwały do aktualnego orzecznictwa.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych  przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

Skarbnik Gminy  poinformowała, że zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku.
Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego, a wydatki na zadania ujęte są w wykonaniu budżetu za bieżący rok budżetowy.
Wykaz wydatków niewygasajacych zawiera 5 zadań: wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 4, odbudowa lokali mieszkalnych , korytarza i strychu po pożarze w budynku przy ul. Słone 33,  Wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłem gazowym dwufunkcyjnym w 2 lokalach gminnych w budynku przy ul. Zdrojowej 33a, Wykonanie audytu powykonawczego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju – etap II”, Opracowanie aneksu do projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju w ramach zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku” oraz terminy zakończenia realizacji tych  zadań.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    13 radnych
przeciw była        -       1 radna
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowała radna: M.Midor – Burak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Gminy Kudowa - Zdrój na 2016 rok     

H.Jędrzejewska – Z-ca  Skarbnika Gminy poinformowała, że  w związku z dążeniem do zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy Gminy, a także mając na uwadze możliwość poznania ich oczekiwań, proponuje się  podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki inwestycyjne i remontowe o charakterze lokalnym dotyczące: budowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, jak i wydatki o charakterze społecznym (np. kulturalnym, sportowym). Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.
Ponadto poinformowała, że szczegółowe zasady i tryb konsultacji społecznych  został określony w formie regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.
Zgodnie z uwagami o wnioskami zgłoszonymi przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji zwiększono wartość jednostkowego projektu z kwoty 20.000,00 zł na kwotę  50.000,00 zł. Ogólnie planowana kwota środków, przeznaczona na Budżet Obywatelski Kudowy – Zdrój, wyniesie 100.000,00 zł. Kolejna zmiana dotyczy § 5 ust.1. Zgodnie z sugestią   radnych § 5 ust.1.  otrzymuje brzmienie:
„1.   Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju w następującym składzie:
a) dwóch radnych wskazanych przez Radę Miejską Kudowy -Zdroju,
b) sześciu przedstawicieli powołanych przez Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.”       
W związku z tym, że na realizację w/w pilotażowego Budżetu Obywatelskiego jest niewiele czasu ustalono, że  prace nad kolejnym  Budżetem Obywatelskim Gminy Kudowa – Zdrój rozpoczną się wcześniej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor – Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Gminy Kudowa - Zdrój na 2016 rok została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Miejskiej      

