UCHWAŁA Nr XX/118/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm. ) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się z budżetu gminy Kudowa – Zdrój dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/118/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 10:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 10:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 31