Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

 

    Znak sprawy: ZM.271.1.2016

Kudowa-Zdrój, 12.04.2016 

 

Wyjaśnienia do wniosku

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Remont ul.M.Buczka w Kudowie-Zdroju-etap 2” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06-04-2016 pod numerem 35419-2016.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 11-04-2016
 

  1. Zgodnie z pozycjami 1 i 2 przedmiaru robót należy rozebrać istniejącą konstrukcję ulicy na głębokość 28cm. Nowa konstrukcja nawierzchni oraz podbudowy zgodnie z projektem będzie miała 55cm. W związku z powyższym prosimy o zwiększenie w przedmiarze robót głębokości na jaką ma być rozebrana istniejąca podbudowa oraz zwiększyć ilość materiału pochodzącego z rozbiórki, który należy wywieźć.

 

Odpowiedź: 1. Do ustalenia ceny oferty należy przyjąć ilości wynikające z dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie z informacją zawartą w CZEŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, załączone przedmiary robót nie są opisem przedmiotu zamówienia i stanowią wyłącznie element pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

W związku z dzielonymi i wyjaśnieniami zamawiający informuje, że treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. RS/MK

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku z dnia 11.04.2016 - ZM.271.1.2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:12.04.2016 10:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.04.2016 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 60