UCHWAŁA Nr XVIII/106/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

                                                                        § 1.

 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 737.803,00 zł, zgodnie
  z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2016 roku” do uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
  z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 737.803,00 zł tj. do kwoty 145.197,00 zł.
 4. Wprowadza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w § 950 w kwocie 737.803,00 zł.
 5. Zmienia się treść tabeli nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2016 roku” do uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku
  w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok, która otrzymuje brzmienie jak
  w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

 1. dochody                           38.455.841,00 zł     

        w tym dochody majątkowe                               1.727.875,00 zł

                     dochody bieżące                                  36.727.966,00 zł

 1.  wydatki               38.310.644,00 zł

        w tym wydatki majątkowe                  3.666.277,00 zł

                     wydatki bieżące                                  34.644.367,00 zł        

 1. nadwyżka budżetu                145.197,00 zł     

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie do uchwały nr XVIII/106/16

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku

 

WYDATKI

 

Dział 600 – zwiększa się o 56.303,00 zł wydatki na remonty gminnych dróg szutrowych i asfaltowych. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja ul. Buczka na odcinku od wjazdu na 17 ha do ul. Nad Potokiem”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 306.303,00 zł.

 

Dział 700 – zwiększa się o 200.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” w zakresie wykonania drogi tymczasowej i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 200.000,00 zł.

 

Dział 710 – zwiększa się o 6.500,00 zł wydatki na obsługę toalet na cmentarzu komunalnym. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki związane z wykonaniem pomiarów meteorologicznych w Kudowie-Zdroju na potrzeby aktualizacji operatu uzdrowiskowego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o 31.500,00 zł.

 

Dział 900 – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej na rozbudowę istniejących punktów oświetleniowych zleconej w 2015 roku. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru rewitalizowanego.” Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 180.000,00 zł.

 

Dział 926 – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 20.000,00 zł.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i 2150.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XVIII/106/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 12:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.03.2016 12:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 43