UCHWAŁA Nr XVIII/102/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.[1]) oraz w związku z uchwałą nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa Zdrój, Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:


Dział I. Ustalenia dla całego obszaru objętego planem miejscowym

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne

§1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

 1. rysunek planu, o którym mowa w §1, stanowiący załącznik nr 1;
 2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§3.

W ustaleniach planu nie określa się:

 1. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;
 2. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – ze względu na brak występowania na obszarze objętym planem obszarów przestrzeni publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – ze względu na brak takich obszarów;
 4. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

§4.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

 1. dach symetryczny – dach o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachowych;
 2. nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz budowli naziemnych; linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków i budowli, terenowych miejsc postojowych, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 3. obsługa komunikacji samochodowej – obiekty i urządzenia służące obsłudze ruchu samochodowego takie jak: stacje paliw, myjnie i warsztaty samochodowe, handel detaliczny, usługi z zakresu hotelarstwa i gastronomii;
 4. teren – fragment obszaru objętego planem wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym terenu;
 5. zabudowa mieszkaniowo-usługowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami przeznaczonymi dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw oraz działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
 6. zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowadzenia działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw oraz działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
 7. zabudowa usługowa i obsługa komunikacji samochodowej – obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowadzenia działalności usługowej, w tym handlowej i  rzemieślniczej, oraz obsługi komunikacji samochodowej, z wykluczeniem działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
 8. zabudowa usługowo - produkcyjna – obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowadzenia działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, oraz nieuciążliwej działalności produkcyjnej, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw oraz działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
 9. rysunek planu – rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§5.

 1. Następujące oznaczenia zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu:
 1. granica obszaru objętego planem;
 2. linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 3. symbol identyfikacyjny terenu;
 4. nieprzekraczalna linia zabudowy;
 5. budynek wpisany do ewidencji zabytków objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu;
 6. obowiązujące zagospodarowanie terenu zielenią;
 7. przeznaczenie terenu:
  1. MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  2. MU – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
  3. U – teren zabudowy usługowej;
  4. UP – teren zabudowy usługowo - produkcyjnej;
  5. UKS – teren zabudowy usługowej i obsługi komunikacji samochodowej;
  6. KSU – teren parkingu i zabudowy usługowej;
  7. ZL – teren lasów;
  8. ZE – teren zieleni nieurządzonej;
  9. WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;
  10. KDW – teren drogi wewnętrznej;
  11. KK – teren kolejowy;
  12. KDGP – teren drogi publicznej - klasy głównej ruchu przyspieszonego;
  13. KDL – teren drogi publicznej - klasy lokalnej;
  14. KDD – teren drogi publicznej - klasy dojazdowej.
 1. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

Rozdział 2.

Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§6.

 1. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu:
 1. Strefy „C” ochrony uzdrowiskowej;
 2. Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Góry Stołowe” PLB020006;
 3. Otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych – w zakresie zgodnym z rysunkiem planu;
 4. Terenu i Obszaru Górniczego „Kudowa”, tożsamego z granicą udokumentowanego złoża wód leczniczych "Kudowa” – w zakresie zgodnym z rysunkiem planu;
 5. Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 341 „Niecka wewnętrznosudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”.
  1. Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem należy uwzględnić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszarów, o których mowa w ust. 1.
  2. Wzdłuż dystrybucyjnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV należy uwzględnić pas technologiczny o szerokości 30 m, po 15 m od osi linii w obu kierunkach, w którym obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
  3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych odpowiednio:
 1. dla terenu 1-MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2. dla terenu 1- MU jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych;
  1. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń, których wypełnienie stanowią betonowe elementy prefabrykowane od strony linii rozgraniczających tereny z drogami publicznymi.
  2. Dla budynków i budowli istniejących w dniu uchwalenia planu, nie spełniających ustalonych w planie parametrów dotyczących kształtowania zabudowy lub zagospodarowania terenu dopuszcza się zachowanie parametrów dotychczasowych.
  3. Dla budynków i budowli istniejących w dniu uchwalenia planu usytuowanych nie zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, dopuszcza się zachowanie dotychczasowych linii zabudowy.

