UCHWAŁA Nr XVIII/104/16

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

z dnia 17 marca 2016 r.

 

w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka
z siedzibą w Kudowie – Zdroju

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 62 ust. 5 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.[1]) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 2 i 16 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2]), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2016 roku rozwiązuje się Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie – Zdroju przy ul. 1 Maja 16 utworzony na podstawie uchwały Nr XXIV//147/2000 Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju z dnia 20 grudnia 2000 roku, w skład którego wchodzi:

 1. Żłobek w Kudowie – Zdroju,
 2. Przedszkole w Kudowie – Zdroju.

§ 2.

 1. Z dniem 1 września 2016 roku Przedszkole w Kudowie – Zdroju staje się samodzielną jednostką budżetową.
 2. Siedzibą Przedszkola, o którym mowa w ust. 1 jest dotychczasowy budynek Zespołu,
  o którym mowa w §1, położony przy ul. 1 Maja 16 w Kudowie – Zdroju.
 3. Dyrektor Przedszkola, o którym mowa w ust. 1 administruje nieruchomością przy
  ul. 1 Maja 16 w Kudowie – Zdroju oraz przejmuje wierzytelności i zobowiązania finansowe pozostałe po rozwiązaniu Zespołu, o którym mowa w §1.  

§ 3.

 1. Z dniem 1 września 2016 roku Żłobek w Kudowie – Zdroju staje się samodzielną jednostką budżetową.
 2. Siedzibą Żłobka, o którym mowa w ust. 1 jest dotychczasowy budynek Zespołu,
  o którym mowa w §1, położony przy ul. 1 Maja 16 w Kudowie – Zdroju.

§ 4.

Obsługa administracyjno – ekonomiczna istniejącego do 31 sierpnia 2016 r. Zespołu,
o którym mowa w §1, z dniem 1 września 2016 r. obejmuje działaniem Przedszkole,
o którym mowa w § 2 oraz Żłobek, o którym mowa w §3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 6.

 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
  w Kudowie – Zdroju.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie

W Kudowie – Zdroju funkcjonuje jeden publiczny Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Kudowie – Zdroju przy ul. 1 Maja 16. Zespół został utworzony na podstawie uchwały Nr XXIV//147/2000 Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju
z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie: utworzenia Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego na terenie Gminy Miejskiej w Kudowie Zdroju. W jego strukturze działa przedszkole oraz żłobek.

W związku z odmiennym statusem prawnym przedszkoli i żłobków istniejąca organizacja, tj. Zespół Przedszkolno – Żłobkowy, nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawa oświatowego. Przedszkola są bowiem jednostkami oświatowymi, funkcjonującymi na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Natomiast ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wskazuje formy opieki nad małymi dziećmi i proponuje rozwiązania typu żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie oraz nianie. Wspomniana ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 co do zasady weszła
w życia z dniem 4 kwietnia 2011 roku. Począwszy od kwietnia 2011 roku obowiązujące odmienne systemy prawne regulujące organizację i funkcjonowanie przedszkola oraz żłobka wykluczyły możliwość działania żłobka i przedszkola w ramach zespołu. Przykładowo,
w żłobkach działających na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 obowiązują inne niż w przedszkolach zasady zatrudniania kadry, inne wymogi opieki dla dzieci do lat 3, w tym organizacja żywienia, a także brak podstaw do prowadzenia nadzoru pedagogicznego.

Celowe i zasadne jest więc doprowadzenie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, gdyż Dolnośląski Kurator Oświaty wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność dostosowania do stanu zgodnego z prawem obowiązującego od kwietnia 2011 roku. Nie ma podstaw prawnych do funkcjonowania zespołu przedszkolno – żłobkowego w obecnej organizacji.

Projekt uchwały stanowi wykonanie zobowiązania nałożonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w piśmie z dnia 7 stycznia 2016 r. skierowanym do Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju. W piśmie tym wskazano na konieczność uregulowania „bez zbędnej zwłoki kwestii funkcjonowania Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju, w szczególności w zakresie wzmiankowanego żłobka.”. Podobnie wskazano w tym piśmie, iż obowiązujące przepisy ustawy o systemie oświaty oraz ustawy tzw. żłobkowej nie przewidują możliwości funkcjonowania stworzonego przez organ prowadzący Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju. Wskazany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nieprawidłowy stan istnieje od kwietnia 2011 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, zachodzi konieczność dostosowania organizacji obecnego Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka mieszczącego się przy ul. 1 Maja 16 w Kudowie – Zdroju do przepisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z powyższym, proponuje się rozwiązanie dotychczasowej struktury zespołu przedszkolno – żłobkowego (§1projektu uchwały) z dniem 31 sierpnia 2016 roku. W wyniku rozwiązania z dniem 1 września 2016 roku będą działały samodzielne jednostki organizacyjne, czyli żłobek oraz przedszkole (§2 ust. 1 i §3 ust. 1 projektu uchwały). Podstawę prawną rozwiązania Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka mieszczącego się przy ul. 1 Maja 16 w Kudowie – Zdroju stanowi przepis art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że „Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek (…) może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się.” Rozwiązanie nie oznacza likwidacji, jak również w wyniku rozwiązania nie tworzy się nowych jednostek. W wyniku rozwiązania jednostki odzyskują samodzielność organizacyjną. W przypadku rozwiązania zespołu przepis art. 62 ust. 5 zdanie 2 wyłącza stosowanie art. 58 i art. 59. Tym samym organ prowadzący może rozwiązać zespół bez konieczności podejmowania uchwały intencyjnej w sprawie rozwiązania zespołu.

Dzieci w wieku żłobkowym, które obecnie uczęszczają do Zespołu będę mogły od
1 września 2016 roku kontynuować pobyt w żłobku jako samodzielnej jednostce budżetowej. W przypadku dzieci, które obecnie uczęszczają do Zespołu będą mogły od 1 września 2016 roku kontynuować pobyt w przedszkolu jako samodzielnej jednostce budżetowej. Żłobek oraz przedszkole jako samodzielne jednostki organizacyjne będą funkcjonowały w jednym budynku przy ul. 1 Maja 16 w Kudowie – Zdroju (§2 ust. 2 i §3 ust. 2 projektu uchwały).

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z 2015 r., poz. 357, poz. 1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r., poz. 35 i poz. 64.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XVIII/104/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 12:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.03.2016 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 221