Zarządzenie nr 43/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 9 marca 2016 r
.   

w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Na wniosek Pani 1  umarzam w całości należność pieniężną w wysokości 102,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w kwocie 7,38 przysługującą Gminie Kudowa – Zdrój z tytułu opłaty za rok 2015 rok za użytkowanie wieczyste gruntu, położonego przy ul. Jakubowice w Kudowie – Zdroju i oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 114 obręb Jakubowice.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 43/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.03.2016 10:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.03.2016 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 78