Rozdział 3.

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego

§7.

 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską budynek wpisany do ewidencji zabytków, wskazany na rysunku planu.
 2. Dla budynku, o którym mowa w ust. 1 przedmiotem ochrony jest:
 1. bryła, obrys oraz forma dachu budynku;
 2. kształt oraz rozmieszczenie głównych wejść oraz otworów okiennych;
 3. zabytkowy wystrój elewacji, w szczególności, gzymsy ścian szczytowych.
  1. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę budynku, o którym mowa w ust. 1 i 2 o elementy takie jak: wejścia, zadaszenia oraz pochylnie.

Rozdział 4.

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§8.

W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

 1. powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2;
 2. szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;
 3. kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.

Rozdział 5.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej

§9.

 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej lub z ujęć indywidualnych z uwzględnieniem dostępności wody dla celów przeciwpożarowych.
 2. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej, do indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
 1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych lub ich zagospodarowanie w obrębie działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi należy odprowadzać poprzez urządzenia zapewniające separację i zbieranie tych substancji.
  1. W zakresie gospodarki odpadami ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej;
 2. sieci średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; w uzasadnionych przypadkach spowodowanych istniejącymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się realizację sieci napowietrznych.
  1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowaniem urządzeń nie powodujących ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ze źródeł odnawialnych z wyłączeniem pomp ciepła realizowanych w technologii odwiertów pionowych.
  2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z istniejącej lub projektowanej sieci gazowej lub z indywidualnych zbiorników gazu.
  3. W zakresie telekomunikacji ustala się:
 1. sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych;
 2. dopuszcza się sytuowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz innych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że sytuowanie tych urządzeń jest zgodne z przepisami odrębnymi.
  1. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej, a lokalizacja tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów oraz jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Rozdział 6.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§10.

 1. Ustala się lokalizację dróg publicznych:
  1. klasy głównej ruchu przyspieszonego – KDGP;
  2. klasy lokalnej – KDL;
  3. klasy dojazdowej – KDD.
 2. Ustala się lokalizację drogi wewnętrznej – KDW.
 3. Szczegółowe ustalenia dotyczące dróg, o których mowa w ust. 1 i 2 sformułowano w ustaleniach Działu II.
 4. Obsługa komunikacyjna terenów w obszarze objętym planem z przyległych dróg publicznych oraz z przyległych dróg wewnętrznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 5. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się:
  1. miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe lub jako miejsca postojowe w budynkach;
  2. minimalną ilości stanowisk postojowych dla samochodów dla poszczególnych terenów określono w zależności od potrzeb w ustaleniach Działu II.
  3. liczba stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie może być mniejsza niż:
 1. 1 stanowisko, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 – 15,
 2. 2 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16 – 40,
 3. 3 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41 – 100,
 4. 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Dział II. Ustalenia szczegółowe dla terenów

§11.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MN ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
 1. liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków mieszkaniowych nie może być większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
 2. dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków gospodarczych i garaży;
 3. wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać:
 1. 10 m dla budynków mieszkaniowych,
 2. 6 m dla budynków gospodarczych i garaży;
 1. wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może przekraczać 10 m;
 2. obowiązują dachy, symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub innym matowym materiałem imitującym dachówkę, w kolorze odcieni czerwieni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak: wiatrołapy, łączniki i lukarny.
 1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 1. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu, w odległości:
 1. nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL,
 2. nie mniejszej niż 50 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-KDL;
 1. ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
 1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,
 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,75;
 1. co najmniej 45% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
 2. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 25%;
 3. dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury;
 4. ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie: co najmniej 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie;

 