Przewodnicząca Rady poinformowała,  że radna M.Moidor-Burak  do składu Komisji Rewizyjnej została powołana jako przedstawiciel Klubu Radnych „Nasza Kudowa”. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 18a ust.2) oraz statutem Kudowy-Zdroju w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele  wszystkich klubów. Radna w lipcu br. zrezygnowała   z Klubu Radnych „Nasza Kudowa” w związku z czym straciła mandat Klubu Radnych do przedstawicielstwa w Komisji Rewizyjnej.  Klub ten nie ma obecnie  swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej. Sytuacja jest niezgodna z ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy.  W tej  sytuacji ze składu Komisji Rewizyjnej należy odwołać radną M.Midor – Burak, która nie jest przedstawicielem Klubu Radnych „Nasza Kudowa”.
Głos zabrał radny M.Kieca, który stwierdzał, że  w jego odczuciu  taka sama sytuacja dotyczy radnej J.Fabryckiej,  co reguluje art. 19 ust. 5 i 6 ustawy o samorządzie gminnym. Nie można łączyć funkcji wiceprzewodniczącego rady z członkostwem w komisji rewizyjnej. Tak jest w przypadku radnej J.Fabryckiej i również w tym przypadku Rada powinna głosować za Jej odwołaniem z Komisji Rewizyjnej. Radnych jest obecnie 14, są cztery Kluby Radnych. Każdy Klub ma prawo delegować  swoich przedstawicieli do komisji rewizyjnej i to prawo daje Statut i ustawa o samorządzie gminnym. Radna M.Midor-Burak może być traktowana jako radna niezależna, nie będąca członkiem Klubu Radnych.  Ponadto na jednej z ostatnich sesji pan mecenas odnosząc się do tej sytuacji powiedział  - cytat „ nie ma automatycznego z mocy prawa usunięcia kogokolwiek z komisji. Jedyną władną żeby odwołać kogoś jest Rada Miejska ”.  To  do radnych należy decyzja, czy radna M.Midor-Burak zostanie odwołana z Komisji Rewizyjnej, czy też nie.
Następnie radny M.Kieca odczytał  złożoną wcześniej na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej skargę w sprawie naruszenia przez radną J.Fabrycką  zapisów  art. 18a ust. 2 ustawy  o samorządzie gminnym  łącząc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady z  funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że odczytana przez radnego skarga nie ma związku  z w/w projektem uchwały, natomiast na skargę udzieli odpowiedzi.
W.Mrozek stwierdził, że radny M.Kieca użył w swojej wypowiedzi sformułowania „taka sama sytuacja”.  Jest wręcz przeciwnie. To nie jest taka sama sytuacja z jednego powodu. Przepis nie daje rozwiązania na sytuację, która zaistniała w przypadku odwołania ze składu komisji z uwagi na utratę rekomendacji klubu do zasiadania  w komisji rewizyjnej.  Nie ma tam przepisu, który przeczytał radny, że w przypadku kiedy rady utraci rekomendację klubu to mandat wygasa w terminie 30 dni.  W związku z tym nie ma automatyzmu. Nie ma  żadnego skutku. Cały czas jest stan naruszenia  przepisów ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy. W związku z tym należy wyeliminować to naruszenie. Jedynym rozwiązaniem, i wyeliminowaniem tego naruszenia jest podjęcie  uchwały przez Radę Miejską. Decyzja należy do Rady, ale projekt uchwały w tym względzie mógł złożyć Klub Radych, który rekomendował innego kandydata do komisji rewizyjnej. Nie decydując się na podjęcie uchwały radni nadal  utrzymują  stan naruszenia ustawy, do której radni wielokrotnie się odwoływali, że należy ją przestrzegać łącznie ze Statutem.  Radny próbuje powiedzieć, że w przypadku radnej M.Midor-Burak to nie jest  duże  naruszenie i radni zdecydują, natomiast  jeżeli chodzi o radną J.Fabrycką to jest bardzo ostre naruszenie.  Jeżeli chodzi o tę kwestię to  ustawodawca przychodzi z pomocą. W tym przypadku radna usunęła ten zakaz  w momencie kiedy zdecydowała się na rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej.  Owszem skutku nie ma w tym samym dniu, ale ustawa mówi kiedy to następuje.  Skutek wynika z ustawy, albo uchwała, albo upływ czasu i to rozwiązuje sytuację. W przypadku w/w uchwały nie ma możliwości wykorzystania jakiegokolwiek mechanizmu, ani ustawowego, ani Statutowego. To  radni decydują o składzie  komisji.
