UCHWAŁA Nr XX/125/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.    

Rada Miejska Kudowy – Zdroju uwzględnia / nie uwzględnia wezwania Marii Prodeus, Aleksandra Prodeus, Marioli Litera, Dariusza Litera, Barbary Ryzio i Jana Ryzio do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXII/154/96 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego z 1996 r., Nr 40, poz. 90).

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju zawiadomi Wzywającego o stanowisku zajętym przez Radę Miejską Kudowy – Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/125/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 11:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 11:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 41