§12.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MU ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
 1. liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków mieszkaniowych, usługowych                   i mieszkaniowo-usługowych nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
 2. dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków gospodarczych i garaży;
 3. wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać:
 1. 12 m dla budynków mieszkaniowych, usługowych i mieszkaniowo – usługowych,
 2. 6 m dla budynków gospodarczych i garaży;
 1. wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może przekraczać 12 m;
 2. obowiązują dachy, symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub innym matowym materiałem imitującym dachówkę, w kolorze odcieni czerwieni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak: wiatrołapy, łączniki i lukarny.
 1. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 1. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu, w odległości:
 1. nie mniejszej niż 10 m o od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDGP,
 2. nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL,
 3. nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-WS;
 1. ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
 1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,
 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00;
 1. co najmniej 45% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
 2. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 25%;
 3. ustala się obowiązek zagospodarowania części terenu zielenią, zgodnie z rysunkiem planu;
 4. dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury;
 5. ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
 1. co najmniej 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie,
 2. co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 miejsce pracy na jednej zmianie,
 3. co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych.

 

 

§13.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-U, 2-U, 3-U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej.
 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
 1. liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
 2. wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać:
 1. 10 m dla terenu 1-U,
 2. 15 m dla terenów 2-U, 3-U;
 1. wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może przekraczać 10 m;
 2. obowiązują dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 1. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu, odpowiednio:
 1. dla terenu 1-U w odległości:
 • nie mniejszej niż 22 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Głównej,
 • nie mniejszej niż 8 m od południowo-zachodniej granicy obszaru objętego planem,
 1. dla terenu 2-U w odległości:
 • nie mniejszej niż 10 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Główne,
 • nie mniejszej niż 4 m od południowo-zachodniej granicy obszaru objętego planem,
 1. dla terenu 3-U w odległości:
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDGP,
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDW,
 • nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-WS;
 1. ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
 1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01,
 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,50;
 1. co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
 2. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%;
 3. dla terenu 3-U ustala się obowiązek zagospodarowania części terenu zielenią, zgodnie z rysunkiem planu;
 4. dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury;
 5. dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m;
 6. ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
 1. co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 miejsce pracy na jednej zmianie;
 2. co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych.

§14.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-UP, 2-UP, 3-UP ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowo - produkcyjnej.
 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
 1. liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
 2. wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać 15 m;
 3. wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może przekraczać 10 m;
 4. obowiązują dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 1. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu, odpowiednio:
 1. dla terenu 1-UP w odległości:
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL;
 • nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-WS;
 1. dla terenu 2-UP w odległości:
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL;
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-KDL;
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDD;
 • nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-WS;
 1. dla terenu 3-UP w odległości:
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-KDL;
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDD;
 1. ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
 1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,50;
 1. co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
 2. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%;
 3. dla terenów 1-UP, 2-UP ustala się obowiązek zagospodarowania części terenu zielenią, zgodnie z rysunkiem planu;
 4. dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury;
 5. dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m;
 6. ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
 1. co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 miejsce pracy na jednej zmianie;
 2. co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych.

§15.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-UKS, 2-UKS, 3-UKS, 4-UKS ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej i obsługi komunikacji samochodowej.
 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
 1. liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
 2. wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać 15 m;
 3. wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może przekraczać 10 m;
 4. obowiązują dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 1. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu, odpowiednio:
 1. dla terenu 1-UKS w odległości nie mniejszej niż 10 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Głównej;
 2. dla terenu 2-UKS w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDGP;
 3. dla terenu 3-UKS w odległości:
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDGP;
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL;
 • nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-WS;
 1. dla terenu 4-UKS w odległości:
 • nie mniejszej niż 15 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDGP;
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDD;
 • nie mniejszej niż 12 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-WS;
 1. ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
 1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,50;
 1. co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
 2. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 50%;
 3. dla terenu 3-UKS ustala się obowiązek zagospodarowania części terenu zielenią, zgodnie z rysunkiem planu;
 4. dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury;
 5. dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m;
 6. ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
 1. co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 miejsce pracy na jednej zmianie;
 2. co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych.

