UCHWAŁA Nr XX/117/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r., poz. 65) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki procentowe opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kudowa – Zdrój powstałego w wyniku:
1)    podziału nieruchomości – w wysokości 10%,
2)    urządzenia albo modernizacji drogi – w wysokości 1%,
3)    budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – w wysokości 1%,
4)    budowy sieci gazowej – w wysokości 1%.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XIII/73/99 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/117/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 10:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 38