UCHWAŁA Nr XVIII/101/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa – Zdrój w 2016 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890)  w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z 2014 r., poz. 1794 oraz z 2015 r., poz. 266), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa – Zdrój w 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XVIII/101/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 11:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.05.2016 14:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 65