§16.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-KSU, 2-KSU ustala się przeznaczenie: teren parkingu i zabudowy usługowej.
 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
 1. liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 1 kondygnacja;
 2. wymiar pionowy elewacji mierzony od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może przekraczać 6 m;
 3. obowiązują dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 35 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
 1. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
 1. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu, w odległości nie mniejszej niż 10 m od istniejącej krawędzi jezdni ulicy Głównej;
 2. ustala się wskaźniki intensywności zabudowy:
 1. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
 2. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
 1. co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne;
 2. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 5%;
 3. dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury;
 4. ustala się obowiązek realizacji co najmniej 1 stanowiska postojowego na 1 miejsce pracy na jednej zmianie.

§17.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-ZL, 2-ZL, 3-ZL ustala się przeznaczenie: teren lasów.
 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie zagospodarowania związanego z gospodarką leśną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§18.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-ZE, 2-ZE, 3-ZE, 4-ZE, 5-ZE, 6-ZE ustala się przeznaczenie: teren zieleni nieurządzonej.
 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem:
 1. obiektów małej architektury;
 2. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§19.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-WS, 2-WS, 3-WS ustala się przeznaczenie: teren wód powierzchniowych śródlądowych.
 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów mostowych oraz budowli hydrotechnicznych związanych z ich utrzymaniem i zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§20.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej.
 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, nie mniejsza niż 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury i zieleni.

§21.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-KK ustala się przeznaczenie: teren kolejowy.
 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 zasady lokalizacji obiektów budowlanych, określają przepisy odrębne.
 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, do czasu budowy linii kolejowej dopuszcza się sytuowanie zieleni oraz obiektów małej architektury.

§22.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-KDGP ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy głównej ruchu przyspieszonego.
 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, nie mniejsza niż 17 m, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury i zieleni przydrożnej.
 4. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§23.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-KDL, 2-KDL ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy lokalnej.
 2. Dla terenu, 1-KDL obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, nie mniejsza niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Dla terenu, 2-KDL obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, nie mniejsza niż 7 m, zgodnie z rysunkiem planu.
 4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury i zieleni przydrożnej.
 5. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§24.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-KDD ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy dojazdowej.
 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, nie mniejsza niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu.
 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie terenowych miejsc postojowych, obiektów małej architektury i zieleni przydrożnej.
 4. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

DZIAŁ III. Postanowienia końcowe

§25.

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.

§26.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§27.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XVIII/102/16

Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju

z dnia 17 marca  2016 roku

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego został opracowany na podstawie uchwały nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego.

Obszar objęty planem miejscowym położony jest w zachodniej części gminy Kudowa – Zdrój w południowo-zachodniej części obrębu Słone. Łączna powierzchnia obszaru opracowania wynosi około 28 hektarów.

Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów. Ustalenia planu miejscowego są zgodne z polityką przestrzenną określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa Zdrój.

Położenie obszaru objętego planem miejscowym przy drodze krajowej nr 8 w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego Kudowa – Słone stanowi o wartości gospodarczej obszaru i predestynuje go do pełnienia funkcji gospodarczych, w szczególności związanych z działalnością handlową, obsługą komunikacji samochodowej, logistyką oraz szeroko pojętymi usługami.

W dniu 30 października 2014 roku Rada Miejska Kudowy-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVII/322/14 w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój. We wnioskach z wyżej wymienionej oceny aktualności nie odniesiono się do obszaru objętego planem miejscowym. Mając na uwadze powyższe odstępuje się od oceny zgodności z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Kudowa-Zdrój.

