UCHWAŁA Nr XX/123/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/192/2001 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r., poz. 65), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr XXXI/192/2001 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2001 r., Nr 116, poz. 1476).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/123/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 11:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 33