Zarządzenie Nr 49/16

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju

z dnia 15 marca 2016 r.

              

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu
opłat za lokal mieszkalny

 

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 10.955,57 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych  57/100), przysługującej od /.../[1] z tytułu opłat za świadczenia i czynsz za lokal mieszkalny przy /.../1 w Kudowie – Zdroju, na 36 ( trzydzieści sześć) rat miesięcznych.
 2. Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
 1.   315,57 zł – płatne w terminie do 31.03.2016r.;
 2.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2016r.;
 3.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2016r.;
 4.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2016r.;
 5.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2016r.;
 6.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2016r.;
 7.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2016r.;
 8.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2016r.;
 9.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2016r.;
 10.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2016r.;
 11.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2017r.;
 12.   304,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2017r.;
 13.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2017r.;
 14.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2017r.;
 15.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2017r.;
 16.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2017r.;
 17.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2017r.;
 18.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2017r.;
 19.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2017r.;
 20.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2017r.;
 21.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2017r.;
 22.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2017r.;
 23.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2018r.;
 24.   304,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2018r.;
 25.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2018r.;
 26.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2018r.;
 27.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2018r.;
 28.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
 29.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
 30.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
 31.   304,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
 32.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
 33.   304,00zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
 34.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
 35.   304,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
 36.   304,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

                                                               Piotr Maziarz

 

[1] Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 49/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 13:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:08.04.2016 09:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 43