Przewodnicząca Rady w nawiązaniu wypowiedzi  radnego M.Kiecy  dot.  poważnego bądź niepoważnego traktowania funkcji wiceprzewodniczącego rady poinformowała, że  w Statucie wyraźnie zapisane jest, że w naszej Gminie jest przewodniczący i wiceprzewodniczący rady. Budżet gminy nie przewiduje wynagrodzenia dla drugiego wiceprzewodniczącego. Rozmowa  z panią Sekretarz, która tworzyła Statut Gminy  pozwalają wierzyć, że był przewidziany jeden wiceprzewodniczący.
Radny M.Kieca stwierdził, że nad Statutem jest  ustawa o samorządzie gminnym, która jest nadrzędna.  Statut nie może być z nią w kolizji, ustawa pozwala na wybór od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Natomiast nawiązując do wypowiedzi radcy prawnego stwierdził, że musi przyznać rację, to nie jest ta sama sytuacja, ale podobna.
Sekretarz Gminy poinformowała, że na etapie tworzenia Statutu i przez kilka kadencji nie było wątpliwości  ilu będzie wiceprzewodniczących.  Nikt nie miał wątpliwości interpretacyjnych, że jest jeden wiceprzewodniczący. Nigdy nie było sytuacji takiej, aby ktokolwiek planował w budżecie wydatki na wynagrodzenia dla dwóch wiceprzewodniczących.
Radny M.Kieca  stwierdził, że istotą całej sprawy jest to co się wydarzyło. Dwie sesje Rady Miejskiej się nie obyły ponieważ na sesję  nie przybyli Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady. Wybór drugiego  wiceprzewodniczącego miał celu  niedopuszczenie więcej do takiej sytuacji.
Radny M.Turoń odczytał  oświadczenie mieszkańców  dotyczące odwołania radnej M.Midor-Burak ze składu Komisji Rewizyjnej. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna M.Midor-Burak odczytała oświadczenie  w sprawie odwołania jej ze składu Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta nawiązując do  odczytanego przez radną oświadczenia   odniósł się do sformułowania „program wyborczy nie jest realizowany”. Stwierdził, że jest to stwierdzenie radnej, ponieważ program wyborczy jest przez niego realizowany i dołoży najwyższej staranności, żeby w ciągu tej kadencji był realizowany.  Mówiąc, że program nie jest realizowania radna go obraża oraz  obraża  grupę radnych. To nie jest program komitetu wyborczego, to jest program wszystkich radnych, to jest program wszystkich mieszkańców i dla wszystkich mieszkańców. Radna pisze w swoim oświadczeniu o zamiarze likwidacji liceum, o  wysypisku śmieci z naruszeniem prawa – jest to konkretny zarzut.  Burmistrz Miasta stwierdził, że realizuje obietnice wyborcze tak jak potrafi.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że Burmistrz Miasta dopuszcza się nadinterpretacji na własną  niekorzyść. Zwróciła się z prośbą o przeczytanie oświadczenia   i zrozumienie intencji. Stwierdziła, że to co napisała jest bardzo przemyślane.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że czuje się pomówiona tym co radna napisała i to nie jest nadinterpretacja. Pani radna nie jest jedynym sprawiedliwym człowiekiem w tym mieście. Też wie co to jest honor, godność.  Pozostawia to ocenie wszystkim 14 radnym.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -      7 radnych
przeciw było         -       7  radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.  
Przeciw głosowali radni:  S.Bielawska, M.Kieca, M.Midor – Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Miejskiej nie  została podjęta.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Miejskiej      

