UCHWAŁA Nr XVIII/107/16

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

z dnia 17 marca 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r., poz. 65), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Kudowa – Zdrój, położonej w obrębie Czermna, gmina Kudowa – Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu nr 308/3  (AM-10)
    o pow. 23647m2, na rzecz Pana Jana Jagiełło na okres 4 lat.
  2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, o której mowa w ust. 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami,
„Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.” W przypadku umów dzierżawy zawieranych na okres powyżej 3 lat wymagana jest zgoda Rady Miejskiej Kudowy Zdroju. Przedłożony projekt uchwały dotyczy indywidualnej nieruchomości wskazanej w §1.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XVIII/107/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 12:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.03.2016 12:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 54