UCHWAŁA Nr XX/124/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXV/235/98 Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 34 ust. 6 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r., poz. 65), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/235/98 Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju z dnia 19 lutego 1998 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom uchyla się §2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/124/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 11:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 27