W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymagania określone w art. 1 ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), poprzez realizację wymogów, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 przywołanej powyżej ustawy, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym opracowaniem. Głównym założeniem projektu planu miejscowego było utworzenie warunków dla rozwoju nowego centrum aktywności gospodarczej w Kudowie – Zdroju nie kolidującego z funkcją uzdrowiskową i turystyczną. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania, w szczególności w zakresie skali oraz intensywności zabudowy.

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w odległości około 3 kilometrów od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, mając na uwadze powyższe nie przewiduje się występowania konfliktów funkcjonalno – przestrzennych.

W toku procedury planistycznej uzyskano niezbędne wnioski, opinie oraz uzgodnienia.

Do projektu zmiany planu miejscowego sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych.

W wyniku analizy prognozy skutków finansowych stwierdzono, że realizacja ustaleń planu miejscowego będzie miała wpływ na finanse publiczne, w tym na dochody gminy, w związku wpływami podatkowymi oraz sprzedażą nieruchomości gminnych. Na obszarze objętym planem miejscowym występują grunty stanowiące własność miasta Kudowa – Zdrój (około 4,30 ha) przeznaczone pod zabudowę, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Ponadto nie przewiduje się konieczności wypłaty odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości a także wydatków związanych z budową sieci infrastruktury technicznej, które stanowią zadania własne gminy.

W toku procedury planistycznej prowadzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) uzyskano niezbędne wnioski, opinie i uzgodnienia oraz przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 kwietnia 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r. Termin składania uwag ustalono na dzień 8 maja 2015 r.

Do wyłożonego projektu planu miejscowego zgłoszono jedną uwagę w sprawie dopuszczenia na działce nr 572, AM-16, obręb słone zabudowy usługowej. Zgłoszona uwaga została uwzględniona.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbyło się w dniach od 12 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 17 września 2015 r. Do wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zgłoszono uwag.

W wyniku uszczegółowienia wybranych ustaleń §4. dotyczących określeń stosowanych  w projekcie uchwały podjęto decyzję o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 stycznia 2016 r. do 8 lutego 2016 r. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 23 lutego 2016 r. Do wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zgłoszono uwag.

Mając na uwadze iż procedura sporządzenia planu miejscowego została przeprowadzona zgodnie z trybem ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

 

 

Załącznik Nr 2

 

do uchwały nr XVIII/102/16

Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju

z dnia 17 marca 2016 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu, w dniach od 1 kwietnia 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 8 maja 2015 r.

Do wyłożonego projektu planu miejscowego zgłoszono jedną uwagę w sprawie dopuszczenia na działce nr 572, AM-16, obręb słone zabudowy usługowej. Zgłoszona uwaga została uwzględniona.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbyło się w dniach od 12 sierpnia 2015 r. do
2 września 2015 r. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 17 września 2015 r.

Do wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zgłoszono uwag.

W wyniku uszczegółowienia wybranych ustaleń §4. dotyczących określeń stosowanych  w projekcie uchwały podjęto decyzję o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 stycznia 2016 r. do 8 lutego 2016 r. Termin składania uwag wyznaczono na dzień 23 lutego 2016 r.

Do wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zgłoszono uwag.

Mając na uwadze powyższe odstępuje się od rozstrzygnięcia.

 

Załącznik Nr 3

 

do uchwały nr XVIII/102/16

Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju

z dnia 17 marca 2016 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

zgodnie z przepisami o finansach publicznych

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) stanowią zadania własne gminy.

Finansowanie inwestycji z zakresu utrzymania i budowy infrastruktury technicznej będzie się odbywało z budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno – prywatne na podstawie porozumień zawartych z innymi podmiotami.

Przewidywanymi źródłami finansowania poprzez budżet gminy będą: dochody własne gminy, dotacje, fundusze Unii Europejskiej, środki pozyskane z funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty bankowe, udział innych podmiotów.

 

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r., poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777. oraz z 2016 r., poz. 1830 i 1890.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XVIII/102/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 11:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.03.2016 11:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 163