UCHWAŁA Nr  XVIII/105/16

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

z dnia 17 marca 2016 roku

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa – Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231

ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2]) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 i 1736), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVI/79/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa – Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 1 -  „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2016-2025”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. załącznik nr 2  -  „Wykaz przedsięwzięć do WPF  w latach 2016-2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju

 

Uzasadnienie

 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na podstawie  z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  - zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Aktualny stan faktyczny i prawny

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się następujący sposób:

 1. dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok do faktycznego wykonania za 2015 rok (załącznik nr 1),
 2. dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dla roku 2016 do aktualnej korekty budżetu (załącznik nr 1),
 3. wprowadzono kwotę odsetek podlegających w 2016 i 2017 roku wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy  o finansach publicznych (załącznik nr 1),
 4. wprowadzono kwotę ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w 2016 i 2017 roku (załącznik nr 1),
 5. poprawiono kwotę długu w związku z nieprawidłowym ujmowaniem zadłużenia z tytułu leasingu operacyjnego (załącznik nr 1),
 6. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie ulegają limity wydatków oraz zobowiązań dla zadania pn. „Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego”,
 7. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie ulegają limity wydatków oraz zobowiązań dla zadania pn. „Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej” w związku z prawidłowym ujęciem zadłużenia ( tylko część kapitałowa  bez części odsetkowej).
 1. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
  Nie dotyczy.
 2. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmianie ulegają limity wydatków w latach 2016- 2019.

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 911; Dz. U. z 2014 r., poz. 1146; Dz. U. z 2014 r., poz. 1626; Dz. U. z 2014 r., poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238; Dz. U. z 2015 r., poz. 532; Dz. U. z 2015 r., poz. 1117; Dz. U. z 2015 r., poz. 1130; Dz. U. z 2015 r., poz. 1190

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XVIII/105/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 12:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.03.2016 12:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 58