UCHWAŁA Nr XVIII/99/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 17 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.[1]) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.[2]) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale NR XVII/106/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 20 lutego 2012 roku       w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r., poz. 1444) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują:

 1. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
 2. Realizację rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych,
 3. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 4. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 6. Pracę z rodziną na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 7. Realizację projektów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 8. Realizację zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 9. Prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów z terenu gminy Kudowa – Zdrój i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,
 10. Przyznawanie i wypłacanie dodatku energetycznego,
 11. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 12. Realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Ustawa wchodzi w życie co do zasady w dniu 01 kwietnia 2016r. Na gruncie przepisów tej ustawy organem właściwym w sprawach świadczenia wychowawczego w gminie Kudowa – Zdrój jest Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój. Na podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy „Organ właściwy może, w formie pisemnej, upoważnić (…) kierownika ośrodka pomocy społecznej (…) do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.” Na tej podstawie prawnej Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój udzielił stosownego upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju.

Zakres działania i przyznane kompetencje Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju uzasadniają przekazanie zadania związanego z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego. Z tej przyczyny zachodzi potrzeba zmiany zakresu zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju określonego w Statucie tej jednostki.
W projekcie uchwały przewiduje zmianę brzmienia §5 Statutu, w którym w punkcie 11 wpisano powyższe zadanie.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217. poz. 1427, z 2015 r., poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607 i 1830.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i 2150.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XVIII/99/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 11:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.03.2016 11:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 50