UCHWAŁA Nr XX/121/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa – Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa – Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440, poz. 1045, poz. 1753, 1890 i 1893) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§1.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa – Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa – Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 4389) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/121/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 10:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 35