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -      7 radnych
przeciw było         -       7 radnych
wstrzymało się     -       0 radnych.

Za głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.  
Wstrzymali się radni:  S.Bielawska, M.Kieca, M.Midor – Burak, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Miejskiej nie  została podjęta.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwaly.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016  została podjęta jednogłośnie.  

Ad.4)

Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, radny M.Olejarz – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej, radny W.Gucz – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych oraz radny D.Kadndefer – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  złożyli sprawozdania z prac Komisji za 2015 rok na ręce Przewodniczącej Rady i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z prac Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska, której Przewodniczącą jest radna E.Marcek-Szydło stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5)

Radny M.Turoń  zwrócił uwagę na fakt, że w sprawozdaniu jest bardzo dużo  zarządzeń dot. ozłożenia na raty opłaty za przedłużenie miejsca na cmentarzu komunalnym. Radny zawnioskował o obniżenie tej opłaty, ponieważ  jest ona bardzo wysoka.
Burmistrz Miasta stwierdził, że faktycznie opłata ta  nie jest niska. Opłata obowiązuje od 2011r. i zmiana jej wysokości może wprowadzić pewne zamieszanie.   Gmina nie robi żadnych przeszkód jeżeli chodzi o rozłożenie opłaty na raty. Zobowiązał się, że  po nowym roku wróci do rozmów na ten temat.
Pani Skarbnik poinformowała,  że opłata ta  finansuje koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi. Jest to kwestia opłacenia prądu, wody w kaplicy przedpogrzebowej, wywozu odpadów komunalnych. Będzie wykonany remont toalety w kaplicy przedpogrzebowej.
Radny M.Kieca  zwrócił się z pytaniem dot.  przesunięć budżetowych w zarządzeniu Burmistrza Miasta nr 287/15 dot. zapisu „zwiększa się o 7.400,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w tym: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 25.000,00 zł”.  Radny stwierdził, że koszty na  funkcjonowanie Urzędu, wynagrodzenia rosną, a Burmistrz Miasta zobowiązywał się, że one  będą mniejsze. Ponadto zwrócił uwagę, że w BIP brakuje  dwóch czy trzech  zarządzeń  i trudno się do nich odnieść.
Jeżeli chodzi o sprawy dot. wynagrodzeń Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany nastąpiły z dwóch powodów. Na  jednej z poprzednich sesji rozmawiano na temat wydatków na wynagrodzenia związanych z przesunięciem jednego z pracowników. Kolejne zmiany wynikały z przesunięcia wypłaty  odprawy poprzedniego Burmistrza Miasta.
Radny M.Turoń  zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot. sprawdzenia,  czy sklep Dino spełnił warunki wynikające z decyzji zezwalającej na wycięcie drzew (nasadzenia dokonane w zamian za wycięte drzewa) oraz wyłączenia  z oferty inwestycyjnej należy studni usytuowanej przy ul. Łąkowej.        
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że  na ostatnim Zgromadzeniu    Wspólników spółki KZWiK odbyły się m.in. rozmowy na temat  studni usytuowanej przy ul. Łąkowej i ewentualnej jej sprzedaży. Jednakże ze względu na susze  w ostatnich latach podjęto decyzję o wycofaniu jej z oferty inwestycyjnej i uwzględnienia jej w planie wydatków i zagospodarowania w przyszłości przez   KZWiK sp. z o.o.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że sprawa dot. sklepu Dino została skierowana do merytorycznego pracownika w celu sprawdzenia, czy zostało to zrealizowane.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem czy w umowie z firmą Dino był zapisy dot. chodnika prowadzącego  do sklepu.  Kiedy sklep był budowany chodnik został zrujnowany przez ciężki sprzęt. Czy w umowie były zapisy dot. remontu chodnika.
Sekretarz Gminy poinformowała, że jest tam krótki, wyremontowany odcinek chodnika (za budynkiem stacji paliw). Rozmowy w sprawie wyremontowania tego krótkiego odcinka chodnika były  długie i burzliwe. Trudno było gminie wykazać, że  to firma zniszczyła chodnik ponieważ  w ostatnich latach nie był on  w  najlepszym stanie.  Poinformowała, że podejmowane są próby doprowadzenia do tego, żeby z otoczeniu tego sklepu było czyściej.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem jakie zmiany zostały wprowadzone do zarządzenia Burmistrza Miasta  nr 305/15 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu otwartego konkursu ofert (konkurs ofert na powierzenie lub wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe), które uchyla zarządzenie nr 17/09 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 stycznia 2009.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz  wprowadzenia zapisów dot. wolontariatu.
Radny M.Kieca zwrócił się z prośbą o przekazanie kopii zarządzenia z 2009 r.

Ad. 6)

