UCHWAŁA Nr XVIII/103/16

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

z dnia 17 marca 2016 r.

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) w związku z art. 72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.[1]), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunki i sposób ich przyznawania.

§ 2.

 1. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli tworzą wyodrębnione w budżecie gminy Kudowa – Zdrój środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
 2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, dysponuje dyrektor szkoły.
 3. Fundusz zdrowotny przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 3.

 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia finansowego.
 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 jest zapomogą o charakterze socjalnym.
 3. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:
  1. stanu zdrowia potwierdzonego dokumentami np. zaświadczeniem lekarskim, wypisem ze szpitala potwierdzającym przewlekły charakter choroby, zapewnienia dodatkowej opieki choremu, koniecznością stosowania specjalnej diety,
  2. wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
  3. możliwości finansowych funduszu zdrowotnego, określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków.
 4. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, pomoc zdrowotna będzie przyznana częściowo lub nie będzie przyznana.

§ 4.

Osobami upoważnionymi do korzystania z funduszu na pomoc zdrowotną są nauczyciele.

 

§ 5.

Świadczenie przyznaje się nauczycielowi w związku z:

 1. kosztami leczenia spowodowanymi ciężką lub przewlekłą chorobą nauczyciela,
 2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
 3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

§ 6.

 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela wniosku.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest albo był zatrudniony.
 3.  Wniosek, o których mowa w ust. 1 składa się w następujących terminach:
 1. do 15 marca,
 2. do 15 czerwca,
 3. do 15 września,
 4. do 30 listopada.
 1. Do wniosku należy dołączyć:
 1. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia lub wypis ze szpitala,
 2. imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (rachunki za leczenie, rachunki za badania specjalistyczne, rachunki za zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego itp.) wystawione w ciągu pół roku przed datą złożenia wniosku.
 1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dyrektor rozpatruje w terminie 7 dni po upływie terminu określonego w ust. 3.

§ 7.

Nauczyciel może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby więcej niż raz.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XXX/206/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2009 r., Nr 22, poz. 562).

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela „Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.” Zgodnie z ust. 4. „Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.” Niniejszy projekt uchwały określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. Jednocześnie w § 8 uchyla się obowiązującą w tym zakresie uchwałę Nr XXX/206/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XVIII/103/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 12:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.09.2016 08:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 88