UCHWAŁA Nr XX/120/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. ), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej
i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju, zwanego dalej planem.
2.    Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zakres ustaleń planu będzie zgodny z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym planem.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/120/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 10:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 10:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 47