UCHWAŁA Nr XX/129/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm. ) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.    

Rada Miejska Kudowy – Zdroju postanawia wnieść skargę / nie wnosić skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2016 r. (NK-N.4131.59.5.2016.AB) stwierdzające nieważność §3 we fragmencie „w szczególności”, §3 pkt 8 tiret pierwsze we fragmencie: „oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń z innych należności” oraz §3 pkt 9 uchwały Nr XIX/112/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Kudowa – Zdrój.

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój sporządzi skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/129/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 12:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 12:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 28