UCHWAŁA Nr XX/128/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju w zakresie wprowadzenia rejestru zawieranych umów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się kierunki działania Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju polegające na zwiększeniu przejrzystości wydatkowania środków publicznych.
2.    Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 zaleca się podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia rejestru umów zawieranych przez gminę Kudowa – Zdrój oraz Urząd Miasta w Kudowie – Zdroju, który obejmowałby w szczególności następujące informacje:
a)    data zawarcia umowy;
b)    oznaczenie podmiotu, z którym umowę zawarto,
c)    przedmiot umowy;
d)    wartość umowy brutto;
e)    okres obowiązywania umowy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/128/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 12:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 12:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 35