Burmistrz Miasta w nawiązaniu do oświadczenia odczytanego i przekazanego na sesji 25.11.2015 r.  oraz pytań skierowanych do  niego poinformował, że na pytania dot. pozyskiwania funduszy UE udzielono  odpowiedzi na sesji, na której przedstawiony został radnym  kierownik  referatu  zarządzania  funduszami i promocji. Odpowiedzi na pozostałe pytania odpowiedzą Sekretarz Gminy i Radca Prawny.
Sekretarz Gminy odpowiadając na wniosek o przygotowania przez Burmistrza Miasta strategii rozwoju gminy na najbliższe lata  oraz powołania zespołu ds. istniejącej strategii a następnie nowego zespołu do spraw monitorowania strategii poinformowała, że  w gminie  jako akty prawa miejscowego funkcjonują trzy strategie. Są to Strategia Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych  przyjęta uchwałą nr XXIII/117/2004 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z 31 maja 2004 r.  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych. Strategia obejmuje lata 2004 – 2020. Jest to akt prawny obwiązujący jeszcze przez najbliższe 4 lata. Druga strategia jest to Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod 2014 – 2024 zaakceptowana uchwałą nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28  listopada 2013 r. w sprawie akceptacji projektu Deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod. Trzecia strategia to nowa strategia finansowa gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 – 2030 przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia  23 stycznia  2014 roku w sprawie: przyjęcia „Nowej Strategii Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013-2030".  
W/w  obowiązujące akty prawne w pełni regulują problematykę  strategii rozwoju gminy i nie ma potrzeby tworzenia nowego aktu prawnego w tej materii. W/w  strategie podlegają okresowej analizie i weryfikacji wynikającej z przeprowadzonych analiz.
Następnie głos zabrał pan W.Mrozek,  który odpowiadając na pytania radnych zgłoszone na sesji 25.11.2015 r. poinformował, że  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój nie otrzymał żadnej opinii nadzoru prawnego wojewody, która dotyczyłaby mandatu radnego B.Kluki, żaden dokument tego rodzaju nie wpłynął do Urzędu Miasta. Żadne zastrzeżenia   dot. mandatów innych radnych nie były wysyłane przez Burmistrza Miasta do Wojewody Dolnośląskiego. Ponadto poinformował, że aktualnie w Sądzie Rejonowym w Kłodzku prowadzona jest jedna sprawa w związku ze zwolnieniem pracownika. Jest to sprawa z pozwu pracownika przeciwko Urzędowi Miasta Kudowa - Zdrój. Sprawa jest w toku, wyrok nie zapadł. Poinformował również, że  z uwagi na to, że w sesji biorą udział osoby spoza grona Urzędu Miasta i radnych, nie może udzielić informacji którzy urzędnicy odeszli z pracy. Zaprasza zainteresowanych radnych i wtedy takiej informacji udzieli. Jeżeli chodzi o powody   odejścia z pracy jest to kwestia wglądu do  akt osobowych i rozważenie jakie informacje  mogą być radnym udostępnione.   
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy  jeżeli radni po uzyskaniu informacji  (imię i nazwisko pracowników, którzy odeszli z Urzędu Miasta) mogą je przekazać zainteresowanym mieszkańcom.
Pan W.Mrozek stwierdził, że jest to informacja tylko dla radnych.
Radna M.Midor-Burak w odniesieniu do pytania ze spotkania z mieszkańcami dot. zastrzeżeń    dot. mandatów innych radnych wysyłanych do Wojewody Dolnośląskiego poinformowała, że na swojej stronie Głos Kudowy  opublikowała za zgodą radnej T.Żulińskiej dokument - pismo skierowane do Wojewody w imieniu Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju. Zwróciła się z pytaniem, czy wszystkie pisma wychodzące z Urzędu Miasta przechodzą przez ręce Burmistrza czy nie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Wojewoda Dolnośląski wystąpił do niej  z zapytaniem o udzielenie informacji.  Jako samorządowiec  - przewodnicząca rady pismem skierowała to zapytanie do Burmistrza Miasta  jako osoby kompetentnej do udzielenia informacji. Burmistrz Miasta jako zobowiązany względem wojewody do udzielenia takiej informacji wysłał pracowników, którzy mieli sytuację wyjaśnić. Stąd pieczątki Urzędu Miasta, Rady Miejskiej, bo taki jest tok postępowania. Po uzyskaniu informacji od Burmistrza Miasta zostało przygotowane pismo wyjaśniające, które przez nią jako przewodniczącą rady zostało podpisane i wysłane do wojewody. Taki jest obieg  dokumentacji, nikt nie składał żadnego wniosku, została przygotowana i wysłana odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło od wojewody.  
Radna  M.Midor-Burak zwróciła się z pytaniem czy te działania wypłynęły z inicjatywy wojewody.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że  nie zna przesłanek wojewody, nie wie kto do wojewody występował. Do przewodniczącej rady przyszło pismo z żądaniem zbadania sprawy.
