UCHWAŁA Nr XX/122/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej 1 w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r., poz. 65), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się z obowiązku sprzedaży, na rzecz niżej wskazanych osób, w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, będącej własnością gminy Kudowa – Zdrój, zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych ludności, położonej przy ul. Lubelskiej 1 w Kudowie – Zdroju, w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, stanowiącej działkę gruntu  nr 26/4 (AM-2) o powierzchni 100,00 m2, obręb Nowy Zdrój, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00085630/3, odpowiednio w udziałach w prawie własności nieruchomości:
1.   ........................ – udział w wysokości 1/3,
2.    ....................... – udział w wysokości 1/3,
3.   ........................ – udział w wysokości 1/3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/122/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 11:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 11:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 28