Pan W.Mrozek poinformował, że nikt nie był inicjującym ze strony organów samorządu do wojewody. Ani jeden organ  samorządu czyli ani Rada, ani Burmistrz nie otrzymali w tej sprawie opinii, pisma   wojewody, który by zajął stanowisko w tej sprawie.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem, czy nie jest nadużyciem, umieszczenie na piśmie pieczątki Rady Miejskiej. Jeżeli jest taka pieczątka to należy rozumieć, że Pani  Przewodnicząca występuje w imieniu wszystkich radnych.
Przewodnicząca Rady kolejny raz  wyjaśniła jak wygląda procedura i tok postępowania w takich sprawach.
Radny M.Kieca zwrócił się   z pytaniem, czy  radni nie powinni być przed wysłaniem pisma zapoznani z całą dokumentacją.
Pan W.Mrozek poinformował, że w tego rodzaju postępowaniach Rada nie zajmuje żadnego stanowiska. Przewodnicząca Rady tak jak powiedziała nie dysponuje dokumentami w biurze Rady, które pozwalałyby w jakiejkolwiek mierze udzielić informacji. Stąd też  występuje do osoby, która dysponuje takimi dokumentami i prosi o wyjaśnienie jaki jest stan faktyczny w danej sprawie. Dokumenty i stan faktyczny przedstawiany jest wojewodzie, który sprawę ocenia. Ani przewodnicząca, ani rada  nie wydają żadnych opinii w zakresie tego czy radny postępuje dobrze, czy źle. Pisma, które wychodzą od Pani Przewodniczącej zawsze sygnowane są pieczątką Rada Miejska, ponieważ jest to biuro Rady.
Radna M.Midor-Burak zwróciła się prośbą do  Przewodniczącej Rady, aby zapoznała radnych z dokumentem Wojewody Dolnośląskiego, ponieważ działamy na zasadzie jawności  gminy.  Organy gminy są jawne i wydaje się, że zasada jawności  na to pozwala.  Wydaje się, że w grę wchodzi drugi aspekt, tzw. koleżeństwo, przyzwoitość. Wypadałoby przynajmniej poinformować radną o takiej sprawie.
Pan W.Mrozek stwierdził, radna  dotknęła bardzo delikatnej sfery.  Było to przedmiotem rozmów  z Burmistrzem i Przewodniczącą.  W przyszłości można będzie tę procedurę udoskonalić i radni będą informowani o takim fakcie.
Radny M.Turoń zwrócił się z wnioskiem o zmianę lokalizacji lampy, która oświetla mapy  usytuowane naprzeciwko budynku PTTK.
Radny M.Kieca  w imieniu swoim i dwóch członków Komisji Rewizyjnej tj. radnej M.Midor-Burak i radnego M.Turonia odczytał i złożył na ręce Przewodniczącej Rady skargę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. łamania zapisów Statutu Gminy Kudowa-Zdrój. Ponadto w imieniu Klubu Radnych Teraz Mieszkańcy Kudowy-Zdrój oraz Klubu Radnych Rozwój Kudowy-Zdrój złożył na ręce Przewodniczącej Rady zapytanie i prośbę o przeprowadzenie  postępowania wyjaśniającego w sprawie rzekomego  zatrzymania do kontroli przez partol  Policji Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku  radnego rady Miejskiej Kudowy-Zdroju i stwierdzenie naruszenia art. 178 a § 1 k.k.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że ustosunkuje się na piśmie do w/w pism.
Sekretarz Gminy  poinformowała, że 18.01.2016 r. w godzinach od 10°° do 15°° w sali narad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju przy ul. Zdrojowej 27 odbędzie się szkolenie w temacie: „Organizacja i planowanie pracy komisji rewizyjnej”. Ponadto poinformowała, że jest po rozmowie z prof. J.Korczakiem, który przeprowadzi dla radnych szkolenie i w związku z tym prosi o przygotowanie pytań  i zagadnień.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Baldemu, który  podziękował, za zarezerwowania w budżecie gminy na 2016 r. kwoty 80.000 zł  z przeznaczeniem  na współfinansowanie zakupu nowego  16-to głowicowego tomografu dla SP ZOZ Kłodzko.
Salę obrad opuścił radny W.Gucz. Na sali obecnych jest 13 radnych.
Głos zabrał pan K.Stolarz, który stwierdził, że cieszy go fakt, że wysypisko odpadów w Brzozowiu zostało zamknięte i jest rekultywowane. Dziękuje, że dzięki temu do Klikawy nie dostaje się biała, śmierdząca woda. Firma, która została wybrana do przeprowadzenia rekultywacji na pewno zrobi to dobrze.  Ponadto poinformował, że od roku uczestniczy w posiedzeniach komisji,  w sesjach Rady i cieszy się , że może zabierać głos. Stwierdza, że  posiedzenia są lepsze, poruszane są tematy ważne dla mieszkańców.
Salę obrad opuścił radny M.Turoń. Na sali obecnych jest 12 radnych.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  panu T.Ciomborowi, który  stwierdził, że cieszy  się z tego, że wysypisko odpadów będzie  rekultywowane.  Jednakże z uwagi na ilość materiałów, które będą tam zwożone trzeba zwrócić uwagę na fakt, że nośność mostu, który prowadzi do wysypiska wynosi 20 ton. Ten problem powinien być rozwiązany.

Ad.7
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVI/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2016 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż